Сталий розвиток

Наказом НОН/30/2021 від 16.02.21 оновлено склад комплексної програми

Голова:

Згуровський М.З.- ректор

Координатор:

Єфремов К.В – директор ННК Світовий центр даних геоінформатики та сталого розвитку

Мельниченко А.А. – проректор з навчальної роботи

Дергачова В.В. – зав. кафедри менеджменту

Джигирей І.М. – доцент кафедри ММСА

Пишнограєв І.О. – ст. викладач кафедри ММЕС

Болдак А.О. – доцент кафедри ОТ


Метою програми
 є аналіз процесів сталого розвитку як світу в цілому, так і окремо взятої країни або регіону в контексті якості та безпеки життя людей. До цього часу дослідники переважно використовували моделі, які давали змогу оцінити екологічний, соціальній та економічний аспекти лише окремо і незалежно один від одного. Контроль за досягненням цілей сталого розвитку, керування цим процесом (прийняття рішень), оцінка ефективності засобів, що використовуються і рівня досягнення поставлених цілей вимагають розроблення відповідних критеріїв і показників — індикаторів сталого розвитку.

Очікувані результати програми

  • ефективний інструментарій для кількісного та якісного оцінювання стану України,  регіонів, різних країн світу в контексті сталого розвитку
  • нові можливості для вирішення задач стратегічного і тактичного планування та моніторингу сталого розвитку на різних рівнях держави
  • система підготовки кваліфікованих кадрів усіх рівнів  для різних галузей в контексті сталого розвитку;
    підвищення ефективності функціонування усіх галузей національної економіки
  • формування нового типу мислення у населення країни, що надасть можливість реалізувати потенціал, існуючий в Україні, для становлення держави на шлях сталого розвитку
  • приєднання України до блоку країн, що розвиваються за моделлю гармонізованого суспільства

Світовим центром даних з геоінформатики та сталого розвитку (World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development – WDC) Міжнародної ради з науки, досліджено ефективність державної політики та державного управління з позицій концепції сталого розвитку суспільства.

Під науковим керівництвом академіка М.З. Згуровського побудовано моделі оцінювання еколого-соціально-економічних систем різного рівня (підприємств, бізнес-структур, галузей, регіонів, країн) з позицій концепції сталого розвитку, розроблено критерії та підходи щодо вибору відповідних груп індексів та індикаторів, обґрунтовано групи глобальних та регіональних загроз, що впливають на процеси сталого розвитку країн світу і регіонів України, розроблено підходи для аналізу їх впливу на процеси сталого розвитку. Розроблено загальний підхід до розв’язання проблеми узгодження даних різної природи в міждисциплінарних дослідженнях. Розроблено методи коректного перетворення даних з урахуванням особливостей їх вимірювання (методи індивідуального лінійного та нелінійного нормування даних, бієктивного суміщення даних, виміряних у номінальних шкалах) та методи кількісного оцінювання узгодженості даних. Було визначено рейтинг країн за індексом сталого розвитку, в якому Україна займає 71-ше місце.

Comments are closed.