Наука КПІ 2015

2015 рік був складним для нашої країни. Продовжувалися військові дії на сході України, Важка економічна ситуація дуже ускладнила вирішення соціальних проблем і спричинила обмежене фінансування науки. У цих непростих умовах ми продовжували плідно працювати, що дало підстави нашому ректору М.З. Згуровському у його новорічному вітанні акцентувати увагу на отриманих у 2015 році вагомих наукових здобутках нашого колективу. Серед них – продовження традиції щорічного відзначення окремих науковців Державними преміями України в галузі науки і техніки, входження нашого університету до числа шести українських вишів, які підтвердили свою присутність у рейтингу кращих університетів світу QS World University Rankings, повернення лідерства серед вітчизняних університетів у світовому рейтингу Webometrics та ін.

Знаковими подіями в науково-інноваційній діяльності стали результати IV Фестивалю інноваційних проектів “Sikorsky Challenge 2015” з укладенням угод на суму понад 573 млн грн для інвестування новітніх розробок та утворення інноваційно-виробничого Об’єднання “Київська політехніка” за участі семи провідних високотехнологічних підприємств міста Києва. Першим успішним результатом діяльності цього Об’єднання стало освоєння ВАТ “Меридіан” ім. С.П. Корольова виробництва та випуск першої серії безпілотних авіаційних комплексів “Spectator”, які вже надійшли до Збройних Сил України.

У 2015 році на загальнодержавному рівні відбулися ключові події та прийняті законодавчі рішення, які можна трактувати як такі, що надають нові можливості для організації науки як в цілому в Україні, так і окремо в університетських середовищах. Так, з 1 вересня 2015 року почав діяти Закон України “Про вищу освіту”. Для нас це, зокрема, означає, що відбувається зменшення максимального педагогічного навантаження викладачів з 900 до 600 годин у рік. При цьому викладачі мають розширити науково-дослідницьку компоненту своєї діяльності. Перехід на нові спеціальності і спеціалізації та відповідне формування змісту вищої освіти мають ґрунтуватися на нових знаннях, які дає наука. Більш активно займатися науковою діяльністю повинні і студенти, які отримують можливість до 25 % навчальних дисциплін вибирати самостійно. Досвід закордонних університетів приводить нас до переконання, що науковими керівниками аспірантів мають бути вчені, які активно займаються наукою. Вони особисто повинні очолити затребувані життям проекти, складники успіху виконання яких має визначати творча діяльність аспірантів. Негативні явища, пов’язані з плагіатом, мають бути виключені з роботи не тільки аспірантів, а й студентів, чому має сприяти, зокрема, присутність у мережі Інтернет дисертацій та авторефератів, відгуків опонентів, про що Вченою радою нашого університету вже прийнято відповідне рішення.

2015 рік – рік створення та прийняття нового Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність”. Він народжувався за безпосередньої участі представників університетської наукової сфери і завдяки цьому надає нові можливості для організації досліджень у вищих навчальних закладах держави. Це стосується насамперед запровадження базового фінансування наукової діяльності в університетах, системної підтримки молодих учених, прирівняння статусу університетів до наукових установ, а викладачів – до наукових працівників для тих університетів, які пройдуть державну атестацію у частині проведення ними наукової чи науково-технічної діяльності. Легітимізована також можливість виконання наукових завдань у вільний від основного навантаження час за договорами цивільно-правового характеру і звільнення державних вишів та наукових установ від сплати ввізного мита та податку на додану вартість з наукових приладів, обладнання, витратних матеріалів, наукової літератури, що ввозяться в Україну для забезпечення власної наукової чи науково-технічної діяльності тощо.

Ще одна ключова подія 2015 року – це підписання 20 березня Угоди між Україною та Європейським Союзом про нові можливості для участі вітчизняних науковців у Європейській рамковій програмі “Горизонт 2020”. По суті мова йде про перші кроки но-вого долучення на рівноправних засадах української наукової сфери до європейського наукового простору. Ми маємо навчитися формувати міжнародні наукові колективи за участі трьох незалежних юридичних осіб із трьох країн Європи, при цьому вибирати досвідчених закордонних партнерів, формулювати такі теми проектів, які будуть затребуваними бізнесом та економікою європейських країн для підвищення якості життя європейців. Іншими словами, ми маємо знаходити в європейському середовищі свої ніші, які будуть сприйнятливими до прийняття наших ідей. Необхідно досконало оволодіти поданням конкурсних матеріалів якісною англійською мовою і в електронному вигляді.

Важливою подією року стало ухвалення 24 вересня 2015 р. Президентом України Воєнної доктрини, в якій особливий наголос зроблено на необхідності забезпечення оборонно-промислового комплексу держави висококваліфікованими інженерними кадрами, а також наукового супроводу сфери національної безпеки та оборони країни. Іншими словами, ситуація в країні диктує життєву необхідність затребуваності вітчизняної науки для зміцнення обо-роноздатності. Ця затребуваність стосується як створення нової військової техніки, так і вирішення проблем імпортозаміщення для поновлення дії складної техніки, задіяної в системі Збройних Сил України.
Міжвідомча комісія з питань оборонно-промислового комплексу Ради національної безпеки і оборони України на своєму засіданні 27 жовтня відзначила, що завдання, на вирішення яких спрямована діяльність Об’єднання “Київська політехніка”, відповідають стратегічним напрямам розвитку оборонно-промислового комплексу України. Сьогодні ми практично організовуємо нашу поглиблену співпрацю з Міноборони України щодо розроблення та створення зразків озброєння і військової техніки для Збройних Сил України. Маючи конкретні технічні вимоги від замовників, досвідчені та молоді вчені наукових шкіл нашого університету долучаються до успішного виконання поставлених завдань.
У п’яти розділах цієї збірки наведені аналітичні та інформаційні матеріали про результати наукової та інноваційної діяльності навчально-наукових інститутів і факультетів університету в 2015 році.

У першому розділі діяльність аспірантури представлена статистичними даними, в яких особливу увагу привертає до себе значна кількість аспірантів, які відраховуються через неякісне наукове керівництво та з сімейних причин. Також має місце негативна тенденція щорічного зменшення відсотка молодих учених, які залишаються працювати в нашому університеті після закінчення аспірантури. Позитивним є збільшення у 2015 році більше ніж у два рази кількості переможців у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

Традиційним форматом інформування про зміст і впровадження кожної завершеної у 2015 році держбюджетної теми є класифікація, що законодавчо встановлена при визначенні пріоритетних напрямів науки і техніки в Україні, про що йде мова в другому розділі збірки.

Третій розділ інформує про узагальнені результати виконання держбюджетної, госпдоговірної та ініціативної наукової тематики університету, про взаємодію з установами Національної академії наук і закордонними партнерами. Позитивними здобутками року є долучення всіх наукових журналів університету до Світової системи відкритого доступу, а двох з них – до престижної наукометричної бази з індексуванням публікацій на платформі Web of Sciences.
Про інноваційну діяльність Наукового парку та підрозділів університетів, охорону об’єктів права інтелектуальної власності, рекламно-інформаційну та виставкову діяльність мова іде в четвертому розділі.

П’ятий розділ містить інформацію про кадрове забезпечення та фінансові річні результати наукової та інноваційної діяльності, а також про важливу для розвитку університету діяльність НТО “КПІ-Телеком”, науково-технічної бібліотеки та Державного політехнічного музею. Завершує заключну частину основного змісту збірки перелік висновків та конкретних завдань університету на 2016 рік за 5 напрямами діяльності.

У додатках 1–4 цієї збірки наведені довідкові матеріали, які стосуються спеціалізованих вчених рад університету, результатів підготовки наукових кадрів кожною кафедрою університету впродовж останніх п’яти років, показників науково-інноваційної діяльності в 2015 році всіх навчально-наукових інститутів і факультетів, а також присутності кожного із 27 наукових журналів у наукових і наукометричних вітчизняних і міжнародних базах даних та на Світовій платформі Відкритого доступу.

Другий блок інформаційних матеріалів додатків (5–10) містить передрук окремих публікацій з газети “Освіта України”, яка систематично і на високому професійному рівні впродовж року висвітлювала на своїх шпальтах події, які стосувалися, зокрема, нового Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” і програми “Горизонт 2020”, а також діяльності нашого університету, за що принагідно висловлюємо свою подяку головному редактору Максиму Короденку та журналісту Дмитру Шулікіну. В цьому ж другому блоці в додатках 5 і 9 публікуються виступи проректора з наукової роботи на Слуханнях в Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України і на підсумкових щорічних зборах Ради проректорів з наукової роботи і директорів наукових установ Міністерства освіти і науки України.

У заключному боці додатків (11–14) наведені тексти звернень ректора і проректора з наукової роботи та позитивні результати на цих звернень, що стосувалися призову на військову службу наукових і науково-педагогічних працівників, а також необхідності збереження існуючого порядку виплати пенсій працюючим науковцям і науково-педагогічним працівникам.

Інформаційні та аналітичні матеріали цього науково-довідкового видання підготовлені до звіту проректора з наукової роботи на Вченій раді університету 8 лютого 2016 року.

Причіплений файл: 

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua