Комплект підручників «Технічна термодинаміка», «Теплообмін»: автор Константінов С.М.; навчального посібника «Збірник задач з технічної термодинаміки»: співавтор С.М. Константінов

У підручнику «Технічна термодинаміка» – К.: Політехніка, 2001 – 368с., автор С.М. Константінов, викладено основні закони термодинаміки та властивості фізичних  тіл, які пов’язані з взаємним перетворенням різних видів енергії, наведено аналіз енергетичної ефективності термодинамічних процесів та термодинамічних циклів паросилових установок, газових турбін, двигунів внутрішнього згоряння, холодильних установок та теплових насосів. У окремих розділах розглянуто відкриту термодинамічну систему, питання витікання та дроселювання газів та парів, методи стиснення газів. Особлива увага звертається на необоротність процесів та циклів.
Відрізняючою особливістю підручника є викладання параметрів термодинамічного стану, першого і другого законів термодинаміки на базі використання поняття термодинамічних потенціалів. На цій основі дається обґрунтування фізичного змісту ентропії, розкривається зв’язок понять термодинамічних потенціалів та ексергії. Наведені технології, які забезпечують енергозбереження в енергетиці.
У підручнику «Теплообмін» – К.: Політехніка, 2005 – 304с., автор С.М. Константінов, викладено основні положення теорії теплообміну та основні визначення й рівняння масообміну. Розглянуто елементарні способи перенесення теплоти за допомогою теплопровідності, конвекції та випромінювання, їх застосування для аналізу роботи енергетичних пристроїв, а також комплексний процес теплопередачі. Наведено класифікацію та основні конструкції теплообмінних апаратів, основи їх теплового і гідродинамічного розрахунків. Подано контрольні запитання, задачі для самостійного розв’язання, а також приклади розв’язання задач за всіма розділами підручника.
Відрізняючою особливістю підручника є: по-перше, що у підручнику наведені результати науково-дослідної роботи автора, котрі використовуються в навчальному процесі – розділ «Тепловіддача під час кипіння рідини»; по-друге, у підручнику розміщений як теоретичний матеріал, так і контрольні питання та задачі для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів за всіма розділами підручника, всього 91 задача, тобто об’єднані теорія і збірник задач; по-третє, підручник має широкий довідковий матеріал, що значно полегшує розв’язання практичних задач.
Відрізняючою особливістю навчального посібника «Збірник задач з технічної термодинаміки» – К.: Політехніка, 2002 – 380с.: іл.., співавтор С.М.Константінов, складено відповідно до підручника С.М. Константінова «Технічна термодинаміка». Для збереження методичної єдності з теоретичним курсом кожний розділ Збірника має короткі теоретичні відомості і основні розрахункові формули, типові задачі з докладним їх розв’язанням і задачі для самостійного розв’язання, по яким наведені відповіді. У додатках є довідкові таблиці та діаграми. Розміщені таблиці термодинамічних властивостей води та водяної пари, які вперше друкуються в українському виданні в достатньо широкому об’ємі.
Збірник задач з технічної термодинаміки є першим, який виданий українською мовою за останні 45 років.
Згідно з Болонським процесом для забезпечення більш широкого контролю результатів самостійної роботи студентів у додатку Збірника представлені для кожного розділу по 30 завдань на контрольні роботи.
Підручники і навчальний посібник повністю відповідають навчальним програмам з дисциплін «Технічна термодинаміка» і «Теплообмін» навчального плану спеціальності «Енергетичний менеджмент», а також ці підручники і навчальний посібник широко використовуються в навчальному процесі студентами інших спеціальностей.
Комплект підручників (два підручника автор С.М. Константінов) і навчального посібника (співавтор С.М. Константінов – 50%) з теплотехнічних дисциплін з грифами Міністерства освіти і науки України

Comments are closed.