Комплект навчальних посібників: «Практичний курс програмування мовою c++» та «Програмування мовою асемблеру»

«Практичний курс програмування мовою C++» авторів В. П. Зінченко, М. Д. Гераїмчук, Н. П. Зінченко, Добролюбова М.В., Рахмаілов О.В. – К.: НТУУ «КІП», 2008. – 216 с.
«Програмування мовою асемблеру» авторів В.П. Зінченко, М.Д. Гераїмчук, Н.П. Зінченко, Т.О. Толочко. – К.: НТУУ «КІП», 2008. – 284 с.
Важливою складовою паперового посібника (програмування мовою С++) є СD, що містить добре продумані контрольні запитання та індивідуальні завдання (в паперовому варіанті або на СD) – все це відзначає дані видання саме як навчальні посібники з добре структурованою подачею матеріалів.
У комплекті навчальних посібників «Практичний курс програмування мовою C++» та «Програмування мовою асемблеру» зібраний, систематизований великий обсяг теоретичного, методичного та довідкового матеріалу, що поданий у вигляді лабораторних робіт та додатків до них. Кожна лабораторна робота складається з теоретичних положень, практичних прикладів, індивідуальних вправ та орієнтована на специфіку завдань для студентів, які навчаються за такими напрямками підготовки, як метрологія та вимірювальна техніка, авіація та космонавтика, приладобудування, теплоенергетика.
Викладено основи застосування та особливості програмування мовою C++: основні поняття, типи і розміри даних, операції і вирази, керувальні структури, функції, масиви, об’єкти і структури, класи і типи даних, введення та виведення даних, потоки введення, біти, символи та рядки, препроцесор мови, стандартну бібліотеку; також розглядаються такі питання: засоби підготовки та налагодження програм, розроблених на мові асемблеру; структура розроблених на асемблері програм; команди обробки даних; команди переходів та організації циклів; програмування введення-виведення в програмах на мові асемблер; організація підпрограми та способи передачі параметрів.

Значну увагу приділено прикладам застосування мов програмування, розміщених на диску CD, яким укомплектовано комплект.
Актуальність та практична цінність комплекту навчальних посібників полягає в тому, що він містить велику кількість детально проаналізованих прикладів програм, його основний матеріал підкріплено широким спектром вказівок. В ньому міститься великий обсяг довідкового матеріалу, необхідного для програмування. Комплект повністю задовольняє сучасні вимоги, що пред’являються до навчальної літератури.
Комплект навчальних посібників використовується для студентів НТУУ»КПІ». Може бути корисним науковим співробітникам та працівникам промисловості.
Особливості:
До навчального посібника додається носій інформації на якому записані приклади програм та середовища розробки. Крім того носій інформації також включає навчальні програми, лабораторні та практичні заняття, а також довідкова інформація. Студенти не витрачають навчальний час на введення програм, а беруть відповідну програму по темі та вивчають механізми і особливості побудови ефективних програм, принципи їх роботи, алгоритми та особливості програмування. Об’єми представленої інформації на носії значно розширюють посібники та сприяють поглибленому та всебічному вивченню сучасних систем програмування.

Поєднання спільного вивчення мови асемблера та С++ обумовлене тим, що майбутній фахівець, який проектує прилади або системи повинен вільно працювати/ керувати цифровими пристроями на фізичному рівні (потрібні знання асемблера) та на верхньому / прикладному рівні, де необхідно уміти ефективно розміщати різноманітні дані, обробляти і передавати дані  (потребує знання мови С++) . Крім того, такі програмні модулі повинні працювати спільно, тобто складати одну програмну систему. Також спільне вивчення мови асемблера та С++ дає глибокі знання майбутньому фахівцю щодо можливостей застосування та функцій комп’ютерної техніки. Такий синтез вивчення мов програмування є доцільним з погляду на підготовку сучасного фахівця для різних галузей народного господарства.
Розроблений, перевірний матеріал, який викладений в навчальних посібниках  буде використаний для створення дистанційного навчання з використанням мережі Internet. При відсутності такої можливості, дозволяє використовувати кейсову форму навчання: коли студенту видається так званий “кейс”, що містить усі необхідні навчальні матеріали і посібники. Крім того представлений комплекс пособників дозволяє студенту самостійно вивчати предмети. Це дуже важливо, тому що саме такі фактори впливають на ефективність всього навчального процесу і якісну підготовку спеціалістів вищої кваліфікації.

Матеріли, які представлені в комплекс посібників, пройшли відповідно апробацію до їх написання, починаючи з 1998 року, так як вони були використані при вивченні різних програмних курсів.

На даний час навчальні посібники використовуються на ФАКС, ТЕФ; ПБФ, ММІ при вивченні таких дисциплін: Системне програмування, обчислювальні мережі, Цифрові системи передачі даних, Багаторівневі системи обробки інформації, основі програмування та алгоритмічні мови, об’єктно-орієнтоване програмування,  Комп’ютерне проектування приладів і апаратів.

Comments are closed.