Математика в технічному університеті, автори І.В. Алексєєва, В.О. Гайдей, О.О. Диховичний, Л.Б. Федорова

Підручник створено для студентів бакалаврату технічних спеціальностей денної і заочної форм навчання першого і другого курсів КПІ їм. Ігоря Сікорського.

Він є завершальним етапом у багаторічній та кропіткій роботі колективу викладачів кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей КШ їм. Ігоря Сікорського над методичнім забезпеченням курсу «Вища математика». В ньому у єдиний комплекс зібрано напрацьовані раніше і такі, що пройшли серйозну апробацію, матеріали конспектів лекцій: практикумів для проведення практичних занять та самостійної роботи:  засобів самоконтролю і тестів, результати роботи дистанційних курсів комплекту «Вища математика».

У сучасному педагогічному середовищі існує багато різних підручників з математики. Головними особливостями і перевагами даного підручника є наступні:

• Новий підручник «Математика у технічному університеті» є спробою створення такого підручника, у якому теоретичний матеріал викладено цілком доступно і стисло, на базовому рівні згідно з реаліями сьогодення, але V обсязі та на рівні строгості, погрібному у курсі вищої математики саме для майбутніх інженерів, і в якому реалізовано об єднання теоретичної частини курсу разом з практичною, як двох нерозривних складових.
• Підручник написано сучасною українською мовою, яка відповідає науковим стандартам.
• Весь теоретичний та практичний матеріал підтримується розгорнутим опорним конспектом, на який йдуть чіткі і зрозумілі посилання при розв’язанні практичних задач, шо безумовно посилює методичну значущість підручника.
• У підручнику запропоновано ряд нових методичних підходів до викладення вже достатньо відомих фактів.
• Кожен розділ супроводжується оригінальними тестами для самоконтролю.
• Підручник містить велику кількість якісних рисунків, шо унаочнюють і ілюструють математичні поняття та твердження. Розв’язані задачі разом зі схемами розв’язання не тільки розкривають відповідні теоретичні питання, а й надають зразки правильного оформлення задач.
• Основні посилання зроблено на сучасні літературні джерела, значну частину яких складають іноземні.
• За даними статистики науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка КШ ім. Ігоря Сікорського підручник з 2018 року займає лідируючий стан за кількістю завантажень.

Підручник охоплює матеріал курсу з вищої математики і відповідає навчальним програмам усіх технічних спеціальностей КШ ім. Ігоря Сікорського денної та заочної форм навчання. Підручник включає у себе такі теми: множини й числа; лінійна алгебра; векторна алгебра; аналітична геометрія; функції однієї змінної; теорія границь; диференціальне числення функцій однієї змінної; диференціальне числення функцій кількох змінних; інтегральне числення функцій однієї змінної; інтегральне числення функцій кількох змінних; теорія поля; диференціальні рівняння. Певна частина матеріалу заповнює прогалини у шкільних знаннях і може вивчатися самостійно, або у межах адаптаційного курсу математики.

Теоретичний матеріал складають основні математичні поняття; формулювання означень та теорем; ілюстративні приклади; основні навички та компетентності, що отримуються за темою; потрібні для вивчення розділу попередні знання та вміння; запитання для самоконтролю у тестовій формі.

Теоретичний матеріал  за кожною темою природньо супроводжується відповідною практичною частиною, яка містить: розгорнутий довідковий матеріал у формі опорного конспекту;. велику кількість розв’язаних навчальних задач; задачі з відповідями для самостійної роботи в аудиторії та домашнього завдання.

Завдяки модульній побудові підручника (весь матеріал розбито на порівняно невеликі розділи) досягнуто певної незалежності порядку вивчення розділів у виданні.

Кожен розділ побудовано за єдиною схемою:
· вступ (анотація розділу, місце розділу в курсі вищої математики, перелік ключових понять);
· основна частина (виклад теоретичного матеріалу);
· запитання та тести для самоконтролю;
· формули, твердження, алгоритми та схеми;
· практикуми;
· основні поняття та вміння.

У кожному розділі є опорний конспект теоретичного матеріалу, доповнений схемами та алгоритмами розв’язання задач, під назвою «Формули, твердження, алгоритми». Опорні конспекти та практикуми корисні під час розв’язання індивідуальних домашніх завдань, підготовці до контрольних робіт та іспитів, заповненні  прогалин у попередніх знаннях, а «перелік основних понять і вмінь, запитання та завдання для самоконтролю» допоможуть у підготовці до контрольних робіт, колоквіумів та іспитів. Для зручності користування підручником подано предметний та іменний покажчики.

Comments are closed.