Конкурс на кращий підручник

Підручник «Плазмові процеси та устаткування в металургії», – 492 с. Автори Шаповалов Віктор Олександрович, Шейко Іван Васильович, Ремізов Геннадій Олександрович

Підручник «Плазмові процеси та устаткування в металургії», – 492 с.  Автори Віктор Олександрович Шаповалов, Шейко Іван Васильович, Ремізов Геннадій Олександрович

Підручник є першою друкованою працею з цієї проблематики не тільки в Україні, але і на теренах бувшого Радянського Союзу.

Представлені надзвичайно цікаві конструкторські та технологічні розробки вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі плазмової металургії.

Автори вдало поєднали чіткий характер викладу даного предмету з прикладами інженерних розрахунків дугових металургійних плазмотронів, плазмово-дугових печей та їх окремих елементів.

Підручник Грайворонського М.В., Новікова О.М. "Безпека інформаційно-комунікаційних систем". – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 608 c.

У підручнику розглядаються сучасні підходи до розв’язання проблем безпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Велику увагу приділено аналізу вад захисту та технологіям захисту інформації на різних рівнях розподілених інформаційних систем. У підручнику докладно і системно розглянуто діючі в Україні нормативні документи та міжнародні стандарти, що регламентують питання проектування, введення в дію, атестації й супроводження захищених систем та іншу діяльність у сфері інформаційної безпеки.

Монографія Булдигіна В.В., Індлекофера К.-Х., Клесова О.І., Штайнебаха Й.Г. Псевдорегулярні функції і узагальнені процеси відновлення. – Київ, 2012. – 441 с.

¬Монографія є першою у світовій літературі публікацією, у якій висвітлено прикладні задачі сучасної теорії ймовірностей та випадкових процесів (узагальнені процеси відновлення), що вивчаються за допомогою розробленого авторами нового напрямку функціонального математичного аналізу (псевдорегулярні функції). Таке поєднання практичних задач та теоретичних постановок дозволило створити нову теорію асимптотичної поведінки узагальнених процесів відновлення.

Підручник "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії". С.О. Кудря,– К.: НТУУ "КПІ", 2012. – 492 с.

Підручник  "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії".

Підручник підготовлено у відповідності до навчальних планів і програм спеціальностей "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії"; "Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії"; "Електромеханічні системи автоматизації та електропривід" та "Електричні машини та апарати".

Монографія «Системный анализ: Методология. Проблемы. Приложения», автори М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова 2-е издание, переработанное и дополненное (Київ, вид-во «Наукова думка»)

Монографія 2-е видання, перероблене та доповнене, обсягом 726 сторінок, призначена для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, які навчаються за напрямами «Системний аналіз», «Прикладна математика», «Інформатика», «Комп'ютерні науки».

Підручник "Процеси та обладнання хімічної технології" / Я.М. Корнієнко, Ю.Ю. Лукач, І.О. Мікульонок, B.Л. Ракицький, Г.Л.Рябцев. К.: НТУУ «КПІ», 2011. - [Ч. 1. - 300 с.; Ч. 2.-416 с.]

Підручник спрямований на допомогу студентам при вивченні теоретичних основ основних процесів хімічної технології, конструкцій типових апаратів, методів їх розрахунку і складається з 2-х частин із наскрізною нумерацією глав.
У 1 частині викладено теоретичні основи теплових процесів хімічної технології (теплопровідності, конвективного теплообміну, нагрівання та охолодження, випарювання, сушіння, штучного охолодження). Викладено методи розрахунку розглянутих процесів та апаратів.

Навчальний посібник «Фізичне матеріалознавство» у 4-х частинах , автори: Поплавко Ю.М., Воронов С.О., Ільченко В.І., Переверзєва Л.П., Якименко Ю.І.

К.: НТУУ «КПІ», 2011. - Ч. 1: Перспективні напрями матеріалознавства. - 302 с.,
К.: НТУУ «КПІ», 2007. - Ч.2: Діелектрики. - 392 с„
К.: НТУУ «КПІ», 2011. - Ч.З: Провідники та магнетики. - 372 с.,
К.: НТУУ «КПІ», 2011. - Ч.4: Напівпровідники. - 336 с.

Навчальний посібник “Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах” автори В.С.Герасимчук, Г.С.Васильченко, В.І.Кравцов

Тритомне видання “ Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах” є навчальним посібником з практичної частини базового курсу вищою математики. Воно містить виняткову за повнотою та ретельності розгляду підбірку задач і прикладів (понад півтори тисячі) різного рівня складності. І починаючий викладач і досвідчений знайде для себе достатню кількість докладно розв’язаних прикладів і задач, які можна запропонувати студентам як на практичному занятті в навчальній аудиторії, так і для самостійного вивчення.

Навчальний посібник"Тверді відходи: збір, переробка, складування" автори В.М.Радовенчик, М.Д.Гомеля

Тверді відходи сьогодні стали звичним супутником нашого життя. Щодалі вони справляють все більший негативний вплив на умови існування людини, забруднюючи довкілля та виводячи з обороту значні об'єми цінних та корисних речовин. Якщо зважити на те, що в переважній більшості випадків забруднення, вилучені із газових викидів та стічних вод також переводяться у тверду фазу, то можна стверджувати, що питання утилізації та знешкодження сьогодні потребують першочергового вирішення.

Монографія "Decision Systems and Nonstochastic Randomness" автора Іваненко В.І.

Монографія професора Іваненко В. I. «Decision systems and nonstochactic  randomness» («Керовані системи і не стохастична невизначеність»)

Монографія професора Іваненко В. I. «Decision systems and nonstochactic randomness» («Керовані системи і не стохастична невизначеність»)
видавництво «Springer» («Шпрингер») 2010 р. 272 с.
ISBN 978-1-4419-5547-0 e-ISBN 978-1-4419-5548-7
DOI 10.1007/978-1-4419-5548-7
Springer New York Dordrecht Heidelberg London
Library of Congress Control Number: 2010924050
Mathematics Subject Classification (2000): 60A99, 62C99, 62B10
Springer Science+Business Media, LLC 2010

Підписатися на Конкурс на кращий підручник

2011-2017©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua
http://science.kpi.ua, http://www.science.kpi.ua