Наука КПІ 2009

ЗМІСТ

ВСТУП
1. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ ТА ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ І ОСВІТИ
1.1. Підготовка наукових кадрів в університеті
1.2. Атестація наукових кадрів
1.3. Наукова робота студентів і молодих вчених
1.3. Інтеграція науки та освіти і стимулювання наукової роботи викладачів
2. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ
2.1. Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук
2.2. Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства
2.3. Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток
2.4. Новітні біотехнології: діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань
2.5. Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства
2.6. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі
2.7. Нові речовини і матеріали
3. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ ТЕМАТИКИ
3.1. Виконання держбюджетних і госпдоговірних тем
3.2. Цільові комплексні програми університету
3.3. Публікація наукових праць
3.4. Співпраця НТУУ “КПІ” з науковими закладами НАН України
3.5. Міжнародне наукове співробітництво
4. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
4.1. Досвід роботи інноваційних структур університету
4.2. Виконання договорів з високотехнологічними підприємствами
4.3. Охорона прав інтелектуальної власності
4.4. Рекламно-інформаційна діяльність
5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
5.1. Кадрове та організаційне забезпечення наукової діяльності
5.2. Бюджет наукової діяльності
5.3. Інформаційно-телекомунікаційні ресурси університету як складова наукової та навчальної діяльності
5.4. Розвиток науково-технічної бібліотеки
5.5. Матеріально-технічне забезпечення
5.6. Сертифікаційне і метрологічне забезпечення наукових досліджень, проведення сертифікаційних робіт на замовлення державних органів управління та підприємств
5.8. Вивчення історії науки і техніки. Розвиток музейної справи
5.9. Визнання досягнень науковців і студентів університету
ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА ЗАВДАННЯ
Додаток 1. Закон про наукові парки
Додаток 2. Українська наука жива. Попри кризу
Додаток 3. Участь НТУУ “КПІ” у рейтингах університетів і проблеми цитування
Додаток 4. НТУУ “КПІ” у світовому Web-рейтингу
Додаток 5. Спеціалізовані вчені Ради НТУУ “КПІ”
Додаток 6. Результати підготовки докторів і кандидатів наук кафедрами університету
Додаток 7. Періодичні видання підрозділів НТУУ “КПІ”
Додаток 8. Питомі показники наукової та інноваційної діяльності структурних підрозділів за 2009 рік

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua