Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Засновницька наукова школа “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Об’єкт дослідження – фундаментальні закони електротехніки, процеси, закономірності та явища в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах і комплексах як основа для розроблення нових та підвищення ефективності відомих технологій, методів і засобів виробництва, передавання, споживання та перетворення електричної енергії.

Передумови та виникнення наукової школи. Основою стрімкого розвитку промисловості та інших галузей господарства у ХІХ – ХХ століттях була електрифікація країни, що обумовило потребу у фахівцях-електриках й розробленні ефективних методів і засобів виробництва, передачі та перетворення електричної енергії.

Заснуванню школи сприяли видатні вчені А. В. Круковський, М. А. Артем’єв, І. М. Городецький, О. О. Скоморохов, М. М. Васильєв, В. І. Доманський, І. Д. Горбачевський, П. В. Окулов, О. П. Котельников, Й. І. Гребень, М. Л. Калніболотський, В. Г. Холмський, Ю. П. Гизила, І. К. Федченко, І. М. Чиженко, С. О. Ребров, Г. І. Денисенко, В. М. Винославський, В. Д. Лепорський, В. І. Сенько, М. Ю. Ієрусалімов, В. М. Сулейманов, А. В. Праховник та інші.

Вчителями керівників сучасних наукових шкіл були А. К. Шидловський (напрям досліджень – стабілізація параметрів електроенергії та забезпечення електромагнітної сумісності в електричних системах), М. Г. Попович (автоматизовані електроприводи та комбіновані системи автоматичного керування), Денисенко Г. І. (відновлювальні джерела енергії в електроенергетичних системах), В. Ф. Скриль (інформаційне забезпеченння автоматизованих систем керування електроенергетичними системами), І. М. Постников (перехідні процеси в електричних машинах), В. С. Руденко (теоретичні основи перетворення параметрів електричної енергії).

У межах засновницької наукової школи «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» сформувалися й отримали розвиток такі наукові школи:

  1.  Моделі і методи аналізу, розрахунку та оптимізації електроенергетичних систем і мереж – д-р техн. наук, проф. В.В. Кирик. Об’єкт дослідження – методи розрахунку та оптимізація режимів замкнених електричних мереж з високим ступенем електричної неоднорідності, моделі оцінювання електроенергетичних режимів на основі інтелектуальних технологій, моделювання та аналіз геомагнітних індукційних струмів у магістральних електричних мережах. Наукова школа нині представлена 11 вченими (докторів наук – 3, кандидатів наук і докторів філософії – 5).
  2.  Розвиток теорії перетворення енергії електромагнітного поля та її практичне застосування в електротехніці – д-р техн. наук, проф. М.Я. Островерхов. Об’єкт дослідження – електричні, магнітні та електромагнітні явища і процеси в різних фізичних середовищах, системах і пристроях, створення та вдосконалення електротехнічних пристроїв і систем з ефективним використанням енергії електромагнітного поля. Наукова школа нині представлена 29 вченими (чл.-кор. НАН України – 1, докторів наук – 6, кандидатів наук і докторів філософії – 16).
  3.  Теорія та практика складних електромеханічних систем автоматичного керування – д-р техн. наук, проф. С.М. Пересада. Об’єкт дослідження – методи синтезу та аналізу, розроблення, дослідження та впровадження електромеханічних систем широкого технологічного призначення на основі векторно-керованих електродвигунів з метою підвищення показників якості керування та енергетичної ефективності за рахунок синтезу новітніх алгоритмів керування, розробки сучасних керуючих контролерів, а також програмного забезпечення для їх реалізації. Наукова школа нині представлена 25 вченими (чл.-кор. НАН України – 1, докторів наук – 5, кандидатів наук і докторів філософії – 11).
  4.  Комплексне використання відновлюваних джерел енергії – чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф. С.О. Кудря. Об’єкт дослідження – процеси перетворення та акумулювання енергії відновлюваних джерел енергії, розроблення нових підходів до ефективного функціонування енергетичних систем на основі ВДЕ. Наукова школа нині представлена 50 вченими (чл.-кор. НАН України – 2; докторів наук – 11, кандидатів наук і докторів філософії – 25).
  5.  Теорія, методи та засоби керування електроенергетичними системами – д-р техн. наук, проф. О.С. Яндульський. Об’єкт дослідження – усталені та перехідні процеси в електроенергетичних системах, методи і засоби управління ними. Наукова школа нині представлена 14 вченими (докторів наук – 3, кандидатів наук і докторів філософії – 9).
  6. Структурно-системні дослідження в електромеханіці – д-р техн. наук, проф. В.Ф. Шинкаренко. Об’єкт дослідження – закони генетичної організації та еволюції складних технічних систем, які функціонують на принципах електромеханічного перетворення енергії. Наукова школа нині представлена 17 вченими (докторів наук – 7, кандидатів наук і докторів філософії – 3).
  7. Енергетичний менеджмент інтелектуальних енергоефективних систем (Smart Grid) забезпечення електричною енергією – д-р техн. наук, проф. С.П. Денисюк. Об’єкт дослідження – процеси в електроенергетичних і електротехнічних системах з технологіями Smart Grid, інтелектуалізація енергетичного сектора на основі концепції Smart Grid, керування енергоефективністю в гібридних системах енергозабезпечення на основі динамічної тарифікації і Smart-моніторингу генерації/ споживання електроенергії. Наукова школа нині представлена 13 вченими (докторів наук – 2, кандидатів наук і докторів філософії – 11).

Comments are closed.