«Технології штучного інтелекту та основи машинного зору в автоматизації: теорія та практика», автори Жученко А.І., Черепанська І.Ю, Сазонов А.Ю., Кавалюк Д.О.

У підручнику розглянуті сучасні напрямки розвитку штучного інтелекту та машинного зору, базис та понятійний апарат систем штучного інтелекту. Представлено різнопланові за галуззю, змістом та методами задачі автоматизації, розв’язок яких ґрунтується на використанні технологій та систем штучного інтелекту і машинного зору. Наведені завдання для практичних, лабораторних і самостійних робіт студентів.

Аналіз існуючих україномовних аналогів показав, що серед наявних видань відсутні ті, що охоплюють повний спектр сучасних технологій штучного інтелекту та галузей їх застосування: від експертних систем до машинного зору. Так, зокрема при написанні підручника брались до уваги аналогічні англомовні видання та навчальні курси, адаптовані до реалій вітчизняної технічної освіти, що викладаються у провідних університетах Європи, а саме Віденський технічний університет (Австрія), у якому проводив наукові дослідження за тематикою підручника один із його співавторів.

Однак, у більшості наявних україномовних аналогів теоретичний матеріал не підкріплюється практичними прикладами створення та застосування відповідних алгоритмічно-програмних рішень технологій штучного інтелекту для розв’язання практичних задач. Окрім того, у сучасних вітчизняних виданнях майже повністю відсутня тематика машинного зору, незважаючи на її широке застосування для розв’язання будь-яких задач, в тому числі технічних.

Зважаючи на стрімкий розвиток технологій та систем штучного інтелекту, машинного зору, їх всебічне впровадження у різних сферах людської діяльності, в тому числі у технічних галузях, передбачається у майбутньому доповнення та оновлення підручника. Зокрема буде значно розширений розділ, присвячений машинному зору, у якому доцільно охопити якомога більше сучасних методів аналізу візуальної інформації. Також доцільним буде наведення прикладів практичної реалізації технічного зору для аналізу великих даних (Big Data), у тому числі з використання Інтернету речей (ІоТ).

У теоретичному блоці розглянуто загальні принципи побудови систем штучного інтелекту, інструментарій, сучасні методи та алгоритми, підходи до формування: експертних систем, штучних нейронних мереж, нечіткої логіки та машинного зору. Наведено типові задачі, що розв’язуються із використанням вказаного інструментарію, а також детально пояснено наведені алгоритми.

Comments are closed.