Навчальний посібник «Цифрова схемотехніка»: автори В.М. Рябенький, В.Я. Жуйков, В.Д. Гулий

Сучасний рівень електронної техніки в значній мірі визначається розвитком технологій елементів цифрової схемотехніки. Зменшення розміру дискретного транзистора і збільшення площі використовуваних кремнієвих пластин дають можливість забезпечувати схемотехнічну реалізацію алгоритмів досить високої складності. Це дало поштовх у розвитку комп’ютерної техніки, телекомунікації, мікропроцесорної техніки для управління складними технологічними процесами, побутової електроніки, пристроїв енергетичної електроніки. Поряд з розвитком технологій, інтенсивно вдосконалюються програмні засоби, які значно полегшують завдання проектування і моделювання складних електронних пристроїв на базі мікроконтролерів, однокристальних ЕОМ, ПЛМ та ін.

Оволодіння цими досягненнями можливе лише на основі знань фундаментальних основ побудови пристроїв і алгоритмів цифрової електроніки, базових алгоритмів функціонування цифрових систем і умінь грамотно і коректно їх використовувати у взаємозв’язку.

Запропонована книга призначена для вивчення основ цифрової схемотехніки, її базових алгоритмів, різноманітних аспектів їх використання для розв’язання практичних задач.

У першому розділі посібника розглянуті аналогові, дискретні та цифрові сигнали, системи числення, коди, завади та їх характеристики. Як базовий математичний апарат для опису та моделювання цифрових пристроїв використовується булева алгебра.

Другий розділ присвячений опису базових ЛЕ та особливостям їх використання в цифрових ІС. Розглянуто ЛЕ ТТЛ, КМОП,  БіКМОП технологій виготовлення, особливості схемотехніки, основні статичні та динамічні характеристики. Окрім ЛЕ названих технологій розглянуті ЕЗЛ, І ІЛ, арсенід-галієві ЛЕ та ін.

В розділі 3 викладено принципи побудови та використання комбінаційних пристроїв (КП): комутаторів, дешифраторів, суматорів, перемножувачів, компараторів, арифметично-логічних пристроїв, пристроїв контролю та ін.  Тригери, як елементарні елементи пам’яті, асинхронні та синхронні скінченні автомати Мілі та Мура на їх основі, описано в розділах 4-5. В розділах 6 та 7 розглянуто питання структурно-функціональної організації лічильників та регістрів, схемотехніка найбільш уживаних їх видів, приведені описи серійних мікросхем даного типу, показані приклади їх використання.

У 8 та 9 розділах йдеться про особливості застосування постійних та оперативних запам’ятовуючих пристроїв та програмованих логічних інтегральних структур (ПЛІС) для реалізації КП і скінчених автоматів. Описана САПР МАХ+plus II, яка використовується для проектування цифрових пристроїв на основі ПЛІС. Імпульсні пристрої на базі цифрових ІС розглянуті в розділі 10.

Навчальний посібник написаний на основі досвіду викладання відповідного курсу за програмами бакалаврської, інженерної та магістерської підготовки студентів  напряму «Електроніка» в НТУУ «КПІ» та НУ кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв.

Новизна та позитивні якості посібника. Викладання теоретичного матеріалу супроводжується найбільш характерними прикладами  з розв’язками, які полегшують засвоєння теорії. В кінці кожного розділу даються контрольні питання, а також вправи і завдання, вирішення яких неможливе без достатньо ґрунтовного засвоєння матеріалу розділу. Тому посібник з успіхом може використовуватися  для  самостійного вивчення  основних положень цифрової схемотехніки.

Посібник містить значний за обсягом довідковий матеріал сучасних серій КР 1533 і КР 1554 та їх зарубіжних аналогів, що може бути використано під час виконання курсової роботи, розрахунково-графічних та інших видів робіт.

Посібник є одним з перших фундаментальних україномовних видань з основ цифрової схемотехніки на теренах України.

За рівнем поданого матеріалу, його обсягом, систематизованим викладенням та поданням посібник може розглядатись в якості важливої складової навчально-методичного комплексу забезпечення організації сучасного навчального процесу для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів за напрямом «Електроніка» та ряду  суміжних.

Навчальний посібник «Цифрова схемотехніка» авторів В.М.Рябенького, В.Я. Жуйкова, В.Д. Гулого., 2009, 736 с. (з грифом МОН)

Comments are closed.