Наука КПІ 2011

ЗМІСТ
ВСТУП
1. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ ТА ІНТЕГРАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАННЯМ
1.1. Підготовка наукових кадрів в університеті
1.2. Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів
1.3. Наукова робота студентів і молодих учених
1.4. Використання наукових розробок для удосконалення змісту освіти, стимулювання наукової роботи викладачів
2. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ
2.1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави
2.2. Інформаційні та комунікаційні технології
2.3. Енергетика та енергоефективність
2.4. Раціональне природокористування
2.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань
2.6. Нові речовини і матеріали
3. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ ТЕМАТИКИ
3.1. Виконання держбюджетних і госпдоговірних тем. Цільові комплексні програми університету
3.2. Ініціативні науково-дослідні роботи
3.3. Співпраця університету з науковими установами НАН України
3.4. Пошук і формування пропозицій нових розробок для підрозділів за ініціативи ректорату
3.5. Міжнародне наукове і науково-технічне співробітництво
3.6. Публікаційна активність учених та її роль у рейтингах університету
4. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК
4.1. Результати діяльності Наукового парку “Київська політехніка”
4.2. Інноваційні структури комерціалізації, створені студентами і молодими вченими
4.3. Охорона об’єктів права інтелектуальної власності
4.4. Рекламно-інформаційна діяльність
5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
5.1. Кадрове та організаційне забезпечення наукової діяльності
5.2. Бюджет наукової діяльності
5.3. Стан і напрями розвитку інформаційно-телекомунікаційних ресурсів університету
5.4. Розвиток науково-технічної бібліотеки
5.5. Сертифікаційне і метрологічне забезпечення наукових досліджень, надання наукових послуг
5.6. Вивчення історії науки і техніки. Розвиток музейної справи
5.7. Визнання досягнень науковців і студентів університету
ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА ЗАВДАННЯ
Додаток 1. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні
Додаток 2. Постанова Кабміну Міністрів України “Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року”
Додаток 3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної програми “Наука в університетах на 2008–2017 роки”
Додаток 4. Дослідницькі університети як центри інноваційного розвитку країни
Додаток 5. Опыт выполнения и внедрения проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий
Додаток 6. Не нашкодь!
Додаток 7. Ресурси електронного авторизованого доступу до реферативних баз
Додаток 8. Ресурси електронного відкритого доступу
Додаток 9. Спеціалізовані вчені ради НТУУ “КПІ”
Додаток 10. Результати підготовки докторів і кандидатів наук кафедрами університету
Додаток 11. Питомі показники науково-інноваційної діяльності структурних підрозділів за 2011 рік

Причіплений файл: 

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua