Електроніка та акустика

Засновницька наукова школа “Електроніка та акустика”

Об’єкт дослідження – основні фізичні процеси та явища, на яких ґрунтується функціонування електронних приладів, пристроїв і систем, мікро- та наноелектронні системи, електроакустичне перетворення енергії, аналогові та цифрові компоненти, інформаційна електроніка, процеси та системи збирання, зберігання, захисту, оброблення, передавання інформації.

Передумови та виникнення наукової школи. Кінець 50-х – початок 60-х років XX століття ознаменувався бурхливим розвитком електроніки. У цей час відкривалось багато електронних підприємств, для яких були потрібні кваліфіковані фахівці, що й стало передумовою створення профільного факультету. Підготовку затребуваних, насамперед промисловістю і науковими установами, інженерних кадрів з електроніки та акустики у КПІ проводили видатні вчені В. В. Огієвський (радіоелектроніка), М. М. Некрасов (фізика і техніка діелектриків та напівпровідників), Л. Д. Розенберг (звукові системи), М. І. Карновський (гідроакустика), О. М. Бал (запис та відтворення звуку для кінематографії), Г. С. Векслер (пристрої електроживлення), В. В. Лавриненко (винахідник п’єзодвигуна) та інші. Справу успішно продовжують на факультеті електроніки, який вдало об’єднує галузі електроніки та акустики, сучасні наукові школи з мікро- і наноелектронних систем, мікрохвильової діелектричної спектроскопії, прикладної акустики, технологій та систем оброблення й передавання аудіовізуальної інформації.

Вчителями керівників сучасних наукових шкіл були М. М. Некрасов (напрям досліджень – фізика твердого тіла), М. А. Павловський (теорія коливань складних технічних систем), В. Г. Абакумов (звукотехніка), В. С. Руденко (промислова електроніка та перетворювальна техніка).

У межах засновницької наукової школи «Електроніка та акустика» сформувалися й отримали розвиток такі наукові школи:

  1. Мікро і наноелектронні системи – акад. НАН України, д-р техн. наук, проф. Ю.І. Якименко. Об’єкт дослідження – мікроелектронні механічні системи, фотоелектричні перетворювачі та сенсори на основі нанорозмірних матеріалів і структур у галузі п’єзоелектроніки, фотовольтаїки, сенсорики, органічно-неорганічної та гнучкої електроніки. Наукова школа нині представлена 11 вченими (акад. НАН України – 1, докторів наук – 2, кандидатів наук і докторів філософії – 4).
  2. Мікрохвильова діелектрична спектроскопія – д-р фіз.-мат. наук, проф. Ю.М. Поплавко. Об’єкт дослідження – мікроскопічні та субмікроскопічні явища в матеріалах, тобто електронні, іонні та молекулярні поляризаційні реакції матеріалів на зовнішні впливи (електричні, механічні, температурні тощо), а також електрична поляризація і динаміка передачі зв’язаного й вільного заряду частинок. Наукова школа нині представлена 8 вченими (акад. НАН України – 1; докторів наук – 2, кандидатів наук і докторів філософії – 3).
  3. Прикладна акустика – д-р техн. наук, проф. В.С. Дідковський. Об’єкт дослідження – акустичні технології та засоби їх технічної реалізації в рідинних, газоподібних середовищах та у твердому тілі, акустичні технології медичного застосування і засоби їх технічної реалізації, технології обробки акустичної інформації та акустичного моніторингу середовища; воєнні технології та системи для національної безпеки, безпеки державного кордону. Наукова школа нині представлена 30 вченими (докторів наук – 6, кандидатів наук і докторів філософії – 12).
  4. Технології та системи оброблення та передавання аудіовізуальної інформації – д-р техн. наук, проф. Г.М. Розорінов. Об’єкт дослідження – фундаментальні дослідження та прикладні розробки у галузі електронних систем мультимедіа та Інтернету речей, а також науково-технічні розробки запам’ятовувальних пристроїв надвеликої ємності, високошвидкісних волоконно-оптичних систем зв’язку. Наукова школа нині представлена 26 вченими (докторів наук – 4, кандидатів наук і докторів філософії – 11).
  5. Перетворення параметрів електричної енергії – д-р техн. наук, проф. В.Я. Жуйков. Об’єкт дослідження – процеси перетворення параметрів електричної енергії у нелінійних параметричних системах з постійною та змінною структурою. Розроблені системи перетворювачів керованих за окремими параметрами та інтегральними показниками для забезпечення якості електроенергії, безконтактного живлення, відновлювальних джерел і спеціальних систем. Наукова школа нині представлена 26 вченими (докторів наук – 6, кандидатів наук і докторів філософії – 8).

Comments are closed.