Виконання держбюджетних і госпдоговірних робіт

У 2015 р. університетом виконувалося 132 держбюджетних науково-дослідних робіт, у т.ч. з фундаментальних досліджень – 49 робіт; з прикладних досліджень і розробок – 83 роботи. Завершено і прийнято комісіями університету 45 держбюджетних науково-дослідних робіт (18 фундаментальних і 27 прикладні).
У цілому комісіями відзначено високий рівень більшості виконаних робіт. Визначено 10 робіт як кращі. , При цьому визначенні ураховувалися такі критерії: актуальність роботи; наукова (науково-технічна) новизна роботи, оригінальність та її наукова значимість; рівень наукових і практичних результатів; переваги отриманих результатів порівняно з вітчизняними або зарубіжними аналогами; захисти дисертацій; рівень наукових публікацій відповідно до тематики виконаної роботи; для прикладних робіт практична цінність та соціально-економічна значимість отриманих результатів, їх конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість; завершеність з результатами впровадження, з підтримкою та наявністю госпдоговірної тематики. Роботи рекомендовано до подальшого впровадження в рамках інноваційних програм Наукового парку "Київська політехніка" та госпдоговірних робіт..
Серед кращих фундаментальних НДР визначені такі роботи.
1. “Створення фізичних основ керування технологічними процесами виготовлення армованих жароміцних металокерамічних матеріалів поліфункціонального застосування” (керівник – д.т.н. П.І. Лобода).
2. “Створення теоретичних основ ресурсозберігаючої технології ізотермічного формоутворення в широкому діапазоні температур та швидкостей деформацій тонкостінних елементів виробів машинобудування” (керівник – д.т.н. В.А. Тітов).
3. “Логіко-ймовірнісний підхід в задачах безпеки структурно-складних систем” (керівник – д.т.н. О.М. Новіков).
4. “Дослідження процесів теплопереносу в комбінованих системах випаровувально-конденсаційного типу і оптимізація характеристик систем” (керівник – д.т.н. Є.М. Письменний).
Серед прикладних відзначено 6 НДР, результати яких спрямовані на виконання інноваційних розробок, більш орієнтованих на отримання кінцевого результату (нових технологій, нових видів техніки, нових матеріалів тощо), що дає змогу суттєво підвищити їх конкурентоспроможність та значно поширити впровадження результатів спільно з підприємствами, установами й організаціями, а саме:
1. “Підвищення експлуатаційних властивостей поверхонь деталей і конструкцій нанесенням модифікованих наноутвореннями покриттів” (керівник – д.т.н. В.Д. Кузнецов).
2. “Розробка нових реагентів, матеріалів та технологій водоочищення для замкнутих водоциркуляційних систем” (керівник – д.т.н. М.Д. Гомеля).
3. “Розробка нового покоління медичних приладів – широкосмугових ультразвукових фізіотерапевтичних випромінювачів із можливістю одночасного іонофорезу” (керівник – д.т.н. В.С. Дідковський).
4. “Розробка інформаційно-експертної системи передбачення з урахуванням поглибленої аналітики неструктурованих даних” (керівник – д.т.н. Н.Д. Панкратова).
5. “Комплекс синергетичної фізіотерапії з регулюванням параметрів за даними діагностики та моніторингу функціонального стану людини” (керівник – д.т.н. Є.А. Мачуський).
6. “Розробка програмно-методичного забезпечення з розрахунків тепло-газодинамічного стану при надзвуковому обтіканні тіла з врахуванням інтерференції конфігурацій” (керівник – д.т.н. Є.М. Панов).
Визначено 11 конкурентоспроможних НДР, результати яких мають інноваційну спрямованість і які рекомендовані для подальшого впровадження у Науковому парку “Київська політехніка”:
1. “Встановлення закономірностей створення дифузійних покриттів на сплавах та взаємозв’язку між їх складом, будовою і властивостями” (керівник – д.т.н. В.Г. Хижняк).
2. “Розробка технології отримання виробів із армованих керамічних композитів триботехнічного та інструментального призначення” (керівник – к.т.н. Ю.І. Богомол).
3. “Підвищення експлуатаційних властивостей поверхонь деталей і конструкцій нанесенням модифікованих наноутвореннями покриттів” (керівник – д.т.н. В.Д. Кузнецов).
4. “Створення технологічних засад одержання високоміцних виробів з конструкційних композиційних матеріалів для спеціального машинобудування” (керівник – к.т.н. В.І. Сівецький).
5. “Розробка нових реагентів, матеріалів та технологій водо¬очищення для замкнутих водоциркуляційних систем” (керівник – д.т.н. М.Г. Гомеля).
6. “Розробка інструментарію для аналізу сталого розвитку муніципалітетів” (керівник – к.т.н А О. Болдак).
7. “Розроблення і дослідження моделей, методів та технологій проектування, програмування і управління хмарними ІТ-ін-фраструктурами” (керівник – д.т.н. С.Ф. Теленик).
8. “Розробка засобів із продовження надійної та економічної експлуатації енергогенеруючих об’єктів у маневрених режимах” (керівник – д.т.н. О.Ю. Черноусенко).
9. “Розробка та дослідження енергозберігаючої світлодіодної люстри з тепловими трубами для внутрішнього освітлення приміщень” (керівник – д.т.н. Ю.Є. Ніколаєнко).
10. “Розробка програмно-методичного забезпечення з розрахунків тепло-газодинамічного стану при надзвуковому обтіканні тіла з врахуванням інтерференції конфігурацій” (керівник – д.т.н. Є.М. Панов).
11. “Розробка нового покоління медичних приладів – широкосмугових ультразвукових фізіотерапевтичних випромінювачів із можливістю одночасного іонофорезу” (керівник – д.т.н. В.С. Дідковський).
У звітному році науковцями НТУУ “КПІ” продовжувалось виконання комплексних робіт на міжфакультетському та міжкафедральному рівнях.
У 2015 р. завершено виконання міжфакультетської комплексної НДР (ФЕЛ, РТФ і ОКБ “Шторм” (ФТІ) “Комплекс синергетичної фізіотерапії з регулюванням параметрів за даними діагностики та моніторингу функціонального стану людини” (керівник – д.т.н. Є.А. Мачуський).
Науковцями трьох кафедр ТЕФ (ТЕУТ та АЕС, АТЭП і АЕС та ІТФ) завершено міжкафедральну комплексну НДР “Розробка засобів із продовження надійної та економічної експлуатації енергогенеруючих об’єктів у маневрених режимах” (керівник – д.т.н. О.Ю. Черноусенко).
У 2015 р. завершено три комплексні міжвузівські НДР, які виконувались спільно з різними університетами України. Зокрема, при виконанні спільної комплексної роботи “Розробка теорії проектування та дослідна апробація багатокоординатних верстатів і машин з мехатронними стрижневими структурами та їх систем керування” (керівник – д.т.н. В.Б. Струтинський), де університет є головною організацією-виконавцем, співвиконавець – Кіровоградський національний технічний університет, розроблено нову теорію динаміки багатокоординатних верстатів та машин на базі нечітких множин і нейронних мереж із реалізацією принципово нових методів оброблення деталей. Одержані результати були практично підтверджені в Кіровоградському національному технічному університеті створенням основ проектування багатокоординатних верстатів і машин з мехатронними стрижневими структурами та комп’ютерно-інтегрованими оптимальними робастними системами і апробовані в прикладних технічних розробках з використанням технічних можливостей підприємств Кіровоградського промислового регіону.
Серед завершених робіт, які фінансуються за кошти державного бюджету, відзначено перспективні НДР, що мають планове продовження тематики у вигляді прикладних досліджень та розробок, різних договорів з підприємствами і організаціями, які зацікавлені в їх використанні та впровадженні.
Так, теоретичні результати завершеної фундаментальної НДР “Теплові та газодинамічні процеси в складних вихрових і закручених потоках” (керівник – акад. НАН України, д.т.н. А.А. Халатов) лягли в основу для подальшого виконання запланованої прикладної роботи “Теплообмін та газодинаміка поверхнево-вихорових систем плівкового охолодження лопаток високотемпературних газотурбінних двигунів”.
Виконання фундаментальної роботи “Методи організації інтелектуального програмного забезпечення розподіленого навчального інформаційного середовища освіти для сталого розвитку” (керівник – д.т.н. В.П. Тарасенко) стало основою для прикладної роботи “Методи та засоби автоматичної систематизації динамічного науково-освітнього ресурсу глобального електронного інформаційного простору”, виконання якої почалось у 2015 р.; було проведено аналіз існуючих на сьогоднішній день систем, спрямованих на автоматизований структурний аналіз електронних документів.
Результати фундаментальних досліджень НДР “Розробка теорії проектування та дослідна апробація багатокоординатних верстатів і машин з мехатронними стрижневими структурами та їх систем керування” (керівник – д.т.н. В.Б. Струтинський) реалізовані й упроваджені при виконанні госпдоговірної дослідно-конструкторської роботи “Розробка основних вузлів обладнання для високочастотної вібраційної обробки деталей мікрорізанням з фор¬муванням спеціального мікропрофілю”. Розроблено і впроваджено технічні пропозиції з проектування та виготовлення багатокоординатних верстатів з мехатронними системами керування для високочастотної обробки деталей мікрорізанням.
Фундаментальні основи створення ресурсозберігаючих технологій пластичного формоутворення тонкостінних елементів виробів із заданими експлуатаційними властивостями, розроблені при виконанні фундаментальної роботи “Створення теоретичних основ ресурсозберігаючої технології ізотермічного формоутворення в широкому діапазоні температур та швидкостей деформацій тонкостінних елементів виробів машинобудування” (керівник – д.т.н. В.А. Тітов), використані на підприємстві ДП “Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро “Прогрес” ім. академіка О.Г. Івченка та АТ “Мотор Січ”, м. Запоріжжя. На основі госпдоговірної тематики розроблено технологію та оснастку для гнуття лопаток реверсивного пристрою. Розроблено систему 3D-проектування моделі обкатного сектора для вальцювання компресорних лопаток газотурбінного двигуна. Розроблено та відпрацьовано комплексний процес формоутворення порожнистих лопаток із титанових сплавів в умовах короткочасної повзучості та рекомендації з його реалізації на серійному підприємстві.
Інформаційна-експертна система, яку розроблено при виконанні НДР “Розробка інформаційно-експертної системи передбачення з урахуванням поглибленої аналітики неструктурованих даних” (керівник – д.т.н. Н.Д. Панкратова), запропонована для використання при виконанні гранту NATO.NUKR.SFPP 984877 NATO SfP – Modeling Response to Catastrophes “Моделювання та пом’якшення соціальних лих, обумовлених катастрофами та тероризмом”.
У рамкахЦільової науково-дослідної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2020 рр. виконувались дві теми:
1. “Розробка системної інфраструктури єдиного інформаційного середовища даних антарктичних досліджень” (керівник – академік НАНУ д.т.н. М.Ю. Ільченко). Розроблено методи оброблення інформації та реалізовано систему оброблення даних у гетерогенному інформаційному середовищі для Національного антарктичного наукового центру України. Проаналізовано антарктичні портали таких країн: Корея, США, Великобританія, Нова Зеландія і Канада. За результатами аналізу розроблено структуру шаблонів звітів про антарктичні дослідження, які будуть використовуватися для надання інформації на українському порталі антарктичних даних та для відображення результатів досліджень українських учених, отриманих на станції “Академік Вернадський”, на порталі NASA. Шаблони розроблені за рекомендаціями організації NASA.
2. “Імітаційне та фізичне моделювання автоматизованої системи запобігання витокам палива на українській антарктичній станції “Академік Вернадський” (керівник – д.т.н. Н.І. Бурау). Розроблено імітаційні моделі резервуару для зберігання палива (окремих оболонок паливного та захисного резервуарів; зв’язаної системи двох оболонок), з використанням яких у результаті імітаційного моделювання встановлено вплив дефектів та пошкоджень резервуару (корозія, потоншення стінки, тріщина) на його стійкість та модальні характеристики. Розроблено макет системи моніторингу з пристроєм безпроводової передачі даних вимірювання. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення для визначення спектральних, часових, статистичних і фрактальних характеристик фізичної моделі резервуару за результатами вимірювань.
У 2015 р. в університеті виконувались 3 НДР, які включені до Державного фонду фундаментальних досліджень.
Ф61/89-2015 “Довгострокові прогнози неавтономних дисипативних динамічних систем різної природи” (керівник – д.ф.-м.н. П.О. Касьянов). Досліджено асимптотичну поведінку слабких розв’язків класів нескінченновимірних неоднозначно розв’язних неавтономних керованих дисипативних систем. Розроблено математичний інструментарій дослідження довгострокової динаміки слабких розв’язків досліджуваних задач, зокрема у випадках нетрансляційно компактних, розривних та (або) багатозначних функцій взаємодії. Встановлено топологічні властивості всіх глобально визначених слабких розв’язків задач. Доведено існування та досліджено структурні і топологічні властивості рівномірних глобальних і траєкторних атракторів для багатозначних напівпотоків, породжених слабкими розв’язками досліджуваних задач та їх зсувами. Отримані результати можуть отримати застосування при вивченні динаміки конкретних задач, що моделюють реальні фізичні процеси.
Ф64/45-2015 “Інженерія наноструктурних матеріалів: енергоефективні технології для отримання новітньої кераміки” (спільно з Інститутом проблем матеріалів НАНУ – головний виконавець) (керівник – член-кор. НАНУ, д.т.н. П.І. Лобода).
Проаналізовано відомі процеси отримання нановолокон тугоплавких сполук. Вивчено можливості отримання волокон методами спрямованої кристалізації. Розроблено фізико-хімічні основи отримання керамічних нановолокон на основі тугоплавких сполук (дибориду титану, дибориду цирконію і дибориду гафнію) методами спрямованої кристалізації розплавів. Методами рентгеноструктурного аналізу та електронної мікроскопії проведено дослідження фазового складу та структури одержаних волокон.
Ф64/48-2015 “Методологія та інструментарій стратегічної екологічної оцінки проектів розвитку регіонів України” (керівник – академік НАНУ, д.т.н. М.З. Згуровський).
Розроблено модель формування індикаторних систем аналізу об’єктів стратегічної екологічної оцінки на основі кватерного підходу в контексті якості та безпеки життя, запропоновано трендові показники для використання у комплексному аналізі регіонального розвитку в рамках стратегічної екологічної оцінки та представлено методи кількісного оцінювання та візуалізації для підтримки процедури стратегічної екологічної оцінки з метою підвищення ефективності та гнучкості ухвалювання рішень. Запропоновані інструменти застосовано для оцінювання розвитку міста Славутич, що дало змогу розробити модель сталого розвитку муніципалітетів, здійснити прогнозування складових економічного, екологічного та соціального розвитку міста та виділити можливі стратегії розвитку міста. Розроблено методологічні положення та практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення національної системи територіального планування.
Науковцями НДІ прикладної електроніки, НДІ телекомунікацій,ЗФ, ФБТ у четвертому кварталі 2015 р. розпочалось виконання 4 робіт згідно з державними замовленнями (ДЗ).
ДЗ/37-2015 “Розроблення апаратури польового аудіозв’язку та обміну даних” (керівник – академік НАНУ, д.т.н. Ю.І. Якименко).
Проведено аналіз нормативних документів, уточнено та визначено додаткові вимоги до апаратури, виявлено варіанти можливих технічних рішень, вибрано та обґрунтовано оптимальний варіант побудови апаратури, проаналізовано особливості використання мікроелектронної технології для реалізації апаратури. Розроблено комплект технічної документації стадії ДКР “Технічна пропозиція” згідно з ДСТУ ГОСТ 2.118–2013.
ДЗ/40-2015 “Розроблення портативної тропосферної радіорелейної станції зв’язку” (керівник – д.т.н., С.О. Кравчук).
Підтверджено, що, на відміну від радіорелейних ліній зв’язку прямої видимості, тропосферна радіорелейна станція (ТРРС) забезпечує загоризонтний радіозв’язок – за межами прямої види¬мості за рахунок перевідбиття та розсіювання спрямованого радіо¬променя від неоднорідностей у шарах тропосфери на висотах 500–5000 м. Розроблено робочу конструкторську документацію портативної ТРРС та її складових частин: модемного пристрою; антенно-поворотного пристрою та блока живлення; приймально-пере¬давального блока. Розроблено конструкторську документацію в складі: структурні та функціональні схеми, складальний кресленик, кресленик загального вигляду, габаритний кресленик ТРРС.
ДЗ/58-2015 “Розроблення технології відновлення та підвищення зносостійкості деталей гусеничної техніки на основі використання порошкових матеріалів” (керівник – д.т.н. С.К. Фомічов).
Проведено дослідження впливу складу та морфології неметалевих включень на структурний стан наплавленого металу. Розроблено способи формування неметалевих включень прогнозованого складу та визначено їх розподілення у наплавленому металі. Встановлено вплив вмісту нанооксидів алюмінію, титану та кремнію в металі на формування мікроструктури наплавленого металу та його зносостійкість в умовах абразивного зношування і тертя металу об метал.
ДЗ/46-2015 “Розроблення біотехнології виробництва ландоміцину А – нового противопухлинного антіотика”. Співвиконання з Львівським державним університетом ім. Івана Франка за договором № 580 “Основні параметри біосинтезу ландоміцину А та варіанти поживних середовищ в умовах глибинної ферментації його продуцента” (керівник – к.т.н. Т.С. Тодосійчук ).
Досліджено умови біосинтезу (рН, температури та інтенсивності перемішування) ландоміцину та основних джерел живлення у складі живильних середовищ на рівень біосинтезу продукту. Показано відсутність істотного впливу зміни температури в межах 27–32 С, а також корегування рН у ході біосинтезу на рівень накопичення продукту. Досліджено альтернативні джерела вуглецю у складі живильного середовища. Запропоновано варіанти живильних середовищ для біосинтезу ландоміцину А, що містять замість високовартісного соєвого триптону соєве та кукурудзяне борошно і забезпечують практично однаковий рівень синтезу продукту – до 150 мкг/мл. Вартість запропонованих живильних середовищ у 2–2,5 рази нижча за вихідний варіант.
Одним із важливих складників наукових досліджень в університеті є виконання госпдоговірних робіт, які сприятимуть вирішенню найбільш актуальних технічних проблем у різних галузях промислового виробництва.
Так, у 2015 р. загальна кількість госпдоговірних науково-дослідних робіт становила 112. Науковими підрозділами виконувалось також 460 договорів на надання науково-технічних послуг. Підприємств-замовників – 95. Серед замовників науково-техніч¬ної продукції, розробок різного призначення, проектної документації, послуг, які виконуються науковими підрозділами університету, – підприємства та організації різних форм власності. Найбільшу кількість договорів на виконання госпдоговірних робіт укладено з товариствами з обмеженою відповідальністю – 35 %, 17 % – з публічними акціонерними товариствами, 22 % – з під¬приємствами і організаціями інших різних форм власності, 19 % – з підприємствами та організаціями державної форми власності, 4 % – з приватними підприємствами, 2 % – із закритими акціонерними товариствами, 1 % – зі спільними підприємствами.
Для підприємств та організацій м. Києва виконувалось 68 госпдоговірних робіт.
Найбільші обсяги фінансування мають договори з підприємствами-замовниками: СП “РІОДІН”, м. Київ; ПАТ “Укрграфіт”, м. Запоріжжя; Казенне підприємство спеціального приладобудуван¬ня “Арсенал”; ПАТ “Мотор Січ”, м. Запоріжжя; Дочірнє під¬приємство “Чехпол Енерджи” ТОВ “РУМІС ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД”, м. Львів; Науково-виробниче товариство “Лота”; ПАТ “НВО “Червона Хвиля”, м. Київ.
Основний внесок в обсяги позабюджетного фінансування у 2015 р. зробили НДІ телекомунікацій, РТФ, ММІ, ФАКС, ФТІ, ФЕЛ.
Наприклад, у межах завершеної ДКР “Розробка програмно-ма-тематичного забезпечення для наземної навігаційної системи“ (керівник – д.т.н. О.В. Збруцький) для Казенного підприємства спеціального приладобудування “Арсенал” створено математичні моделі похибок безплатформної інерціальної системи та зовнішніх збурень, розроблено програмно-алгоритмічне забезпечення режиму гірокомпасування безплатформної інерціальної системи, а також створено програмне забезпечення. Підприємства та організації, які зацікавлені в отриманих результатах: Державне космічне агентство України; Національний центр аерокосмічної освіти молоді України. Строк упровадження 2015–2017 рр.
На замовлення Міжнародного центру розвитку підприємництва та менеджменту при виконанні роботи “Актуалізація техноробочої документації дворівневої інтегрованої системи управління фінансами” (керівник – д.т.н. О.А. Павлов) було актуалізовано техноробочу документацію на основі змін документації автоматизованої інформаційної системи (АІС) управління фінансами й актуалізації техноробочої документації в результаті супроводження функціональності АІС “Бюджет” – АІС інформаційно-аналітичної підтримки бюджетного процесу, яка стала інструментом оперативної та узгодженої підготовки матеріалів. Призначенням системи є забезпечення автоматизації функцій, пов’язаних зі склада¬нням та виконанням бюджету в складі єдиної системи управління фінансами. У результаті впровадження системи: вдосконалено процес підготовки проекту бюджету; стандартизовано й автоматизовано процес збору показників для розробки пропозицій до проекту бюджету; уніфіковано процес автоматизованої підготовки документів розпорядниками коштів та обміну інформацією між головними розпорядниками і користувачем; сформовано інтегровану базу даних бюджетної інформації; забезпечено реалізацію єдиних принципів формування і використання бюджетної інформації та оперативний доступ до бази даних фахівців користувача.
Результати роботи впроваджено у дослідну експлуатацію в складі АІС “Бюджет” у Міністерстві фінансів України і в Міжнародному центрі розвитку підприємництва та менеджменту. Застосування розроблених засобів дає можливість значно покращити якість фінансового менеджменту за рахунок підвищення на 30– 40 % ефективності роботи персоналу і збільшення прозорості та обґрунтованості прийняття рішень.
Результатом виконання г/д роботи “Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при управлінні водно-хімічним режимом другого контуру АЕС із ВВЕР-1000” (керівник – к.х.н. Р.Б. Медведєв) стало створення єдиної системи прийняття рішень щодо необхідності та обсягу проведення заходів для підтримання заданих показників якості води в другому контурі. Побудовано інформаційну модель водно-хімічного режиму (ВХР) другого контуру у вигляді сукупності параметрів автоматизованого хімічного контролю (АХК) та лабораторного хімічного контролю (ЛХК), а також технічних параметрів засобів забезпечення ВХР, достатніх для однозначного визначення стану ВХР. Сформалізовано задачу оптимального керування та розроблено основні алгоритми діагностування стану ВХР ІІ контуру. У результаті отримано сукупність логічних моделей, призначених для встановлення причин порушень норм ведення ВХР та формування керуючих впливів. Результати запропоновані ДП НАЕК “Енергоатом” для підвищення надійності обладнання з метою вдосконалення водно-хімічного режиму ІІ контуру АЕС з ВВЕР.
По завершеній г/д роботі “Розробка способу підвищення протикорозійної стійкості плоскоовальної труби з неповним оребренням” (керівник – д.т.н. Ю.С. Герасименко) розроблено обладнання та проведено промислові випробування технології нанесення захисного нікелевого покриття на плоскоовальну трубу з неповним оребренням. Розроблено склад електроліту та технологічні умови нанесення покриття на сталь 08 кп для захисту плоскоовальної труби. Результати передано для впровадження фірмі “ГАНЗА”, м. Київ.
Для підприємств ПАТ “Укрнафта” у роботі “Розробка стабільних електродів порівняння для корозійного моніторингу” (керівник – д.т.н. О.В. Лінючева) розроблено і впроваджено ексклюзивну технологію виготовлення нових електродів порівняння нового складу, який забезпечує стабільність власного потенціалу і діапазон його відтворюваності при виготовленні та подальшій експлуатації при тривалому контакті з навколишнім середовищем за умов впливу зовнішніх механічних та кліматичних факторів.

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua