Навчальний посібник «Контроль і керування хіміко-технологічними процесами». У 2 кн. автор М.В. Лукінюк

Необхідність видання цього посібника диктувалося відсутністю потрібної навчальної літератури для забезпечення виконання робочих програм ряду навчальних дисциплін, які ведуться кафедрою автоматизації хімічних виробництв. Це, найперше, «Контроль та керування хіміко-технологічними процесами» напряму підготовки 6.051301 – Хімічна технологія», а також «Основи автоматики» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» та «Автоматизація виробничих процесів» спеціальностей 7.0505315 (спеціалісти) та 8.0505315 (магістри) «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів».

В Україні подібних видань не видавалося. Тому викладачі названих дисциплін та студенти були змушені користуватися застарілими російськомовними виданнями, але й вони були представлені у фондах Науково-технічної бібліотеки НТУУ «КПІ» у вкрай недостатній кількості.

Серед україномовних видань останніх років можна назвати такі видання:

Кожухар В.Я., Брем В.В., Каверін Ю.Ф. Автоматичні системи керування хіміко-технологічними процесами / Одеський національний політехнічний ун-т. хіміко-технологічний факультет. – Одеса: Екологія, 2005. – 222 с. (у НТБ НТУУ «КПІ» примірники відсутні). Однак він ґрунтується на застарілих матеріалах радянського періоду, а також на дуже застарілих технічних засобах автоматизації.
Стенцель Й.І. Автоматика та автоматизація хіміко-технологічних процесів: навч. посібник / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля, Сєвєродонецький технологічний ін-т. – Луганськ : [б. в.], 2004. – 375 с. (у НТБ НТУУ «КПІ» примірники відсутні). Посібник написано не для хіміків, а для спеціалістів з автоматизації, він включає лише теорію автоматичного керування та схеми автоматизації. Останні подано у загальному – до певної міри абстрактному – вигляді, оскільки не містять… технічних засобів. Про первинні перетворювачі (датчики), системи дистанційної передачі сигналів, вимірювання технологічних параметрів, системи автоматичного контролю матеріали відсутні.
Стенцель Й.І., Целіщев О.Б., Лорія М.Г. Вимірювання в хімічній технології: підруч. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Сєверодонец. технолог, ін-т. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 480 с. (у НТБ НТУУ «КПІ» є 1 примірник). Підручник ґрунтується на застарілих матеріалах, зокрема, радянських ГОСТах і технічних засобах, до того ж охоплює тільки вимірювання.
Новизна навчального посібника М. В. Лукінюка полягає в тому, що:

наведений у посібнику матеріал базується на нових джерелах – це стосується як засобів вимірювальної техніки та технічних засобів автоматизації, так і нормативних матеріалів щодо розроблення схем автоматизації хіміко-технологічних процесів;
запропоновані варіанти подання схем автоматизації на базі цифрових при¬ладів та мікроконтролерів (унормовані стандартами «класичні» схеми автоматизації на базі локальних засобів вже не відповідають новим технічним і структурним можливостям мікроконтролерів і цифрових приладів) є результатом узагальнення автором досвіду та практичного підходу до розв’язання цієї проблеми різними проектними організаціями;
виділені в окремий розділ особливості використання цифрової та мікроп-роцесорної техніки включають також застосування обчислювальної техніки – як у вимірювальних системах, так і в системах автоматичного керування технологічними процесами, зокрема й різні режими використання ЕОМ у системах керування та пристрої сполучення керувальних ЕОМ з об’єктами керування, а також – розгляд найбільш поширених у промислових мережах інтерфейсів і протоколів обміну інформацією.
Позитивною особливістю посібника також є наведення у додатках значної кількості прикладів виконання схем автоматичного контролю та керування хіміко-технологічними процесами з підібраними сучасними технічними засобами автоматизації, які переважно виробляються в Україні.

В цілому навчальний посібник «Контроль і керування хіміко-технологічними процесами» М. В. Лукінюка став важливою складовою навчально-методичного комплексу забезпечення організації сучасного навчального процесу для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів і може використовуватися для виконання різноманітних курсових завдань, у тому числі й обов’язкових розділів з автоматизації в дипломних проектах як студентами хіміко- технологічних, так і інших – наприклад, механіко-інженерних – спеціальностей. Він також буде корисним науковим та інженерно-технічним працівникам.

Comments are closed.