Навчальний посібник

Навчальний посібник «ОСНОВИ КЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ РІВНЯНЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ», автори С.Д. Івасишен, В.П. Лавренчук, Г.П. Івасюк, Н.В. Рева. – 358 с.

Навчальний посібник «ОСНОВИ КЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ РІВНЯНЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ»

Викладання теорії рівнянь математичної фізики наштовхується на серйозні технічні труднощі, пов'язані з відсутністю підручника, який повністю відповідає програмі та в якому матеріал викладений українською мовою і в доступній формі, а також відсутністю або недостатньою кількістю навчально-методичних посібників, які містять завдання для самостійних вправ і методичні вказівки для їх розв'язування.

Навчальний посібник «Нові речовини» авторів Богороша О.Т., Воронова С.О., Котовського В.Й., Гордійко Н.О.

Навчальний посібник «Нові речовини»

У навчальному посібнику «Нові речовини» (частини 1 та 2) на сучасному науковому та методичному рівні викладені основні напрями сучасного використання традиційних матеріалів в умовах виробництва і розвиток наукових досліджень у фізичному матеріалознавстві.

Навчальний посібник М.В. Лукінюка «Контроль і керування хіміко- технологічними процесами». У 2 кн. - К.: ІВІД "Видавництво «Політехніка»", 2012. (Кн. 1 - 336 с.; Кн. 2 - 336 с.)

Навчальний посібник «Контроль і керування хіміко- технологічними процесами»

Необхідність видання цього посібника диктувалося відсутністю потрібної навчальної літератури для забезпечення виконання робочих програм ряду навчальних дисциплін, які ведуться кафедрою автоматизації хімічних виробництв. Це, найперше, «Контроль та керування хіміко-технологічними процесами» напряму підготовки 6.051301 – Хімічна технологія», а також «Основи автоматики» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» та «Автоматизація виробничих процесів» спеціальностей 7.0505315 (спеціалісти) та 8.0505315 (магістри) «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів».

Навчальний посібник «Аналіз часових рядів» Бідюка П.І., Романенка В.Д., Тимощук О.Л.

Навчальний посібник «Аналіз часових рядів»

Створення математичних і статистичних моделей на основі експериментальних і статистичних даних у вигляді часових рядів – один із самих перспективних напрямів розвитку сучасної комп’ютерної науки. Методи АЧР дають можливість будувати економні моделі процесів та об’єктів самої різної природи, включаючи технічні системи, технологічні процеси, економіку, фінанси, біологію, екологію, експериментальну фізику і т. ін. Це свідчить про актуальність видання такого посібника. Структура посібника логічно побудована і відповідає сучасним вимогам до видань такого типу.

Навчальний посібник «Цифрова схемотехніка»: автори В.М.Рябенький, В.Я. Жуйков, В.Д. Гулий

Навчальний посібник «Цифрова схемотехніка»

Сучасний рівень електронної техніки в значній мірі визначається розвитком технологій елементів цифрової схемотехніки. Зменшення розміру дискретного транзистора і збільшення площі використовуваних кремнієвих пластин дають можливість забезпечувати схемотехнічну реалізацію алгоритмів досить високої складності. Це дало поштовх у розвитку комп’ютерної техніки, телекомунікації, мікропроцесорної техніки для управління складними технологічними процесами, побутової електроніки, пристроїв енергетичної електроніки.

Комплект: „Основні процеси, машини та апарати хімічних виробництв”, „Навчальні дослідження процесів, машин та апаратів хімічних виробництв”, навчальний посібник „Розрахунки основних процесів, машин та апаратів хімічних виробництв"...

Обкладинки навчальних посібників

Комплект: підручник „Основні процеси, машини та апарати хімічних виробництв”, навчальний посібник „Навчальні дослідження процесів, машин та апаратів хімічних виробництв”,  навчальний посібник „Розрахунки основних процесів, машин та апаратів хімічних виробництв”: автори  Коваленко І.В., Малиновський В.В.

Комплект - логічно завершений цикл учбової літератури з даної дисципліни.

Комплект навчальних посібників: «Практичний курс програмування мовою C++» та «Програмування мовою асемблеру»

Обкладинки посібників "Практичний курс програмування..."
  • «Практичний курс програмування мовою C++» авторів В. П. Зінченко, М. Д. Гераїмчук, Н. П. Зінченко, Добролюбова М.В., Рахмаілов О.В. - К.: НТУУ «КІП», 2008. - 216 с.
  • «Програмування мовою асемблеру» авторів В.П. Зінченко, М.Д. Гераїмчук, Н.П. Зінченко, Т.О. Толочко. - К.: НТУУ «КІП», 2008. - 284 с.

Навчальний посібник “Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD”: автори Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М.

Обкладинка навчального  посібника “Комп’ютерна  інженерна графіка..."

АНОТАЦІЯ
Книга – один із перших посібників з комп’ютерної графіки, що написаний державною мовою та відповідає програмі для інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти.
Метою посібника є допомога студентам в оволодінні знаннями з інформаційної технології конструювання в універсальному графічному середовищі AutoCAD, який на поточний момент належить до най-поширеніших систем комп’ютерної інженерної графіки. Принцип відкритої архітектури, покладений в основу AutoCAD, дозволяє адаптувати та розвивати його функції відповідно до конкретних задач та вимог.

Комплект із 2-ох навчальних посібників "Числові методи комп’ютерного моделювання автоматичних систем", "Комп’ютерне моделювання та ідентифікація автоматичних систем": автори Кваско М.З., Кубрака А.І., Жученко А.І.

Обкладинки навчальних посібників

Анотація
Дана серія навчальних посібників містить матеріал, що викладається в курсах „Числові методи в інженерних та наукових дослідженнях”, „Теорія автоматичного керування” та „Ідентифікація динамічних характеристик елементів автоматичних систем". Ці курси викладаються студентам напрямку 092.501 „Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології".

Підписатися на Навчальний посібник

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua