Наука КПІ 2010

Титульна сторінка "Наука КПІ 2010"

ЗМІСТ

ВСТУП
1. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ ТА ІНТЕГРАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАННЯМ
1.1. Підготовка наукових кадрів в університеті
1.2. Атестація наукових кадрів
1.3. Наукова робота студентів та молодих вчених
1.4. Інтеграція науки та освіти і стимулювання наукової роботи викладачів
2. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК
2.1. Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук
2.2. Проблеми демографічної політики розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства
2.3. Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток
2.4. Новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань
2.5. Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства
2.6. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі
2.7. Нові речовини і матеріали
3. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ ТЕМАТИКИ
3.1. Виконання держбюджетних і госпдоговірних тем
3.2. Цільові комплексні програми університету
3.3. Співпраця НТУУ “КПІ” з науковими закладами НАН України
3.4. Міжнародне наукове співробітництво
4. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК
4.1. Активізація діяльності Наукового парку “Київська політехніка”
4.2. Охорона об’єктів права інтелектуальної власності
4.3. Проблемні питання комерціалізації науково-технічних розробок та трансферу технологій
4.4. Рекламно-інформаційна діяльність
5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
5.1. Кадрове забезпечення наукової діяльності
5.2. Бюджет наукової діяльності
5.3. Стан та напрями розвитку інформаційно-телекомунікаційних ресурсів університету
5.4. Розвиток науково-технічної бібліотеки
5.5. Публікація наукових праць
5.6. Сертифікаційне і метрологічне забезпечення наукових досліджень, проведення сертифікаційних робіт на замовлення державних органів управління і підприємств
5.7. Вивчення історії науки і техніки. Розвиток музейної справи
5.8. Визнання досягнень науковців і студентів університету
ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА ЗАВДАННЯ
Додаток 1. Державна політика: інноваційний розвиток
Додаток 2. Як викладачам ефективно займатися наукою
Додаток 3. Рада проректорів із наукової роботи: п’ять років діяльності
Додаток 4. Наукові будні дослідницького університету
Додаток 5. Необхідне державне сприяння комерціалізації технологій
Додаток 6. Акт впровадження наукових результатів НТУУ “КПІ”
Додаток 7. Наказ міністра оборони України
Додаток 8. Оформлення Web-сайтів журналів
Додаток 9. Спеціалізовані вчені ради НТУУ “КПІ”
Додаток 10. Результати підготовки докторів і кандидатів наук по кафедрах університету
Додаток 11. Періодичні видання НТУУ “КПІ”
Додаток 12. Питомі показники наукової та інноваційної діяльності структурних підрозділів за 2010 рік

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua