Навчальний посібник “Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD”: автори Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М.

Обкладинка навчального  посібника “Комп’ютерна  інженерна графіка..."

АНОТАЦІЯ
Книга – один із перших посібників з комп’ютерної графіки, що написаний державною мовою та відповідає програмі для інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти.
Метою посібника є допомога студентам в оволодінні знаннями з інформаційної технології конструювання в універсальному графічному середовищі AutoCAD, який на поточний момент належить до най-поширеніших систем комп’ютерної інженерної графіки. Принцип відкритої архітектури, покладений в основу AutoCAD, дозволяє адаптувати та розвивати його функції відповідно до конкретних задач та вимог.
Умовно книгу можна поділити на дві частини. У першій розглядаються засоби виконання проектно-конструкторських робіт системи комп’ютерної інженерної графіки AutoCAD. Друга частина базується на принципах твердотільного моделювання. В ній розглянуто основні прийоми роботи з тривимірними моделями, що створюються у віртуальному просторі, та отримання з тривимірних моделей зображення їх проекцій.
До кожної частини наведені приклади та вправи, що полегшують сприйняття викладеного матеріалу та сприяють його кращому засвоєнню. Побудова посібника та стиль викладання дозволяють опанувати роботу з системою AutoCAD будь-якому користувачу персонального комп’ютера.
В наслідок засвоєння матеріалу, викладеного у посібнику, студент має змогу навчитися:

  1. працювати в одному з найпопулярніших графічних пакетів, велика кількість команд та концепцій якого є універсальними;
  2. адаптувати й розвивати його функції до конкретних задач та вимог;
  3. здійснювати двовимірне проектування та оформлення креслеників;
  4. виконувати тривимірне моделювання та здійснювати візуалізацію побудованих тривимірних моделей;
  5. автоматично отримувати на основі об’ємної моделі зображення їх проекцій та доопрацьовувати їх;
  6. здійснювати обмін даними між проектами.

Посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів, аспірантів, викладачів, інженерно-технічних працівників.
Посібник використовується як в навчальному процесі НТУУ “КПІ”, так і інших вищих технічних навчальних закладах освіти України: Національний аграрний університет (Київ), НТУ “ХПІ”, ХГУПТ (Харків), НТУ “Львівська політехніка”, ДНТУ (Донецьк) та інших.
Навчальний посібник “Комп’ютерна  інженерна графіка в середовищі AutoCAD”: автори Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М. - К.: Каравела, 2005 – 336 с.

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua