Організаційно-аналітичний відділ НДЧ

Адреса: Київ-56, проспект Перемоги 37, Корпус № 1.
Начальник відділу: Савич Олена Володимирівна
Тел/факс.: 204-92-00 e-mail: o.savitch@kpi.ua, ndch@kpi.ua

Начальник сектору Кравець Зінаїда Василівна
Тел.: 204-92-01 e-mail: z.kravets@kpi.ua

Сектор науково-технічної інформації
Тел.: 204-91-23, 204-94-53 e-mail: n.visti@kpi.ua

Організаційно-аналітичний відділ НДЧ відноситься до складу підрозділів управління та забезпечення наукової діяльності університету і включає 3 сектори:

 • Інформаційно-аналітичний сектор
 • Сектор супроводу НДР
 • Сектор науково-технічної інформації

ФУНКЦІЇ
З питань координації, організації контролю та аналізу проведення наукових досліджень організаційно-аналітичний відділ забезпечує:

 • координацію науково-дослідної і науково-організаційної діяльності підрозділів університету;
 • організацію і проведення конкурсів на виконання наукових робіт за рахунок коштів державного бюджету на рівні підрозділів і університету, їхній супровід на рівні міністерства, формування БД тематичних планів бюджетної тематики в режимі online, контроль їх виконання, впровадження та забезпечення звітності в університеті і захисту на рівні міністерства. Формування і супровід БД запитів бюджетних робіт в режимі online;
 • супровід організації виконання наукових досліджень та прикладних розробок у рамках комплексних програм університету, а також державних і галузевих науково-технічних програм, насамперед за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності згідно з законами України;
 • організацію та супровід виконання спеціальної госпдоговірної тематики;
 • надання пропозицій Міністерству освіти і науки, молоді та спорту та Міністерству економіки України по фінансуванню фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт, що фінансуються з коштів державного бюджету;
 • винесення на затвердження Науково-технічною радою університету результатів конкурсного відбору науково-дослідних робіт з бюджетної тематики та щорічний звіт проректора з наукової роботи з цих питань;
 • науково-методичний супровід удосконалення змісту освіти через використання результатів наукових досліджень і розробок, у тому числі виконання і впровадження ініціативних тем науково-педагогічних працівників, заохочення їхньої наукової та інноваційної діяльності;
 • аналіз наукової діяльності структурних підрозділів університету, підготовку інформації про розвиток основних та пріоритетних напрямів наукової діяльності університету та узагальнення матеріалів за результатами аналізу;
 • узагальнення та аналіз результатів наукової діяльності структурних підрозділів університету, складання зведених, підсумкових звітів, статистичної звітності та інших звітних матеріалів і довідок, подання їх до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших організацій у встановленому порядку. Забезпечення підготовки аналітичних матеріалів до звітів. Формування БД по приоритетних напрямах за формами Міносвіти і науки, молоді та спорту;
 • методичну допомогу науковим структурним підрозділам університету з питань організації і проведення наукових досліджень, підвищення ефективності виконання НДР; методичні та організаційні заходи щодо складання та узгодження Технічних завдань на НДР, складання наукового звіту підрозділу;
 • здійснення нормоконтролю технічних завдань та звітів про НДР, реєстрація та надання кодів документації, яка розробляється в підрозділах університету;
 • забезпечення державної реєстрації наукових робіт та організацію подання у встановленому порядку звітів по завершеним науково-дослідним роботам;
 • організацію та проведення конкурсів з номінацій "Викладач-дослідник", "Молодий викладач-дослідник", лідери науково-технічних досягнень; на здобуття премій за кращі підручники, навчальні посібники та монографії;
 • координацію при організації, формуванні та супроводженні пропозицій щодо участі молодих учених університету у конкурсах різного рівня, в тому числі на отримання грантів, премій, стипендій;
 • формування та супроводження БД описів завершених держбюджетних робіт з представленням їх на сайті «Завершені роботи НТУУ «КПІ» укр., рос., англ. мовами;
 • впровадження сучасних інформаційних технологій в систему функціонування наукових підрозділів НДЧ: введення комп’ютеризованої технології супроводження НДДКР при проходженні етапів розробок, ведення баз даних розробок, електронний документообіг;
 • формування змісту інформації щодо діяльності департаменту науки та інноватики і представлення його на сайті університету “Науково-інноваційна робота”; розробку та супроводження сайту Департаменту, сайту багатопрофільного науково-технічного журналу “Наукові вісті НТУУ “КПІ”;
 • координацію видавничої діяльності, розробку та видання щорічного підсумкового збірника “Наука НТУУ “КПІ”, рекламних матеріалів по завершених роботах університету, розробку та видання багатопрофільного загально університетського журналу “Наукові вісті НТУУ “КПІ”.

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua