Підготовка наукових кадрів і творча діяльність молоді

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в університеті

Аспірантура (докторантура) є третім циклом (після бакалаврату та магістратури) у системі вищої освіти і залишається основним каналом поповнення науки кадрами вищої кваліфікації.

У 2015 році перелік спеціальностей докторантури нашого університету поповнився спеціальністю 10.02.04 – германські мови, аспірантури – спеціальністю 05.07.01 – аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів.

Факультетами й інститутами, які організовують роботу через відділ аспірантури та докторантури (ВАД) університету, у звітному році до аспірантури було прийнято 201 особу, зокрема 182 – на денну форми навчання, 136 – за державним замовленням.

Серед вступників до аспірантури 82 % становлять магістри, 54 % закінчили ВНЗ “з відзнакою”, 68 % мають публікації та винаходи, 27 % повністю або частково склали кандидатські іспити.

У цілому до аспірантури всіх складових підрозділів університету зараховано 212 осіб, у тому числі 209 осіб за денною формою підготовки. До докторантури зараховано 20 осіб.

Основним критерієм ефективності діяльності аспірантури є кількість захищених дисертацій у рік закінчення навчання. Крім того, на визначення показників держзамовлення університету істотно впливає і працевлаштування випускників аспірантури.

У звітному році аспірантуру НТУУ “КПІ” закінчили 135 осіб, в тому числі 122 – за денною формою підготовки. Захистили дисертації в рік закінчення аспірантури 9 осіб та подали дисертації до розгляду спеціалізованих вчених рад 16 осіб.

За показниками ефективності випуску з аспірантури найкращі результати мають ВПІ (100 %), ІТС (67 %), ФПМ (67 %), ФТІ (50 %).

При формуванні обсягів підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру за державним замовленням Міністерство освіти і науки України звертає особливу увагу і враховує показники ефективності випуску та працевлаштування випускників аспірантури в університеті.

Ефективність випуску з аспірантури становить 22 %. Крім того, протягом 2015 року захистили дисертації 29 випускників аспірантури 2014 року. 60 осіб (45 %) залишилися працювати в університеті, переважно на посадах викладачів.

На жаль, останнім часом особливо невтішними є показники відрахування з аспірантури з різних причин. Кількість аспірантів, які закінчили аспірантуру в 2015 р., становить близько 56 % від зарахованих у 2012 р., а показник працевлаштованих в університеті – 25 % (від прийому 2012 року). Більш ніж 50 % аспірантів 2012 року зарахування були відраховані з різних причин до закінчення аспірантури на таких факультетах: ФБМІ, ФТІ, ФПМ, ФАКС, ТЕФ, ІЕЕ, ХТФ. ВПІ, ФМФ, ФММ.

У 2015 р. співробітниками, випускниками аспірантури та докторантури, а також здобувачами університету захищено 12 докторських і 125 кандидатських дисертацій.

У 2015 р. в університеті проведено 574 кандидатських іспити в рамках весняної та осінньої сесій, видано 185 посвідчень про складання кандидатських іспитів.

За результатами звітного періоду з підготовки наукових кадрів можна відзначити такі підрозділи:

 • з підготовки докторів наук: факультет інформатики та обчислювальної техніки – 3 (декан – проф. О.А. Павлов, науковим консультантом двох здобувачів, що захистили докторські дисертації, є завідувач кафедри обчислювальної техніки проф. Г.М. Луцький); факультет соціології і права – 3 (декан – доц. А.А. Мельниченко);
 • з підготовки кандидатів наук:
 • Механіко-машинобудівний інститут – 11 (директор – проф. М.І. Бобир): по 3 кандидати наук підготували кафедри конструювання верстатів і машин (зав. кафедри – проф. В.Б. Струтинський) і механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів (зав. кафедри – проф. В.А. Тітов);
 • факультет менеджменту та маркетингу – 11 (декан – проф. О.А. Гавриш): 3 кандидати наук підготувала кафедра менеджменту (зав. кафедри – проф. В.В. Дергачова); по 2 –кафедри міжнародної економіки (науковий керівник – проф. О.А. Гавриш), промислового маркетингу (зав. кафедри – проф. С.О. Солнцев), математичного моделювання економічних систем (зав. кафедри – проф. В.О. Капустян).

По 8 кандидатських дисертацій захищено на факультеті інформатики та обчислювальної техніки (декан – проф. О.А. Павлов) та на факультеті соціології і права(декан – доц. А.А. Мельниченко). По 7 кандидатських дисертацій захищено на факультеті лінгвістики (декан – проф. Н.С. Саєнко), на інженерно-фізичному факультеті (декан – проф. П.І. Лобода) та на факультеті біомедичної інженерії (декан – проф. В.Б. Максименко). 7 кандидатів наук у доробку кафедри обчислювальної техніки ФІОТ (зав. кафедри – проф. Г.М. Луцький), 6 – на кафедрі математичних методів системного аналізу ННК ІПСА (науковий керівник кафедри – проф. М.З. Згуровський), 5 – на кафедрі філософії ФСП (зав. кафедри – проф. Б.В. Новіков), 4 – на кафедрі електропостачання ІЕЕ (зав. кафедри – проф. С.П. Денисюк). По 3 кандидати наук за підсумками року мають кафедри: видавничої справи та редагування ВПІ (зав. кафедри – О.В. Тріщук), технології електрохімічних виробництв ХТФ (зав. кафедри – проф. О.В. Лінючева).

З метою реалізації вимог і положень Закону України “Про вищу освіту” та згідно з Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу (наказ МОН України від 15 жовтня 2015 р. № 1085) протягом 2015 року були розроблені правила прийому до аспірантури в 2016 році.

У 2016 р. перед Департаментом науки та інноватики, відділом аспірантури та докторантури стоять складні і відповідальні задачі з організації підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, а саме:

 • затвердження предметних комісій для проведення вступних випробувань до аспірантури;
 • організація підготовки та затвердження вченою радою освітньо-наукових програм і навчальних планів підготовки в аспірантурі за кожною спеціальністю;
 • внесення змін до порядку підготовки в аспірантурі згідно з новими вимогами.

Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів

У 2015 р. в НТУУ “КПІ” функціонували 24 спеціалізовані вчені ради, з них 23 – докторські та 1 – кандидатська

На спецрадах захисти проводяться за 58 науковими спеціальностями, з них на докторських спецрадах – за 56 науковими спеціальностями.

Близько 300 штатних науково-педагогічних працівників НТУУ “КПІ” є членами спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій.

12 штатних науково-педагогічних працівників університету є членами експертних радах МОН України.

На спеціалізованих вчених радах університету у звітному році було захищено 100 кандидатських (з них 81 –співробітниками й аспірантами КПІ) та 12 докторських (з них 5 – співробітниками, докторантами та здобувачами КПІ) наукових робіт.

Особливо ефективно в поточному році працювали такі спеціалізовані вчені ради:

 • Д 26.002.02, де головою ради є проф. Г.М. Луцький, вченим секретарем – доц. М.М. Орлова (захищено 2 докторські та 10 кандидатських дисертацій);
 • Д 26.002.13, де головою ради є проф. І.М. Астрелін, ученим секретарем – доц. Т.І. Мотронюк (захищено 1 докторську та 7 кандидатських дисертацій);
 • Д 26.002.20, де головою ради є проф. С.П. Денисюк, ученим секретарем – доц. А.М. Ковальчук (захищено 1 докторську та 7 кандидатських дисертації);
 • Д 26.002.11, де головою ради є проф. Н.С. Равська, ученим секретарем – проф. В.С. Майборода (захищено 2 докторські та 9 кандидатських дисертацій);
 • Д 26.002.23, де головою ради є проф. Д.М. Стеченко, вченим секретарем – доц. О.В. Зозульов (захищено 9 кандидатських дисертацій).

На засіданні Вченої ради університету було розглянуто 109 атестаційних справ щодо присвоєння вчених звань: професора –23, доцента – 81 та старшого наукового співробітника – 5.

Науково-дослідна робота студентів і молодих учених

Науково-дослідна робота студентів є головною компонентою підготовки фахівців високої кваліфікації. Вона розвиває творче мислення, індивідуальні здібності, дослідні навички студентів, надає можливість здійснювати підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до сприйняття знань і їх практичного застосування для вирішення завдань і наукових проблем.

Основною формою науково-дослідної роботи студентів є їх участь у наукових дослідженнях, що проводяться кафедрами та науковими підрозділами університету за бюджетною, госпдоговірною та ініціативною тематикою.

Студенти університету беруть участь у роботі наукових гуртків, студентських проблемних груп, у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах тощо, що є одним із основних способів апробації їх наукових результатів.

Підготовка фахівців в університеті здійснюється через поєднання і взаємодію навчального процесу з проведенням наукових досліджень та інноваційної діяльності. Кількість студентів, які брали участь у виконанні науково-дослідних робіт у 2015 р., становить 3573 особи, з яких з оплатою – 115 осіб. Порівняно з минулими роками залучення студентів до виконання НДР з оплатою зменшилося на 10 %.

До науково-дослідної роботи залучаються активні студенти старших курсів, які проявили здібності до ведення самостійних досліджень. Але таку можливість мають також і студенти молодших курсів.

Частина студентів проходить підготовку в науково-дослідних інститутах НАН України, частина залучається до виконання робіт у межах наукової тематики НТУУ “КПІ”.

Таким чином, дипломні роботи студентів містять у тій чи іншій формі результати наукових розробок університету, а також інших наукових установ.

У звітному році такі кваліфікаційні роботи, з використанням результатів НДР, виконали 1308 бакалаврів, 737 спеціалістів та 1117 магістрів.

За останні роки, на жаль, спостерігається тенденція до зменшення відсотка молодих учених, які залишаються в університеті після закінчення аспірантури, а науковий резерв, як правило, формують найбільш активні студенти, що мають вищий рейтинг з науково-дослідної роботи.

Кращими за кількістю публікацій студентів є такі підрозділи: ФЛ, ФСП, ПБФ, ВПІ, ФЕЛ.

Важливими напрямами в розвитку творчого мислення та виявлення талановитої молоді є проведення конкурсів, конференцій та олімпіад з навчальних дисциплін і спеціальностей, як вишівських, так і всеукраїнських, що дає можливість об’єктивно виявити обдаровану студентську молодь, здатну самостійно виконувати завдання.

Конкурси проводяться з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, створення в університеті системи широкого залучення студентів до участі в науково-дослідній діяльності. На конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук.

У звітному році за активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.10.2014 № 1193 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році” та на підставі рішень галузевих конкурсних комісій дипломами Міністерства освіти і науки України нагороджено 45 студентів-переможців від університету (табл. 1.8), що більш ніж у два рази перевищує цей показник у минулому році (в 2014 р. – 19 дипломів), зокрема: дипломами І ступеня – 12, ІІ ступеня – 7, ІІІ ступеня – 11.

Безумовним лідером у звітному році став факультет біотехнологій, де 12 студентів-учасників отримали 11 дипломів. На другому місті факультет менеджменту та маркетингу – 7 учасників (5 дипломів). Трете місце розділили Механіко-машинобудівний інститут – 6 учасників (5 дипломів) та хіміко-технологічний факультет – 6 учасників (5 дипломів).

Проект студента ІТС Б. Довганя “Малогабаритний та енергоекономічний приймач сигналів супутникової радіонавігації GPS/GLONASS для систем диспетчеризації транспортних засобів” став переможцем у конкурсі інноваційних ідей у рамках міжнародного проекту “UKRAINE” (програма ЄС “Горизонт 2020”) і пройшов у фінал конкурсу інноваційних проектів, який проводився в рамках фестивалю “Sikorsky Challenge 2015”, що проходив в НТУУ “КПІ” у середині жовтня 2015 року. Він отримав також приз – iPad Air Gold – і право на участь у науковій конференції з відповідної тематики, яка наступного року відбудеться в Нідерландах.

Аспірантка ФАКС О. Козир (наук. керіник – Д.С. Шантир) за роботу “Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни “Метрологія та надійність ІВС” у щорічному відкритому конкурсі з проектування та розробки засобів вимірювальної техніки із застосуванням технологій корпорації “National Instruments” одержала перше місце у номінації “Кращий цикл лабораторних робіт”.

Молодий науковець ФБМІ О. Кисельова отримала грант на виконання наукових досліджень (грант № PIRSES-GA-2011-295164-EUMLS) за науковим проектом EUMLS “Математики з ЄС та України для наук про життя” в рамках реалізації “Програми CORDIS – рамкова програма People Marie Curie НДР “Порядкові числові ряди та їх застосування для аналізу ЕЕГ/ЕКГ-сигналів” у Любекському університеті (Німеччина). Партнери в ЄС: Університет м. Любек, кафедра математики (ФРН); Університет м. Осло (Норвегія), центр прикладної математики, центр молекулярної біології та нейронаук; Політехніка м. Мілан (Італія), дослідницька група з біомеханіки.

Студент фізико-технічного інституту Д. Дацюк,гр.ФЕ-41с, посів 1-ше місце як член команди “Munna musicpac” в групі Team design на Міжнародному конкурсі “Європейські інженерні змагання BEST “DESIGN THE FUTURE TODAY 2015” (жовтень–листопад 2015 р.).

Команда студентів ФБТу складі Ю. Гацковського (гр БТ-41м), К. Максименко (гр БТ-41с), О. Шнуренко (БЕ-41м) у ІІ-му турі Всеукраїнської олімпіади з біотехнології зайняла 1 командне місце.

У 2015 році 15 студентів ФММ були відзначені іменними стипендіями: стипендією Президента України – 4 студенти; стипендією Кабінету Міністрів – 2 студенти; стипендією Київського міського голови – 2 студенти; стипендією ректора НТУУ “КПІ” –  7 студентів.

Студент ФТІ Л. Оліфер (науковий керівник – доц. Г.Є. Монастирський) виконав дослідження (комп’ютерний експеримент) “Моделювання адіабатного процесу розширення газу у вакуум методами молекулярної динаміки”, яке вибороло І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з дисципліни “Фізика”.

Аспірантка ІФФ М. Вережак брала участь у 3-х закордонних конференціях та отримала нагороду за кращу доповідь від Американської академії наук.

На Міжнародному салоні винаходів та нових технологій “Новий час – 2015” (Севастополь) студенти каф. ХПСМХТФотримали золоті медалі: студент С. Малецкий (гр. ЛУ-31) – за розробку “Определение производительности и мощности привода ленточных питателей весовых дозаторов”, студент Н. Малащук (гр. ЛУ-41) – за розробку “Устройство ультразвуковой пропитки и дозированного нанесения полимерного связующего на длинномерный волокнистый матеріал”.

Студент ФЕЛ Д. Гуменюк став стипендіатом Президента України – переможцем Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2014–2015 н.р.

За відмінну навчальну та науково-дослідну діяльність молоді науковці університету отримали в 2015 році 25 стипендій Президента України, 312 нагород (іменні стипендії, премії та гранти). Лідерами є такі підрозділи: ІФФ, ІТС, ФММ, ІПСА, ММІ, ТЕФ.

Прикладів такої активної наукової роботи студентів і молодих учених можна навести багато по кожному структурному підрозділу університету.

Діяльність ради молодих учених університету

У 2015 році в нашому університеті на штатних посадах наукових і науково-педагогічних кадрів плідно працювали 735 молодих учених (віком до 35 років), в тому числі 2 доктори і 293 кандидати наук. Вони брали активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міжвишівських конференціях, виставках, де презентували результати власних досліджень із найактуальніших проблем сучасної науки, а також практичні розробки у сфері освітніх, економічних, науково-дослідних інновацій. Щорічно молоді вчені нашого університету отримують престижні державні премії, стипендії, гранти та міжнародні нагороди.

Раду молодих учених (РМВ) університету було створено 26 вересня 2014 року (наказ ректора №1-268). Її основні завдання полягають у популяризації наукових досліджень та використанні розробок молодих вчених університету, у створенні належних умов для їх роботи згідно зі ст. 41 Закону України “Про вищу освіту” і ст. 24 Закону Україну “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

У звітному році РМВ провела низку семінарів та круглих столів:

 • семінар “Перспективні військові розробки НТУУ “КПІ”;
 • семінар “Ініціативні теми як спосіб організації колективної та міждисциплінарної роботи”;
 • семінар“Інноваційна інфраструктура КПІ “Polyteco Science City”;
 • семінар“Гранти. Кроки до фінансування. Програми стажування за кордоном”;
 • семінар“Публікація статей в наукометричних виданнях, що входять в БД Scopus: як підготувати, подати та доопрацювати статтю”;
 • круглий стіл на тему“Наноелектроніка. Перспективи застосування”.

У 2015 році в м. Лімасол, Республіка Кіпр, відбулось Адміністративне засідання регіонального комітету ІЕЕЕ. На захід був делегований заступник голови РМВ НТУУ “КПІ”, заступник голови Секції ІЕЕЕ Україна Є.С. Пічкальов, який представляв інтереси ІЕЕЕ спільноти України в регіональному комітеті ІЕЕЕ з правом голосу при обранні посадовців. Учасниками адміністративного засідання були представники більш ніж 50 країн Африки, Європи та Близького Сходу.

Члени РМВ НТУУ “КПІ” в 2015 р. були членами організаційного комітету 12 різноманітних заходів, наприклад:

 • IV Відкритого семінару представників молодіжних колективів та професорів механіко-математичного факультету МДУ імені М.В. Ломоносова та ННК “Інститут прикладного системного аналізу”;
 • 17 Міжнародної конференції SAIT 2015;
 • 35 Міжнародної науково-технічної конференції “Електроніка і нанотехнології”;
 • 9 Міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми телекомунікацій”;
 • 3rd International Black Sea Conference on Communications and Networking, May 18–21 2015, Constanta, Romania;
 • IV Міжнародної конференції “Інтелектуальні енергетичні системи – ESS’15”.

Представники РМВ НТУУ “КПІ” у звітному році брали активну участь у зміні законодавчої бази (обговорення проекту Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” у Міністерстві освіти і науки України) та у роботі парламентських слухань (“Правове забезпечення реформи освіти в Україні”); у підсумковому засіданні РМВ при МОН України.

За підтримки Ради проректорів із наукової роботи ВНЗ та директорів наукових установ при МОН і РМВ у 2015 р. було реалізовано масштабну ініціативу МОН щодо формування бази експертів з числа молодих учених для залучення їх до експертизи проектів, що подаються на фінансування з державного бюджету, та підготовлено проект положення про конкурс робіт для молодих учених. Крім того, було зазначено, що для реалізації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” необхідно буде розробити понад 50 нормативно-правових актів. Тому МОН розраховує на активну співпрацю з РМВ у забезпеченні їх підготовки.

У молодих вчених НТУУ “КПІ” в мережі Інтернет є групаРада молодих вчених НТУУ “КПІ” В контакті, де оперативно висвітлюється наукова інформація, в тому числі і з відділу аспірантури та докторантури НТУУ “КПІ”.

Мета групи – інформування молодих учених університету та інших вищих навчальних закладів про різні наукові події, розвиток взаємодопомоги між колегами та сприяння можливості фінансування наукових проектів іноземними програмами і донорами.

За період роботи РМВ на новини групи в мережі підписано 711 науковців, опубліковано 1914 наукових новин.

У зв’язку з необхідністю популяризації наукових досліджень та використання розробок молодих учених університету у звітному році створеновеб-портал РМВНТУУ КПІhttp://rmv.kpi.ua/

Метоювеб-порталує інформування громадськості і молодих учених університету про наукові події та сприяння розвитку ефективної комунікації між колегами-науковцями з різних ВНЗ, у т.ч. і зарубіжних.

Крім того, для кожного молодого вченого створено віртуальний кабінет з можливістю пошуку колег з НТУУ “КПІ” та інших університетів.

Інформація на ресурсах постійно оновлюється і є актуальною.

Діяльність наукового товариства студентів і аспірантів

Як завжди, плідну роботу щодо активізації молоді здійснювало Наукове товариство студентів і аспірантів (НТСА) НТУУ “КПІ”.

2015 рік був насичений цікавими подіями у діяльності НТСА. Найбільш значимими проектами були:

Ювілейна Х Міжнародна Літня школа “Досягнення та застосування сучасних інформатики, математики та фізики” (ААСІМР-2015), де НТСА виступило одним зі співорганізаторів. В олімпіаді взяли участь 94 команди з 46 навчальних закладів. Таким чином, у 2015 р. у змаганнях взяли участь 24 міста з 5 країн світу. Всі переможці були нагороджені цінними призами.

