Комплект підручників «Теоретичні основи електротехніки» у 3-х томах, автори В.С. Бойко, В.В. Бойко, Ю.Ф. Видолюб, І.А. Курило, В.І. Шеховцов, Н.А. Шидловська

Підручник “Теоретичні основи електротехніки” є тритомним виданням з грифом Міністерства освіти і науки України , перший, другий та третій том якого вийшли друком відповідно у 2004, 2008 та 2013 роках.
Усі три томи підручника написані одним і тим же авторським колективом, який представляє науково-педагогічну школу, що протягом багатьох років формувалася у Національному технічному університеті України “КПІ” на кафедрі теоретичної електротехніки.

1 том – «Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими параметрами» – 272 с.;
2 том – «Перехідні процеси у лінійних електричних колах із зосередженими параметрами. Нелінійні та магнітні кола» – 224 с.;
3 том – «Електричні кола з розподіленими параметрами. Теорія електромагнітного поля» – 244 с.

Це найбільш повний український підручник з базового курсу “Теоретичні основи електротехніки”. Методичне подання матеріалу в ньому характеризується логічною послідовністю та взаємозв’язком між окремими темами, а поділ тексту на окремі частини передбачає зручність читачам, які опановують спеціальності як електротехнічного, так і не електротехнічного профілю.

Перша частина підручника “Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими параметрами” складає весь обсяг першого тому. Зміст цієї частини відповідає не лише курсу “Теоретичні основи електротехніки”, а й спорідненим з ним курсам “Основи теорії лінійних електричних кіл”, “Електротехніка” та “Загальна електротехніка”.

Другий том підручника містить дві частини: “Перехідні процеси в лінійних електричних колах із зосередженими параметрами ” і “Нелінійні та магнітні кола”. Їх зміст є більш спеціалізованим і розрахований на електротехнічні та електроенергетичні спеціальності.

Матеріал третього тому “Електричні кола з розподіленими параметрами” і “Теорія електромагнітного поля” традиційно зорієнтований на електротехнічні та радіотехнічні спеціальності. Однак сучасний розвиток галузей, пов’язаних з обчислювальною технікою і приладобудуванням дає підстави стверджувати про необхідність використання матеріалу підручника при підготовці фахівців ще й зазначених спеціальностей.
Підручник розповсюджено серед вищих навчальних закладів України. Він широко використовується студентами та інженерно-технічними працівниками у навчальному процесі та практичній діяльності і має схвальну оцінку. Окрім того, зараз не існує підручника, у якому б викладались теорія кіл з розподіленими параметрами та основи теорії електромагнітного поля у обсягах, що відповідають навчальній програмі підготовки бакалаврів у НТУУ “КПІ” та деяких інших вищих навчальних закладах України за спеціальностями енергетичного профілю.
Підручник також виконує важливу функцію удосконалення української електротехнічної термінології, яка і на сьогодні ще не є остаточно сформованою.

Comments are closed.