Навчальний посібник “Тверді відходи: збір, переробка, складування” автори В.М.Радовенчик, М.Д.Гомеля

Тверді відходи сьогодні стали звичним супутником нашого життя. Щодалі вони справляють все більший негативний вплив на умови існування людини, забруднюючи довкілля та виводячи з обороту значні об’єми цінних та корисних речовин. Якщо зважити на те, що в переважній більшості випадків забруднення, вилучені із газових викидів та стічних вод також переводяться у тверду фазу, то можна стверджувати, що питання утилізації та знешкодження сьогодні потребують першочергового вирішення. І якщо технології обробки газових викидів та стічних вод досить добре відпрацьовані і реально працюють, то технології знешкодження твердих відходів лише починають впроваджуватись.
Цілком очевидно, що визначальним фактором у повноцінній підготовці фахівців будь-якої галузі є наявність сучасного навчально-методичного забезпечення. Якщо розглядати з цієї точки зору підготовку фахівців з охорони навколишнього середовища в галузі знешкодження твердих відходів, то варто зауважити, що на сьогодні повноцінні підручники та навчальні посібники відсутні. Найбільш поширеним є підручник “Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды. – М.:Химия, 1989. – 512 с.” З 1989 р. в світі змінилося досить багато, в тому числі і в галузі поводження з твердими відходами. Тому, незважаючи на досить високий рівень викладеного матеріалу, сьогодні він суттєво застарів, не відповідає сучасним вимогам та нормативним актам незалежної України. Крім цього, в ньому відсутні матеріали щодо знешкодження твердих побутових відходів і він викладений російською мовою.
Серед навчально-методичних робіт українського видавництва можна виділити “Экология города: Учебник / Под ред. Ф.В.Стольберга. – К.:Либра, 2000. – 464 с.” та “Твердые бытовые отходы. Проблемы и решения. Технологии, оборудование / А.М.Касимов, В.Т.Семенов, А.М.Коваленко, А.М.Александров. – Харьков, ХНАГХ, 2006. – 301 с.” Якщо в першому твердим відходам відведено лише один розділ із одинадцяти, то в другому взагалі відсутні питання утилізації та знешкодження твердих промислових відходів. Обидві роботи також викладено на російській мові.
Представлений посібник являє собою першу і вдалу спробу систематизації та аналізу стану справ в галузі поводження з твердими відходами на території України, причому, першу україномовну працю. В порівнянні з існуючими підручниками та навчальними посібниками в цій галузі представлений матеріал можна вважати найбільш повним викладом основних аспектів відповідних проблем твердих відходів. В такому об’ємі і на такому рівні в Україні навчально-методична література в даній галузі дотепер не видавалася. Крім аналізу сучасного стану проблем з відходами на території України в посібнику приведено шляхи вирішення її у розвинутих країнах світу. Досить багато матеріалів в підручнику вперше приводяться у роботах такого рівня. Сюди варто віднести розділи по класифікації відходів, геосинтетиках, твердих відходах окремих галузей народного господарства, перспективних технологіях знешкодження твердих побутових відходів, нормативній базі на території України і т.п. В книзі приводяться комплексні технології знешкодження відходів. Наприклад, щодо твердих побутових відходів розглянуто весь ланцюг операцій, починаючи від збору в квартирах та офісах і закінчуючи переробкою, знешкодженням чи захороненням та рекультивацією. Розглянуто основні процеси та апарати для технологій переробки відходів, що дозволяє спростити студентам проектування відповідних споруд та об’єктів. Позитивним фактом підручника є перелік дійсних на території України нормативних актів в галузі поводження з відходами, включаючи прийняті зовсім недавно, що значно спрощує їх пошук у електронних базах відповідних державних органів.
Більшість приведених посилань відноситься до періоду видання 1990 – 2008 року і досить повно характеризують сучасний стан в галузі поводження з твердими відходами в Україні. Значно розширює можливості студентів в оволодінні сучасним станом справ в даній галузі досить широкий перелік сайтів державних та комерційних організацій, що опікуються проблемами поводження із твердими відходами.
Приведений в посібнику матеріал орієнтований на викладання дисципліни “Утилізація та рекуперація твердих відходів” спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Крім цього, він може служити навчальним посібником при викладанні загальноосвітньої дисципліни “Екологія” всіх спеціальностей, котрі сьогодні відкриті у ВУЗах на території України. Матеріал викладено у логічній, зручній для сприйняття студентами формі. В необхідних випадках окремі аспекти ілюструються рисунками, графіками, фотознімками, розширюються з допомогою таблиць.

Comments are closed.