Х Відкрита міжнародна студентська олімпіада з програмування імені С.О. Лебедєва та В.М. Глушкова “KPI-OPEN”, де для участі було зареєстровано 123 особи з 8 різних країн світу. За результатами поданих реєстраційних даних, мотиваційних та рекомендаційних листів для участі в Літній школі було відібрано 74 особи з восьми країн світу (Україна, Естонія, Німеччина, Іран, В’єтнам, Еквадор, США та Швейцарія).

Також відбулася І Міждисциплінарна конференція “TEDxKPI”, яка є осередком всесвітніх конференцій TEDх про унікальні проекти та інновації, які несуть в собі ідеї зміни і розвитку суспільства. На конференції були присутні успішні українці, які втілили свої мрії у власній професійній кар’єрі. Серед них були інженери, викладачі, науковці, ІТ-фахівці, молоді підприємці-інноватори та громадські діячі.

Усього протягом 2015 р. члени НТСА університету провели 8 відритих лекцій та 6 зустрічей з науковцями, професіоналами і представниками компаній різноманітних галузей, 2 презентації освітніх програм та програм стажування, навчальний семінар з машинного навчання, дводенний курс з бізнес-аналітики та 2 хакатони з інформаційних технологій.

Наприклад, на відкритій лекції на тему “Інтернет речей” (лектор Олександр Краковецький,к.т.н.у сфері інформаційних технологій, регіональний директор компанії “Microsoft”, співзасновник і директор компанії “Dev Rain Solutions”, що спеціалізується на розробці мобільних та хмарних рішень) студенти були ознайомлені з концепцією “Internet of Things” – комунікаційною мережею, яка стане ключовим трендом світової економіки у найближчі десятиліття. Також лектор розповів про особливості життя в Кремнієвій долині, юридичні аспекти роботи з Windows Store і як влаштована ІТ-екосистема Ізраїлю.

На IT-семінарі “Розробка та монетизація відеоігор” мова йшла пророботу з мережами при розробці клієнт-серверних ігор, Highload-проекти, нюанси при розробці за допомогою Unity 3D, а також про особливості маркетингу та монетизації в ігровій індустрії.

Провідні спеціалісти французької компанії “Ubisoft” на своїй відкритій лекції проінформували студентів про можливості застосування отриманих знань в ігровій індустрії: при створенні ігор та їх дизайні. Ця галузь надзвичайно перспективна для молодих спеціалістів та дає гарну можливість подальшого працевлаштування після закінчення навчання в НТУУ “КПІ”.

На семінарі з машинного навчання “Deep Learninge” студенти ознайомились із головними аспектами роботи в галузі машинного навчання, створення нейронних мереж та використання відповідних програмних засобів.

Представники компанії “Ubisoft” провели презентацію програми стажування “Ubisoft Graduate program”, що дає випускникам НТУУ “КПІ” можливість отримати досвід роботи з визнаними майстрами у сфері розробки комп’ютерних ігор.

У звітному році НТСА продовжило активну участь щодо підтримки наукових проектів у галузі інформаційних технологій як одного з пріоритетних напрямів розвитку сучасної науки. Наприклад, було організовано новий формат змагань – хакатони, які стають все більш популярними на теренах України та світу. Це захід, під час якого різні спеціалісти в галузі розробки програмного забезпечення інтенсивно і згуртовано разом працюють над розв’язанням певної проблеми або створенням нового додатка чи сервісу.

Було також успішно організовано 12 відкритих зустрічей із провідними фахівцями та передовими науковцями окремих галузей науки. Метою цих заходів було, з одного боку, сприяння обізнаності студентів у сучасних тенденціях бізнесу та можливості успішного становлення їх у майбутньому як фахівців високого рівня, а з іншого – ознайомлення з найсучаснішими досягненнями науки для можливості реалізації дослідницького потенціалу студентів.

Наприклад, на зустрічі-презентації “Електронні відходи: вплив на клімат” студенти дізналися, що собою являють електронні відходи, яка їх класифікація, чому ці відходи є серйозною екологічною проблемою. Також було представлено досвід канадської системи рекуперації електронних відходів та розказано про вплив на клімат протягом усього циклу “життя” комп’ютера.

На лекції “Нейроцентричне століття: час настав!” студенти отримали відповіді на такі запитання: чому мозок і досі залишається одним із найзагадковіших об’єктів, у чому полягає складність вивчення нервової системи та чому ці дослідження є такими необхідними.

Comments are closed.