Підручник «Дослідження операцій»: автор Зайченко Ю.П.

Обкладинка підручника «Дослідження операцій»

Підручник є базовим з  викладені основні принципи дослідження операцій, розглянуті різні класи задач.

Докладно викладені методи та підходи до прийняття рішень в умовах визначеності ризику та невизначеності.

Детально розглянуті численні методи оптимізації, що використовуються в задачах прийняття рішень: лінійне, нелінійне, дискретне, динамічне, стохастичне програмування.

Четверте та п'яте видання доповнено розділами які висвітлюють сучасні напрямки "Дослідження операцій". Окрема нова глава присвячена викладенню задач та методів прийняття рішень в умовах невизначеності. Тут розглянуто апарат нечітких множин та відношень, описані задачі і методи нечіткого програмування. Детально висвітлені багатокритеріальні задачі оптимізації з нечіткими параметрами та методи їх розв'язання, які знаходять широке застосу­вання в сучасній економіці.

Підручник має чітку структуру, всі розділи логічно зв’язані між собою. Опис теоретичних методів та алгоритмів оптимізації ілюструється численними прикладами, які доведені до чисельних результатів.

Кожен розділ завершується переліком питань для самоконтролю знань, що дає змогу використовувати підручник для самонавчання.

Підручник є базовим при викладенні дисципліни "Дослідження операцій", орієнтований на студентів напрямків: "Комп'ютерні науки” та "Прикладна математика", разом з тим він широко використовується і для вивчення математичних методів оптимізації студентами економічних спеціальностей університетів. Підручник можна використати як справочний посібник по курсу "Сучасні методи оптимізації"'.

Підручник витримав 5 видань, є єдиним підручником на Україні з дисципліни "Дослідження операцій" з грифом Міносвіти України.

Підручник «Дослідження операцій»: автор Зайченко Ю.П., 5-те видання, перероб.-і доп, Київ, 2001 – 688 стор.

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua