Навчальний посібник «Фізичне матеріалознавство» у 4-х частинах , автори: Поплавко Ю.М., Воронов С.О., Ільченко В.І., Переверзєва Л.П., Якименко Ю.І.

К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч. 1: Перспективні напрями матеріалознавства. – 302 с.,
К.: НТУУ «КПІ», 2007. – Ч.2: Діелектрики. – 392 с„
К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч.З: Провідники та магнетики. – 372 с.,
К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч.4: Напівпровідники. – 336 с.
В галузі фізичного матеріалознавства, одного з основних навчальних курсів за спеціальностями «Прикладна фізика» та «Електроніка», практично повністю відсутня навчальна література, видана на Україні. Існуючі у світовій літературі монографії, підручники та навчальні посібники у більшості своїй видані англійською мовою і почасти – російською мовою. Англомовна література дорога і практично недоступна; книги і наукові огляди, видані в Росії, також є рідкістю у бібліотеках України, що ускладнює самостійну роботу студентів.
Навчальний посібник «Фізичне матеріалознавство» складений на основі багаторічного досвіду авторів по читанню лекцій за даним курсом, а також з використанням численних оригінальних публікацій авторів в області п’єзоелектриків, піроелектриків, сегнетоелектриків та НВЧ діелектриків.
Навчальний посібник виданий авторами у чотирьох частинах.
Частина І «Перспективні напрямки матеріалознавства» вперше була видана російською мовою в 2004 р. (у 2011 р. видана у переробленому та доповненому вигляді українською мовою). Розглянуті особливості наноструктурних матеріалів, фулерени, вуглецеві нанотрубки, аморфні метали і сплави, фрактальні структури, рідинні кристали, фізика деяких біологічних структур та ін. Описані гігантські ефекти у новітніх матеріалах.
Частина II «Діелектрики» видана українською мовою у 2007 р. Викладено основи симетрії кристалів і фазових переходів у них, фізичні основи електричної поляризації і електропереносу заряду, п’єзоелектрики і електрострикційні матеріали, піроелектрики, електрети, сегнетоелектрики, НВЧ діелектрики. Аналізуються сучасні представлення про структуру розглянутих речовин, широко використовуються оригінальні розробки авторів.
Частина III «Провідники і магнетики» видана українською мовою у 2011 р. Присвячена фізичним основам металофізики, нанорозмірним ефектам і перспективам їх застосування, металам і сплавам з «важкими» електронами, надпровідниковим матеріалам, магнітним явищам у твердих тілах, сучасним і перспективним магнітним матеріалам.
Частина IV «Напівпровідники» видана українською мовою у 2011 р. Присвячена висвітленню основних властивості напівпровідників: зонній теорії, статистиці і кінетиці електронів, основам механізмів рекомбінації і поглинання світла у напівпровідниках, тощо. Значна увага приділяється сучасним дослідженням нанофізики напівпровідників.
Кожна з частин рекомендована Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів технічних і фізичних спеціальностей у галузях прикладної фізики, електроніки та інформаційних технологій. Може бути корисним аспірантам, інженерам і науковим співробітникам, які спеціалізуються у галузях матеріалознавства, мікроелектроніки та нанофізики.

Comments are closed.