Монографія «Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика»: автори Безродний М.К., Піоро І.Л., Костюк Т.О.

Обкладинка Монографії  «Процессы переноса в двухфазных термосифонных  системах."

Анотація
Перша в світовій практиці фундаментальна робота в галузі дослідження процесів переносу в різноманітних двофазових системах теплопередаючих пристроїв гравітаційного типу
В монографії вперше висвітлено сучасний стан проблем в галузі дослідження процесів теплопереносу та гідродинаміки в двофазових системах автономних теплопередаючих пристроїв (замкнутих двофазних термосифонів), що отримали в останні роки широке практичне застосування в різних галузях техніки. Представлено загальні відомості про термосифонні пристрої та особливості процесів переносу в них. Послідовно розглянуті процеси кипіння в різних двофазових системах гравітаційного типу, особливості процесів теплообміну при кипінні та конденсації в умовах термосифонів. Наведено моделі процесів гідродинаміки на різних характерних ділянках двофазової системи термосифонів, теоретичні реалізації розроблених моделей, а також результати систематичних експериментальних досліджень гідродинамічних характеристик різних двофазових систем.
Важливе місце в монографії відведено дослідженню умов досягнення максимальних теплових потоків в термосифонах різних конструкцій та схем циркуляції теплоносіїв. Представлені моделі кризових явищ теплопереносу в термосифонах з неорганізованою та організованою циркуляцією, в тому числі: в динамічному двофазному шарі, в протитечії плівки рідини та потоку пари, в процесах випаровування пристінної плівки рідини, в умовах порушення стійкості висхідної кільцевої течії. На основі цих моделей узагальнено численні експериментальні дані з відповідних криз теплопереносу та наведено узагальнені розрахункові залежності.
В монографії узагальнено досвід розробок та практичного впровадження промислового обладнання, теплообмінних апаратів та технічних пристроїв,  виконаних на основі використання замкнутих двофазних термосифонів.
Монографія є першою в світовій практиці фундаментальною роботою в галузі дослідження процесів переносу в різноманітних двофазових системах теплопередаючих пристроїв гравітаційного типу. Наведена в монографії теорія процесів переносу буде служити основою для подальших ефективних досліджень в цій галузі, а систематизація існуючих результатів досліджень і розробок розширює можливості їх використання для розробки нових ефективних теплопередаючих пристроїв та систем для різних областей техніки, а також в навчальному процесі, зокрема, в курсовому та дипломному проектуванні. 
Монографія Безродного М.К., Піоро І.Л., Костюка Т.О.  «Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика» 704 с. Друге видання

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua