Підручник “Процеси та обладнання хімічної технології” / Я.М. Корнієнко, Ю.Ю. Лукач, І.О. Мікульонок, B.Л. Ракицький, Г.Л.Рябцев. К.: НТУУ «КПІ», 2011. – [Ч. 1. – 300 с.; Ч. 2.-416 с.]

Підручник спрямований на допомогу студентам при вивченні теоретичних основ основних процесів хімічної технології, конструкцій типових апаратів, методів їх розрахунку і складається з 2-х частин із наскрізною нумерацією глав.
У 1 частині викладено теоретичні основи теплових процесів хімічної технології (теплопровідності, конвективного теплообміну, нагрівання та охолодження, випарювання, сушіння, штучного охолодження). Викладено методи розрахунку розглянутих процесів та апаратів.
У 2 частині викладено теоретичні основи гідромеханічних, масообмінних і механічних процесів та обладнання (розділення неоднорідних газових систем та рідких сумішей; перемішування матеріалів; псевдозрідження; подрібнення, сортування та класифікування твердих матеріалів; основи масопередачі: абсорбція та десорбція, адсорбція, ректифікація і дистиляція, екстракція, кристалізація). Викладено методи розрахунку розглянутих процесів та апаратів.
У кожній главі наведені питання для самоконтролю студентів. Кожна частина підручника має список рекомендованої літератури.
Для студентів механічних і хіміко-технологічних спеціальностей вищих технічних закладів освіти. Може бути корисним студентам споріднених спеціальностей, а також інженерно-технічним працівникам хімічної та суміжних галузей промисловості.
Підготовка фахівців у галузі сучасного машинобудування, і в першу чергу такого енерго- і матеріалоємного, а також часто просто унікального як хімічне машинобудування, передбачає потребу в наданні цим фахівцям знань конструкцій, розрахунків, виготовлення та експлуатації машин, апаратів, механізмів тощо, а також, законів і кінетичних закономірностей на яких ґрунтуються ці розрахунки.
На превеликий жаль, основна навчальна література із зазначених питань, була випущена у світ ще за часів існування СРСР (наприклад, Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – 1973), або видана російською мовою (Гельперин Н.И. Основные процессы и аппаратыхимической технологии. Часть 1, 2. Учебное пособие. – 1981; Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: Часть 1, 2. Учебник. – 1992).
Потрібно відзначити, що навчальна література з означених базових навчальних дисциплін, яка була б видана державною мовою, майже відсутня. Крім того, за час, який минув, уточнено багато розрахункових залежностей, з’явились нові машини та апарати.
Матеріал, представлений у підручнику, відповідає навчальним програмам, а також чинним в Україні нормативно-технічним документам (у тому числі і новим лексичним нормам української мови відповідно до державних термінологічних стандартів). Його скомпоновано таким чином, що пошук потрібного матеріалу не викликає труднощів. Крім того, матеріал дуже добре ілюстровано, що суттєво поліпшує його сприйняття читачем.
Також доцільно звернути увагу на те, що основний матеріал, викладений у підручнику, успішно апробований, адже він ґрунтується на навчальних посібниках, виданих з грифом МОН України на початку XXI століття (Лукач Ю.Ю., Мікульонок І.О., Рябцев Г.Л., Сезонов M.B. Теплові процеси та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв. Розділ перший: Навч. посібник. – 2000; Лукач Ю.Ю., Мікульонок І.О., Ракицький В.Л., Рябцев Г.Л. Теплові процеси та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв. Розділ другий: Навч. посібник. – 2002; Мікульонок І.О.Механічні, гідромеханічні й масообмінні процеси та обладнання хімічної технології: Навч. посібник. – К., ІВЦ “Політехніка”, 2002. – 304 с.; навч. посібник. – 2004; Ракицький В.Л., Мікульонок І.О., Рябцев Г.Л. Основи проектування насадкових ректифікаційних колон. Навч. посібник. – 2000), які користуються достатньо великим попитом.
Основні базові розрахунки тепло- та масо обмінного обладнання в інститутах технічної теплофізики та газу HAH України проводяться за вказаним підручником співробітниками цих установ, які у більшості своїй є випускниками кафедри. Так, за останні три роки близько 10 випускників кафедри (2006 – 2011 p.p.) захистили кандидатські дисертації в системі НДІ HAH України.
Підручник “Процеси та обладнання хімічної технології” є в бібліотеках всіх провідних університетів країни, НТБ HAH України та інших. На нього у своїх наукових статтях і навчальних розробках посилаються як студенти вищих навчальних закладів різного спрямування, початківці-дослідники, так і провідні фахівці.
Доцільно звернути увагу на те, що та частина накладу, яка була виставлена видавництвом на продаж, була розпродана серед студентів та викладачів не тільки інженерно-хімічного факультету, а і хіміко- технологічного та теплоенергетичного, біотехнологічного, електротехнічного, видавничо-поліграфічного; випускників, які працюють за фахом; співробітників споріднених організацій.

Comments are closed.