Конкурс на кращий підручник

Комплект підручників «Теоретичні основи електротехніки» В.С. Бойко, В.В. Бойко, Ю.Ф. Видолюб, І.А. Курило, В.І. Шеховцов, Н.А. Шидловська у 3-х томах

Підручник "Теоретичні основи електротехніки" є тритомним виданням з грифом Міністерства освіти і науки України , перший, другий та третій том якого вийшли друком відповідно у 2004, 2008 та 2013 роках.
Усі три томи підручника написані одним і тим же авторським колективом, який представляє науково-педагогічну школу, що протягом багатьох років формувалася у Національному технічному університеті України "КПІ" на кафедрі теоретичної електротехніки.

Підручник «Виробництво зварних конструкцій», автори КРИВОВ Г.О., ЗВОРИКІН К.О.

Підручник «Виробництво зварних конструкцій»

Представляє собою найкраще на сьогодні навчальне видання для студентів напряму «Зварювання».

Вперше зібрані практично всі матеріали, необхідні для вивчення зазначеної дисципліни.

Особливої уваги заслуговує багатий ілюстративний матеріал, що складається із більше семисот схем, малюнків та фотозображень, якими доповнюються текстові матеріали.

Не повторює існуючі видання, але відповідає сучасній навчальній програмі дисципліни і, таким чином, є оригінальним

Підручник «Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації», – 441 с. Автори - Лазарєв Юрій Федорович, Бондар Павло Михайлович

Слід відзначити достатню строгість, систематичність, послідовність і повноту викладення навчального матеріалу при збереженні його ясності і досяжності.

Цікавою особливістю є викладення специфічного матеріалу щодо форм подання кінематики поворотів твердого тіла, зокрема, у вигляді векторів Ейлера, Гіббса і кватерніонів, широко використовуваних у сучасних системах орієнтації.

Підручник «Плазмові процеси та устаткування в металургії», – 492 с. Автори Шаповалов Віктор Олександрович, Шейко Іван Васильович, Ремізов Геннадій Олександрович

Підручник «Плазмові процеси та устаткування в металургії», – 492 с.  Автори Віктор Олександрович Шаповалов, Шейко Іван Васильович, Ремізов Геннадій Олександрович

Підручник є першою друкованою працею з цієї проблематики не тільки в Україні, але і на теренах бувшого Радянського Союзу.

Представлені надзвичайно цікаві конструкторські та технологічні розробки вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі плазмової металургії.

Автори вдало поєднали чіткий характер викладу даного предмету з прикладами інженерних розрахунків дугових металургійних плазмотронів, плазмово-дугових печей та їх окремих елементів.

Підручник Грайворонського М.В., Новікова О.М. "Безпека інформаційно-комунікаційних систем". – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 608 c.

У підручнику розглядаються сучасні підходи до розв’язання проблем безпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Велику увагу приділено аналізу вад захисту та технологіям захисту інформації на різних рівнях розподілених інформаційних систем. У підручнику докладно і системно розглянуто діючі в Україні нормативні документи та міжнародні стандарти, що регламентують питання проектування, введення в дію, атестації й супроводження захищених систем та іншу діяльність у сфері інформаційної безпеки.

Монографія Булдигіна В.В., Індлекофера К.-Х., Клесова О.І., Штайнебаха Й.Г. Псевдорегулярні функції і узагальнені процеси відновлення. – Київ, 2012. – 441 с.

¬Монографія є першою у світовій літературі публікацією, у якій висвітлено прикладні задачі сучасної теорії ймовірностей та випадкових процесів (узагальнені процеси відновлення), що вивчаються за допомогою розробленого авторами нового напрямку функціонального математичного аналізу (псевдорегулярні функції). Таке поєднання практичних задач та теоретичних постановок дозволило створити нову теорію асимптотичної поведінки узагальнених процесів відновлення.

Підручник "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії". С.О. Кудря,– К.: НТУУ "КПІ", 2012. – 492 с.

Підручник  "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії".

Підручник підготовлено у відповідності до навчальних планів і програм спеціальностей "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії"; "Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії"; "Електромеханічні системи автоматизації та електропривід" та "Електричні машини та апарати".

Монографія «Системный анализ: Методология. Проблемы. Приложения», автори М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова 2-е издание, переработанное и дополненное (Київ, вид-во «Наукова думка»)

Монографія 2-е видання, перероблене та доповнене, обсягом 726 сторінок, призначена для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, які навчаються за напрямами «Системний аналіз», «Прикладна математика», «Інформатика», «Комп'ютерні науки».

Підручник "Процеси та обладнання хімічної технології" / Я.М. Корнієнко, Ю.Ю. Лукач, І.О. Мікульонок, B.Л. Ракицький, Г.Л.Рябцев. К.: НТУУ «КПІ», 2011. - [Ч. 1. - 300 с.; Ч. 2.-416 с.]

Підручник спрямований на допомогу студентам при вивченні теоретичних основ основних процесів хімічної технології, конструкцій типових апаратів, методів їх розрахунку і складається з 2-х частин із наскрізною нумерацією глав.
У 1 частині викладено теоретичні основи теплових процесів хімічної технології (теплопровідності, конвективного теплообміну, нагрівання та охолодження, випарювання, сушіння, штучного охолодження). Викладено методи розрахунку розглянутих процесів та апаратів.

Навчальний посібник «Фізичне матеріалознавство» у 4-х частинах , автори: Поплавко Ю.М., Воронов С.О., Ільченко В.І., Переверзєва Л.П., Якименко Ю.І.

К.: НТУУ «КПІ», 2011. - Ч. 1: Перспективні напрями матеріалознавства. - 302 с.,
К.: НТУУ «КПІ», 2007. - Ч.2: Діелектрики. - 392 с„
К.: НТУУ «КПІ», 2011. - Ч.З: Провідники та магнетики. - 372 с.,
К.: НТУУ «КПІ», 2011. - Ч.4: Напівпровідники. - 336 с.

Підписатися на Конкурс на кращий підручник

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua