Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року

(згідно Закону України № 2519-VI від 9.09.2010 р. Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року (Додаток до постанови Кабінету Міністрів України № 942 від 7 вересня 2011 р.) "). 

  1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
  2. Інформаційні та комунікаційні технології .
  3. Енергетика та енергоефективність .
  4. Раціональне природокористування .
  5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань .
  6. Нові речовини і матеріали .

НАУКОВІ НАПРЯМИ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ

№ з/п Назва напряму
Машини і процеси поліграфічного виробництва
Зварювання та споріднені процеси та технології
Енергетика сталого розвитку
Системний аналіз і теорія прийняття рішень
Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології
Матеріалознавство, фізика твердого тіла та фізичні технології одержання металевих та композиційних матеріалів
Високоефективні, екологічно чисті, енерго- і ресурсозберігаючі технології та обладнання хімічної та споріднених промисловостей і створення нових конструкційних матеріалів та об’єктно-орієнтованих систем конструкційно-технологічного моделювання
Перспективні наукові дослідження з метою створення високотехнологічної наукоємної продукції, передових базових технологій в машинобудуванні
Біомедична інженерія
10  Прилади і системи та технології вимірювання та реєстрації фізичних і хімічних характери стик динамічних об’єктів, а також методи і засоби фізичного впливу та керування об’єктами
11  Теорія та техніка новітніх антенних систем та пристроїв НВЧ подвійного призначення
12  Методи та засоби економії первинних енергоресурсів та забезпечення екологічної безпеки енергогенеруючих технологій. Нові високоефективні типи ресурсозберігаючого теплоенергетичного обладнання
13  Розробка методів побудови і дослідження навігаційних приладів і систем на нових фізичних принципах та технологій їх застосування
  Інформаційно-вимірювальні технології та системи автоматизації експериментальних досліджень
14  Промислова та екологічна біотехнології
15  Науково-технічні засоби підвищення ефективності стійкості та надійності роботи електроенергетичних систем
  Теорія та практика складних, багатовимірних електромеханічних систем та структурний синтез електромеханічних перетворювачів
16  Електроніка
  Перетворювачі електричної енергії
17  Теорія мережевих інформаційних технологій, методи і засоби апаратної та програмної реалізації високопродуктивних комп’ютерних систем та мереж, орієнтованих на розподілену обробку інформації в кластерних, GRID та Cloud середовищах
  Створення математичних основ проектування інформаційно-управляючих систем і технологій, моделювання та впровадження в різних галузях народного господарства
  Створення перспективних інформаційних технологій, засобів інтелектуалізованої обробки інформації, проектування та управління в складних організаційно-технічних системах
18  Школа актуальних проблем філології
19  Актуальні проблеми економіки та управління
20  Системна інженерія проектів інформатизації організаційних систем
21  Гуманістичні засади формування творчої особистості. Соціальне управління та сталий розвиток
22  Фізика твердого тіла, напівпровідників та нанотехнологій, магнітні властивості твердих тіл
  Геометричне моделювання об’єктів, явищ, технологічних процесів
  Математичний аналіз та теорія ймовірностей
23  Нанофізика, наноелектроніка та нанофотоніка
  Методи структурно-параметричної оптимізації електродинамічних систем та створення новітніх радіотехнічних, гідроакустичних, електроакустичних та електронних пристроїв
  Криптографічний захист інформації та надійність складних систем
  Теоретичні та прикладні задачі моделювання, аналізу та синтезу складних систем.
24  Хімічні та хіміко-технологічні процеси при створенні на їх основі нових речовин, наноматеріалів, композицій, новітніх екологічно чистих, енергозберігаючих технологій для сталого розвитку України

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua