Склад секції "Фізико-технічні проблеми матеріалознавства" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Величко Олександр Григорович головад.т.н., проф., член-кор. НАН України, ректор Національної металургійної академії
2. Пугачов Анатолій Тарасович заступник головид.ф.-м.н, проф., зав. каф. фізики металів та напівпровідників Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
3. Григор'єв Олег Миколайович заступник головид.т.н., проф., член-кор. НАН України, зав. відділом Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України
4. Кіндрачук Мирослав Васильович вчений секретард.т.н., проф., зав. каф. машинознавства Національного авіаційного університету
5. Барчій Ігор Євгеновичд.х.н., проф. каф. неорганічної хімії Ужгородського національного університету
6. Бондар Віктор Олександровичд.т.н., проф. каф. екології Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
7. Волошко Світлана Михайлівнад.т.н., проф. каф. фізики металів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
8. Гірін Олег Борисовичд.т.н., проф., зав. каф. матеріалознавства, проректор із наукової роботи Українського державного хіміко-технологічного університету
9. Гірка Ігор Олександровичд.ф.-м.н., проф. Інституту високих технологій (м. Харків)
10. Головко Леонід Федоровичд.т.н., проф. кафедри лазерної технології, конструювання машин та матеріалознавства Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
11. Гусак Андрій Михайловичд.ф.-м.н., проф. каф. теоретичної фізики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
12. Давидюк Георгій Євлампійовичд.ф.-м.н., проф., зав. каф. фізики твердого тіла Волинського національного університету імені Лесі Українки
13. Дейнеко Леонід Миколайовичд.т.н., проф., зав. каф. термічної обробки металів Національної металургійної академії
14. Дурягіна Зоя Антонівнад.т.н., проф. каф. прикладної фізики та інженерного матеріалознавства Національного університету "Львівська політехніка"
15. Каплун Віталій Григоровичд.т.н., проф. каф. машинознавства, директор Інституту трибології і матеріалознавства Хмельницького національного університету
16. Кідалов Валерій Віталійовичд.ф.-м.н., проф., директор Інституту нанотехнологій та інформатики Бердянського державного педагогічного університету
17. Копей Богдан Володимировичд.т.н., проф. каф. нафтогазового обладнання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
18. Куцова Валентина Зінов'ївнад.т.н., проф., зав. каф. матеріалознавства Національної металургійної академії України
19. Лусте Олег Яновичд.ф.-м.н., доц. голов, н.с. Інституту термоелектрики НАН України та МОН України
20. Ляшенко Борис Артемовичд.т.н., проф., зав. лабораторії зміцнення поверхні елементів конструкцій Інституту проблем міцності їм. Г.С.Писаренка НАН України
21. Милославський Олександр Григоровичд.ф.-м.н. проф. каф. фізики твердого тіла та фізичного матеріалознавства Донецького національного університету
22. Мудрий Степан Івановичд.ф.-м.н., проф., каф. фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка
23. Невлюдов Ігор Шакіровичд.т.н., проф., зав. каф. технології автоматизації виробництва електронних та обчислювальних засобів Харківського національного університету радіоелектроніки
24. Новіков Анатолій Олександровичд.т.н., проф. каф. електроніки Вінницького національного технічного університету
25. Новосядлий Степан Петровичд.т.н., проф., зав. каф. радіофізики і електроніки Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
26. Панарін Валентин Євгеновичд.т.н., с.н.с, зав. лабораторії термомеханічної обробки металів і сплавів, Інституту металофізики ім. І.В.Курдюмова НАН України
27. Раранський Микола Дмитровичд.т.н., проф. зав. каф. металофізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
28 Саленко Олександр Федоровичд.т.н., проф., зав. каф. верстатів і верстатних комплексів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
29. Стухляк Петро Даниловичд.т.н., проф., декан факультету комп'ютерних технологій Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя
30. Супрун Наталія Петрівнад.т.н., проф., зав. каф. матеріалознавства та технології переробки текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну
31. Хижняк Віктор Гавриловичд.т.н., проф. каф. металознавства та термічної обробки металів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
32. Чейлях Олександр Петровичд.т.н., проф. каф. матеріалознавства і термообробки Приазовського державного технічного університету
33. Чорноус Анатолій Миколайовичд.ф.-м.н., проф. каф. прикладної фізики, проректор із наукової роботи Сумського державного університету
34. Чугай Олег Миколайовичд.т.н., проф. каф. фізики Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
35. Шахбазов Яків Олександровичд.т.н., проф. каф. технології матеріалів та поліграфічного машинобудування Української академії друкарства

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua