Автоматизація та приладобудування

Засновницька наукова школа “Автоматизація та приладобудування”

Об’єкт дослідження – фундаментальні закони та принципи функціонування динамічних об’єктів і систем у просторово-часових вимірах як основа для створення нових методів проєктування сучасних систем автоматизації, спостереження і керування та їх елементів, технологій їх ефективного виготовлення, а також мікроелектронні, фотоелектричні перетворювачі та сенсори на основі нанорозмірних структур п’єзоелектроніки, фотовольтаїки, сенсорики, органічно-неорганічної та гнучкої електроніки.

Передумови та виникнення наукової школи. Індустріальні зміни в Україні у другій половині ХХ століття започаткували розвиток мікроелектроніки, систем автоматизації і приладобудування, комп’ютерно-інтегрованих технологій, засобів орієнтації, навігації і спостереження та технологій їх виготовлення у промислових масштабах. Нові промислові підприємства потребували кадрів і проведення наукових досліджень, тому в 1960-х роках у КПІ було створено 2 нові факультети – приладобудівання та електроніки. Формуванню наукової школи в КПІ ім. Ігоря Сікорського сприяли видатні вчені О. Д. Трубенок, В. О. Остаф’єв, В. О. Румбешта, М. А. Павловський, В. Д. Циделко, П. П. Орнатський, Ю. Г. Корнілов, М. М. Доброхотов, В. С. Кочо, Р. Я. Ладієв, А. Г. Бондар, М. М. Некрасов.

Вчителями керівників сучасних наукових шкіл були Р. М. Мареш (напрям досліджень – приладобудування спеціального призначення), В. О. Остаф’єв (теплофізика техногенних процесів), П. П. Орнатський (теоретична і прикладна інформатика), М. А. Павловський (гіроскопічнічні прилади), Р. Я. Ладієв (оптимальне керування випарними установками).

У межах засновницької наукової школи «Автоматизація та приладобудування» сформувалися й отримали розвиток такі наукові школи:

  1. Оптико-електронні системи спостереження – д-р техн. наук, проф. В.Г. Колобродов. Об’єкти дослідження – наземні та аерокосмічні системи дистанційного спостереження інфрачервоного та видимого діапазонів спектра, проєктування й вимірювання характеристик тепловізійних систем, когерентно-оптичні та дифракційні методи формування й обробки зображень. Наукова школа нині представлена 15 вченими (докторів наук – 5, кандидатів наук і докторів філософії – 5).
  2. Інтелектуальні системи та автоматизоване виробництво виробів приладобудування – д-р техн. наук, проф. Г.С. Тимчик. Об’єкт дослідження – процеси автоматизованого виробництва приладів та їх моделювання; інтелектуальні системи автоматизованого проєктування технологічних процесів у прецизійному виробництві, комп’ютерно-інтегровані лазерні, оптичні, віброакустичні та електромагнітні системи діагностики технологічного обладнання та управління якістю; створення біомедичних приладів і систем, методів і засобів контролю якості приладів та їх атестації. Наукова школа нині представлена 18 вченими (докторів наук – 3, кандидатів наук і докторів філософії – 10).
  3. Методи підвищення точності вимірювальних пристроїв – д-р техн. наук, проф. Ю.М. Туз. Об’єкт дослідження – структурно-алгоритмічні методи підвищення точності вимірювання та відтворення фізичних величин і систем контролю й діагностики. Наукова школа нині представлена 13 вченими (докторів наук – 4, кандидатів наук і докторів філософії – 7).
  4. Авіаційна гравіметрична система та гравіметри – д-р техн. наук, проф. О.М. Безвесільна. Об’єкт дослідження – процеси автоматизованого вимірювання прискорення сили тяжіння або гравітаційних аномалій Землі інтелектуальною авіаційною гравіметричною системою з використанням нових прецизійних гравіметрів. Наукова школа нині представлена 16 вченими (докторів наук – 4, кандидатів наук і докторів філософії – 7).
  5. Гіроскопи і навігаційні системи – д-р техн. наук, проф. О.В. Збруцький. Об’єкт дослідження – побудова навігаційних сенсорів на нових фізичних принципах – гіроскопів із пружними підвісами чутливого елемента та маятникових компенсаційних акселерометрів, на яких створено навігаційні системи і системи керування нового покоління. Розроблено й упроваджено в експлуатацію автоматизовані та дистанційно керовані наземні мобільні роботизовані комплекси для робіт у небезпечних для людини умовах. Наукова школа нині представлена 23 вченими (докторів наук – 2, кандидатів наук і докторів філософії – 10).
  6. Комп’ютерно-інтегровані ресурсоощадні системи керування технологічними процесами та виробництвами – д-р техн. наук, проф. А. І. Жученко. Об’єкт дослідження – математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення ресурсоощадних систем керування технологічними процесами з використанням положень сучасної теорії автоматичного керування, методів штучного інтелекту та аналізу даних. Наукова школа нині представлена 29 вченими (докторів наук – 2, кандидатів наук і докторів філософії – 20).

Comments are closed.