Положення про премії КПІ ім. Ігоря Сікорського за кращі підручники, навчальні посібники, монографії (із змінами, внесеними згідно рішень Вченої Ради від 13.09.2010 р. № 9; від 30.06.2015 р. № 6 та 13.02.2017 р. №2)

1. Конкурс на здобуття премій Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" проводиться на основі постанови Вченої ради від 1 червня 1992 року, протокол N 6.

2. Премії присуджуються щорічно рішенням Вченої ради університету за кращі підручники, навчальні посібники, які отримали громадське визнання і не менше року використовуються у навчальному процесі, а також монографії з актуальних напрямків розвитку науки і техніки. Можлива повторна участь в конкурсах на кращі підручники, навчальні посібники, монографії особами в складі колективів не раніше ніж через сім років, а окремих осіб - не раніше ніж через п’ять років після отримання премій.

3. Для заохочення авторів кращих робіт встановлюються три премії:

 • перша - 5 місячних окладів професора;
 • дві другі - 3 місячні оклади професора кожна.

4.  Право висунення робіт на здобуття премії КПІ надається Радам факультетів та навчально-наукових інститутів, науково-дослідних інститутів (НДІ).

5.  Організацію проведення конкурсу здійснює проректор з наукової роботи.

6.  Роботи, висунуті на здобуття премій КПІ ім.Ігоря Сікорського, приймаються науково-дослідною частиною з 1 вересня до 31 грудня кожного року.

7.  Оголошення про конкурс доводиться до всіх кафедр і наукових підрозділів, а також публікується у багатотиражній газеті університету.

8. На конкурс приймаються:

 • підручники, навчальні посібники, видані з грифом міністерств, відомств;
 • монографії з грифом університету.

9. Колектив, що представив роботу на здобуття премії не повинен перевищувати семи осіб, у тому числі не більше 2 співавторів, які не працюють університеті; останнє обмеження не стосується співавторів в інших держав світу.

10. Роботи, рекомендовані на здобуття премії подаються у встановлені строки і супроводжуються такими документами (в двох примірниках):

 • витяг в протоколу засідання Ради факультету, інституту про рекомендацію роботи на здобуття премії ;
 • анотація, яка містить коротку характеристику новизни розробки та її значення для навчального процесу, наукових досліджень та народного господарства;
 • довідка про творчий внесок кожного співавтора роботи (в тому числі у відсотках), підписана кожним автором і затверджена деканом факультету, інституту (керівником НДІ);
 • основні дані про кожного автора.

11. До розгляду не приймаються:

 • роботи, які раніше вже були удостоєні Державної премії України або Державної премії іншої країни, премій міністерств України;
 • роботи, які вже тричі брали участь у конкурсі і не стали переможцями;
 • перевидання робіт, які вже здобували премію конкуру;.

12. Для розгляду робіт, поданих на конкурс, щорічно наказом ректора створюється Експертна комісія з числа провідних вчених університету - фахівців з тематики поданих на конкурс робіт.

13. Експертна комісія дає загальну наукову оцінку поданим на конкурс роботам і визначається щодо відбору їх для участі в конкурсі. Відібраними на конкурс вважаються ті роботи, за які при голосуванні було подано більше половини голосів присутніх на засіданні членів Експертної комісії. Комісія рекомендує сторонні організації для рецензування відібраних робіт.

14. Комісія розглядає всі надіслані рецензії, рекомендації, заяви, що стосуються як змісту робіт, так і складу авторських колективів.

15. По кожній з робіт після їх вивчення та експертизи комісія таємним голосуванням визначається щодо преміювання.

16. Першою премією нагороджується робота, яка набрала найвищий рейтинг, двома другими - роботи, які за рейтингом зайняли друге і трете місця.

Якщо 2-3 роботи дістали однаковий рейтинг, то, як виняток, присуджуються відповідні премії. Якщо більше 3-х робіт набрали рівну кількість голосів, то проводиться повторне обговорення і голосування.

17. Рішення Експертної комісії щодо присудження премій затверджується на Вченій раді університету, як правило, відкритим голосуванням.

18. Рішення Вченої ради університету про присудження премій оформлюється і доводиться до виконання наказом ректора університету, а список осіб, яким присуджені премії, публікується в газеті "Київський політехнік".

19. Суми премій розподіляються між співавторами згідно довідки про творчий внесок кожного з авторів роботи.

20. Особам, удостоєним премії, видається відповідний диплом, який вручається урочисто на конференції професорсько-викладацького складу університету.

21. Підручники, монографії, навчальні посібники, за які присуджені премії передаються на зберігання у бібліотеку університету; роботи, не прийняті на конкурс, а також ті, яким не присуджені премії, повертаються авторам.

Положення обговорене і схвалене Вченою радою університету

Організаційно-аналітичний відділ НДЧ

2011-2020 ©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Управління науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch[at]kpi.ua