«Обладнання та проектування в біоенергетиці та водоочищенні і управління безпекою праці», автори Саблій Л.А., Бунчак О.М., Жукова В.С., Кононцев С.В.

Видано українською мовою і є другим виданням, переробленим і доповненим.

Підручник є новою книгою, оригінальною, не має аналогів, характеризується комплексністю, викладений у ньому матеріал стосується двох надзвичайно важливих і актуальних на сьогоднішній день в Україні і всьому світі напрямків розвитку екологічних біотехнологій – біоенергетики і водоочищення, які вивчаються студентами у новій дисципліні «Обладнання та проектування в біоенергетиці та водоочищенні».

В основу підручника «Обладнання та проектування в біоенергетиці та водоочищенні і управління безпекою праці» покладено оригінальний цикл лекцій, який викладається студентам другого (магістерського) рівня спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», результати власних досліджень авторів, виконаних в рамках наукової тематики кафедри.

Новизною підручника є те, що особливу увагу в ньому приділено перспективам розвитку та вдосконалення обладнання та споруд у біоенергетиці та водоочищенні. Розглянуто споруди нового покоління аеробні та анаеробні біореактори різних конструкцій, біореактори з гранульованим анаеробним мулом, з іммобілізованими мікроорганізмами, нові технологічні рішення; результати науково-дослідних робіт, проведених авторами, та їх впровадження в системах біоенергетики та водоочищення на діючих об’єктах.

У підручнику наведено теоретичне пояснення таких тем, як обладнання та проектування в біоенергетиці, зокрема, для одержання біогазу, біоводню, біодизелю, біоетанолу, піролізу біомаси; надано схеми установок, особливості        влаштування, конструкцій          біореакторів та іншого технологічного обладнання; описано принцип роботи біореакторів і іншого обладнання; наведено сучасні методи розрахунків; указано основні принципи проектування біогазових установок; зазначено перспективи розвитку та вдосконалення обладнання та споруд у біоенергетиці, описано питання охорони праці та техніки безпеки під час експлуатації біоенергетичного обладнання. На підставі наведеного матеріалу можна здійснити аналіз та вибір необхідного для роботи біоенергетичної установки обладнання, розрахувати та запроектувати біореактори.

Розглянуто обладнання та проектування споруд у водоочищенні, зокрема, при механічному та біологічному очищенні, знезараженні стічних вод, особливості влаштування і конструкції окремих споруд та пристроїв для їх обслуговування, принцип їх роботи. За наведеними теоретичними і практичними даними можна вибрати, розрахувати і запроектувати обладнання очисних станцій для очищення стічних вод механічними, фізико-хімічними й біологічними методами для забезпечення якості очищеної води, відповідно до умов скиду у природні водойми.

Окрему увагу приділено обладнанню та проектуванню споруд для обробки осадів стічних вод, що утворюються на очисних станціях, розглянуто питання кондиціювання осадів, анаеробного зброджування, механічного зневоднення, сушіння та спалювання, що дозволяє проводити вибір, обґрунтування рішень щодо технології обробки осадів і надлишкового активного мулу з метою їх утилізації, вибір конструкцій обладнання.

Comments are closed.