Склад секції "Педагогіка, психологія, соціологія, проблеми освіти і науки, молоді та спорту" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Побірченко Наталія Семенівна голова секціїд.пед.н., проф., член-кор. НАПН України, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
2. Кочарян Олександр Суренович заступник головид.психол.н., проф. каф. психології Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
3. Іванова Олена Феліксовна заступник головид.психол.н., проф. зав. каф. загальної психології Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
4. Войтова Людмила Володимирівна вчений секретарк.пед.н. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
5. Адаменко Олена Вікторівнад.пед.н., проф., декан факультету до вузівської підготовки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
6. Арцишевський Роман Антоновичд.філос.н., проф. каф. філософії Волинського національного університету імені Лесі Українки
7. Атаманчук Петро Сергійовичд.пед.н., проф. каф. методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
8. Ваховський Леонід Цезаровичд.пед.н., проф., декан історичного факультету Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
9. Гончар Іван Лазаровичд.пед.н., проф. каф. фізичного виховання та спорту Одеської національної морської академії
10. Гриньова Валентина Миколаївнад.пед.н., проф., директор Інституту розвитку освіти ім. В.О.Сухомлинського Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди
11. Гуревич Роман Семеновичд.пед.н., проф., директор Інституту математики, фізики та технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
12. Дутчак Мирослав Васильовичд.н.фіз.вих, проф., перший проректор Національного університету фізичного виховання і спорту України
13. Дороніна Майя Степанівнад.е.н, проф., зав. каф. соціології та психології управління Харківського національного економічного університету
14. Єрмаков Сергій Сидоровичд.пед.н., проф., проректор із наукової роботи Харківської державної академії дизайну і мистецтв
15. Каньковський Ігор Євгеновичк.т.н., доц., зав. каф. теорії та методики трудового і професійного навчання Хмельницького національного університету
16. Клочко Віталій Івановичд.пед.н., проф., зав. каф. вищої математики Вінницького національного технічного університету
17. Коцур Віктор Петровичд.істор.н., проф., ректор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди
18. Кузьмінський Анатолій Івановичд.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки вищої школи, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
19. Кучерявий Олександр Григорійовичд.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки Донецького національного університету
20. Лазарєв Микола Івановичд.пед.н., зав. каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності, проректор із наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії
21. Ляшенко Олександр Іванович (за згодою)д.пед.н., проф., академік НАПН України, академік-секретар відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті НАПН України
22. Лузік Ельвіра Василівнад.пед.н., проф., зав. каф. філософії Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету
23. Максименко Сергій Дмитрович (за згодою)д.психол.н., проф., академік НАПН України, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України
24. Максимов Олександр Сергійовичд.пед.н., проф., зав. каф. неорганічної хімії і методики викладання хімії Мелітопольського державного педагогічного університету
25. Ничкало Неля Григорівна (за згодою)д.пед.н., проф., академік НАПН України, академік-секретар відділення педагогіки і психології професійної освіти НАПН України
26. Пєхота Олена Миколаївнад.пед.н., проф., директор Інституту педагогічної освіти Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського
27. Поніманська Тамара Ільїнак.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки і психології, проректор із наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету
28. Порев Сергій Миколайовичк.т.н., заступник директора Інституту магнетизму НАН України та МОН України
29. Савчин Мирослав Васильовичд.психол.н., проф., зав. каф. психології Дрогобицького державного педагогічного університету
30. Сбруева Аліна Анатоліївнад.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка
31. Сидоренко Віктор Костянтиновичд.пед.н., член-кор. НАПН України, проф. трудового навчання і креслення Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова
32. Терещук Григорій Васильовичд.істор.н., проф., ректор Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
33. Федяєва Валентина Леонідівнад.пед.н., проф., проректор із наукової роботи Херсонського державного університету
32. Харченко Сергій Яковичд.пед.н., проф., зав. каф. соціальної педагогіки та соціальної роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua