Склад секції "Охорона навколишнього середовища" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Бар'яхтар Віктор Григорович головад.ф.-м.н., проф., академік НАН України директор Інституту магнетизму НАН України та МОН України
2. Еннан Алім Абдул-Амідович заступник головид.х.н., проф., директор Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини МОН та НАН України
3. Беспалова Світлана Володимирівна заступник головид.ф.-м.н., проф. каф. біофізики, проректор із наукової роботи Донецького національного університету
4. Горобець Світлана Василівна вчений секретард.т.н., проф., зав. навчально-наукової лабораторії фізичних та інформаційних технологій в біології та медицині Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
5. Кіндюк Борис Володимирович вчений секретард.г.н., зав. каф. раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища Маріупольського державного університету
Члени секції:
5. Боков Володимир Олександровичд.г.н., проф., зав. каф. геоекології Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського
6. Голік Юрій Степановичк.т.н., доц. кафедри екології Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
7. Гіроль Микола Миколайовичд.т.н., проф., зав. каф. водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції Національного університету водного господарства та природокористування
8. Горова Алла Іванівнад.т.н., проф., зав. каф. екології Національного гірничого університету
9. Дзюбайло Андрій Григоровичд.с.-г.п., проф., зав. каф. екології Дрогобицького державного педагогічного університету
10. Запорожець Олександр Івановичд.т.н., проф., в. о. директора Інституту екологічної безпеки, зав. каф. безпеки життєдіяльності Національного авіаційного університету
11. Звірковський |д.б.н., проф. каф. геоботаніки,Василь Миколайович ґрунтознавства та екологіїДніпропетровського національногоуніверситету імені Олеся Гончара
12. Іваниця Володимир Олексійовичд.б.н., проф., проректор із наукової роботи Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова
13. Ісаєнко Володимир Миколайовичд.б.н., декан факультету екологічної безпеки Національного авіаційного університету
14. Криницький Григорій Томковичд.б.н., проф., зав. каф. лісництва, проректор із наукової роботи Національного лісотехнічного університету України
15. Лепіх Ярослав Іллічд.ф.-м.н., проф., зав. лабораторією електронних, іонних і молекулярних процесів в напівпровідниках Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова
16. Лобода Наталія Степанівнад.г.н., проф., зав. каф. гідроекології і водних досліджень Одеського державного екологічного університету
17. Панаксюк Ігор Васильовичд.т.н., проф., зав. каф. техногенної безпеки, проректор із науково-педагогічної діяльності Київського національного університету технологій та дизайну
18. Решетов Іван Костянтиновичд.г.-м.н., проф. каф. гідрогеології Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
19. Руденко Світлана Степанівнад.б.н., проф. каф. екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
20. Сіохін Валерій Дмитровичк.б.н., доц., перший заступник директора Науково-дослідного інституту біорізноманіття наземних і водних екосистем України Мелітопольського державного педагогічного університету
21. Соботович Емлен Володимировичд.ф.-м.н., проф., академік НАНУ, директор Інституту геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України
22. Стольберг Фелікс Володимировичд.т.н., проф., зав. каф. інженерної екології міст Харківської національної академії міського господарства
23. Ткаченко Станіслав Йосиповичд.т.н., проф., зав. каф. теплоенергетики Вінницького національного технічного університету
24. Тучковенко Юрій Степановичд.г.н., с.н.с., проректор із наукової роботи Одеського державного екологічного університету
25. Харченко Людмила Павлівнад.б.н., проф., зав. каф. зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди
26. Шапар Аркадій Григоровичд.т.н., проф., член-кор. НАН України, директор Інституту проблем природокористування НАН України
27. Царик Йосиф Володимировичд.б.н., проф., зав. каф. зоології Львівського національного університету імені Івана Франка
28. Чопик Володимир Івановичд.б.н., проф. каф. екології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова
29. Чундак Степан Юрійовичд.х.н., проф., зав. каф. екології і навколишнього середовища Ужгородського національного університету

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua