Положення «Про щорічний конкурс «Винахід року» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Положення «Про щорічний конкурс «Винахід року» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі – Положення) регламентує порядок проведення конкурсу та визначення його переможців. Конкурс проводиться відповідно до наказу ректора № 2-53 від 18.04.2005 року.

 1. Головною метою конкурсу є стимулювання винахідництва та заохочення співробітників, аспірантів і студентів до інноваційної діяльності, оцінка рівня винахідницької діяльності НТУУ «КПІ», відбір винаходів та корисних моделей (далі – Винахід) для участі у Всеукраїнському конкурсі «Винахід року», відбір кращих Винаходів за попередній рік для подальшої їх комерціалізації.
 2. Конкурс проводиться за категоріями: «Кращий винахід року» та «Кращий винахід року серед молоді». Для категорії «Кращий винахід року серед молоді» вік авторів винаходів, що беруть участь у конкурсі, не може перевищувати 35 років на дату подання заявки на конкурс.
 3. У конкурсі приймають участь Винаходи, що засвідчені патентами України та інших країн, власником яких є НТУУ «КПІ».
 4. Право висунення Винаходів на визначення переможців конкурсу надається Вченим радам підрозділів НТУУ «КПІ» або авторським колективам створеного Винаходу.
 5. Організацію та проведення щорічного конкурсу здійснює відділ з питань інтелектуальної власності та комерціалізації наукових розробок департаменту науки та інноватики НТУУ «КПІ» за участю Експертно-консультативної комісії з питань інтелектуальної власності.
 6. Терміни проведення конкурсу щорічно визначаються розпорядженням проректора з наукової роботи з підведенням підсумків конкурсу до Дня винахідника та раціоналізатора України.
 7. Для участі у конкурсі до відділу з питань інтелектуальної власності та комерціалізації наукових розробок подаються наступні  документи:

а) заяву з рекомендацією вченої ради підрозділу НТУУ «КПІ» або за погодженням авторського колективу створеного Винаходу з їх підписами і відомостями про авторів (додаток 1);

б) копію патенту з повним описом і формулою, який отриманий у попередньому календарному році;

в) документи, що підтверджують використання Винаходу і розмір або розрахунок суми коштів, які отримані або можуть бути отримані НТУУ «КПІ»;

г) копії першої і останньої сторінок ліцензійного договору та договорів про передачу права на використання (при наявності таких);

д) документи, що підтверджують участь у виставках, на яких експонувався або експонується даний Винахід чи продукція, виготовлена завдяки впровадженню Винаходу, засвідчені організатором виставки (при наявності таких);

е) фотографії дослідних або промислових зразків даного Винаходу (для пристроїв).

 1. Інформація про конкурс доводиться до всіх структурних підрозділів НТУУ «КПІ» через університетську Інтернет-мережу, у газеті «Київський політехнік», електронні листи заступникам деканів з наукової роботи.
 2. За розпорядженням проректора з наукової роботи створюється експертна комісія  з числа членів Експертно-консультативної комісії з питань інтелектуальної власності та фахівців НТУУ «КПІ» для розгляду заявок поданих на конкурс відповідно до наукових напрямів Винаходів, що заявлені для участі у конкурсі. До складу експертної комісії не можуть входити особи, які є конкурсантами.
 3. Заявка на участь у конкурсі оформлюється та подається на кожний Винахід окремо, в тому числі, й на ті Винаходи, які є складовими частинами одного об’єкту, об’єднані функціонально, спрямовані на досягнення єдиної мети або складають групу Винаходів. Заявки на конкурс подаються на паперовому.
 4.  Оцінювання Винаходів, поданих на Конкурс, проводиться за спеціальною методикою, розробленою Експертно-консультативною комісією з питань інтелектуальної власності і затвердженою проректором з наукової роботи. Протокол засідання експертної комісії з визначеними переможцями конкурсу затверджує проректор з наукової роботи.
 5. Рішення про визначення переможців Конкурсу затверджується на засіданні Вченої ради НТУУ «КПІ» та оприлюднюється в газеті «Київський політехнік» і  на сайті НТУУ «КПІ».
 6. Особи, які визначені переможцями конкурсу, отримують диплом відповідного зразку, який їм урочисто вручається на вчених радах відповідних структурних підрозділів.
 7. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження ректором НТУУ «КПІ».

Положення обговорене та схвалене на засіданні Науково-організаційної комісії Вченої ради НТУУ «КПІ» «13» травня 2013 року.

Проректор з наукової роботи                                                           М.Ю. Ільченко

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua