Наукові школи

Наукова школа КПІ ім. Ігоря Сікорського – це заснований визнаним науковим лідером творчий колектив – з науково-педагогічних і наукових працівників Університету та їх учнів, інтереси якого спрямовані на розв’язання довгострокових завдань і проблем, за науковою парадигмою (теоретико-методологічною моделлю) школи, пріоритетними напрямами національної та світової науки і технологій.
Колектив наукової школи формується відповідно до історичних традицій  КПІ ім. Ігоря Сікорського, спрямованих на формування поколінь професійної, наукової, інженерної та культурної еліти України.
Наукові школи складається з наукових груп – груп науковців (дослідників), які на засадах самоорганізації спільно працюють над вирішенням тієї чи іншої наукової проблеми в межах наукової парадигми школи та спроможні ефективно реалізовувати національні та міжнародні наукові проєкти.

Нормативні документи і форми

  • Положення про наукові школи КПІ ім. Ігоря Сікорського. Затверджено Вченою радою
    КПІ ім. Ігоря Сікорського 29 червня 2021 року (скачати, *.pdf, 0,3Mb).
  • Додаток 1 до Положення – Кваліфікаційна карта наукової школи (скачати, *.docx, 0,1Mb)
  • Додаток 2 до Положення – Відомості про членів наукової школи (скачати, *.docx, 0,1Mb)

Реєстр наукових шкіл КПІ ім. Ігоря Сікорського

ТЕХНІЧНІ НАУКИСУСПІЛЬНІ НАУКИПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ІНСТИТУТИ: ІПСАІСЗЗІІТСВПІІАТІЕЕІМЗММІФТІ

ФАКУЛЬТЕТИ: ІХФПБФРТФТЕФФБМІФБТФЕАФЕЛФІОТФЛФММФСПФПМФМФХТФ


ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Інститут прикладного системного аналiзу  (ІПСА)

Системний аналіз і теорія прийняття рішень
Науковий керівник школи – Згуровський Михайло Захарович

Розробка теорії та методів системного аналізу та їх застосування до розв’язання міждисциплінарних задач різної природи
Керівник школи – Панкратова Наталія Дмитрівна

Комп’ютерне сервіс-орієнтоване проектування в розподіленому інформаційному середовищі
Керівник школи – Петренко Анатолій Іванович
Наверх

ІСЗЗІ

Школа прикладної криптографії та криптографічного аналізу
Керівник школи – Олексійчук Антон Миколайович
Наверх

Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем (ІТС)

Мікрохвильові і цифрові теле- та інфокомунікації
Керівник школи – Ільченко Михайло Юхимович
Наверх

Видавничо-поліграфічний інститут (ВПІ)

Наукова школа з теорії і практики редагування
Керівник школи – Тріщук Ольга Володимирівна
Технологічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва, техніки, процесів і систем репродукування
Керівник школи на сьогодні – Киричок Петро Олексійович
Наверх

Інститут аерокосмічних технологій (ІАТ)

Гіроскопи та навігаційні системи
Керівник школи – Збруцький Олександр Васильович
Наверх

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ)

Моделювання та аналіз теплотехнологічних процесів та систем.
Керівник школи – Дешко Валерій Іванович
Управління ефективністю енерговикористання процесів об’єктів виробничої та муніципальної сфери
Керівник школи на сьогодні – Розен Віктор Петрович
Формування інженерних властивостей порід засобами геодинаміки
Керівник школи – Кравець Віктор Георгійович
Створення методів та засобів захисту від шкідливих та небезпечних виробничих факторів при зварюванні та споріднених технологіях
Керівник школи – Левченко Олег Григорович
Енергоощадне руйнування вибоїв активізацією в них резонансних явищ 
Керівник школи – Терентьєв Олег Маркович
Енергетичний менеджмент інтелектуальних енергоефективних систем (SmartGrid) забезпечення електричною енергією
Керівник школи на сьогодні – Денисюк Сергій Петрович
Наверх

Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона (ІМЗ)

Матеріалознавство тугоплавких сполук і композитів
Керівник школи – Лобода Петро Іванович
Моніторинг і управління якістю у зварюванні
Керівник школи на сьогодні – Фомічов Сергій Костянтинович
Фізико-хімічні і термодеформаційні основи зварювання та споріднених процесів
Керівник науково-педагогічної школи – Квасницький Віктор Вячеславович
Інженерія та нанотехнології покриттів
Керівник школи на сьогодні – Смирнов Ігор Володимирович
Дифузійне формування градієнтних станів в мікро- та нанорозмірних шарах, створення на цій основі технологій технічно актуальних функціональних композицій та наноматеріалів
Керівник школи – Сидоренко Сергій Іванович
Теорія та практика процесів виробництва і переробки металів і сплавів з метою отримання проміжної або кінцевої продукції заданої якості
Керівник школи – Михаленков Костянтин Вікторович
Процеси й устаткування фізико-технічної обробки матеріалів
Керівник школи – Коваленко Володимир Сергійович
Наверх

Механіко-машинобудівний інститут (ММІ)

Науково-педагогічна школа МЕХАНІКА імені С.П. Тимошенка. Міцність та довговічність матеріалів і елементів конструкцій в екстремальних умовах
Керівник школи – Бобир Микола Іванович
Управління процесами оброблення різання деталей машин та складання виробів машинобудівного виробництва
Керівник школи – Петраков Юрій Володимирович
Процеси та машини обробки матеріалів тиском
Керівник школи – Тітов В’ячеслав Андрійович
Машинознавство
Керівник школи – Данильченко Юрій Михайлович
Процеси формоутворення поверхонь та системи їх реалізації
Керівник школи – Пасічник Віталій Анатолійович
Розрахунок та моделювання систем приводів верстатів роботів та машин
Керівник школи Струтинській Василь Борисович
Інноваційний синтез верстатів нового покоління та їх механізмів
Керівник школи – Кузнєцов Юрій Миколайович
Гідромеханіка і мехатроніка
Керівник школи – Яхно Олег Михайлович
Наверх

Фізико-технічний інститут (ФТІ)

Моделювання та безпека складних систем
Керівник школи – Новіков Олексій Миколайович
Математичні методи криптології, теорії надійності та масового обслуговування
Керівник школи – Савчук Михайло Миколайович
Наверх

Інженерно-хімічний факультет (ІХФ)

Створення комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічними процесами та виробництвами для забезпечення якості продукції та ресурсозбереження
Керівник школи – Жученко Анатолій Іванович
Кондиціювання природних та очищення стічних вод
Керівник школи – Гомеля Микола Дмитрович
Процеси тепло-масообміну в технологічному обладнанні промислових виробництв
Керівник школи – Корнієнко Ярослав Микитович
Наукоємний інжиніринг електрохімічного, полімерного і силікатного машинобудування та пакувальної техніки
Керівник школи – Панов Євген Миколайович
Наверх

Приладобудівний факультет (ПБФ)

Оптико-електронні системи спостереження різного призначення
Керівник школи – Колобродов Валентин Георгійович
Методи підвищення точності вимірювальних пристроїв
Керівник школи – Туз Юліан Михайлович
Наверх

Теплоенергетичний факультет (ТЕФ)

Теплообмін і газодинаміка
Керівник школи – Письменний Євген Миколайович
Процеси переносу в паро-газорідинних та теплонасосних системах
Керівник школи – Безродний Михайло Костянтинович
Геометричне моделювання, ізотропна геометрія та деформаційне моделювання складних об’єктів, процесів та систем
Керівник школи – Бадаєв Юрій Іванович
Автоматизація проектування розподілених динамічних об’єктів і систем
Керівник школи – Сліпченко Володимир Георгійович
Фізика процесів горіння, підвищення енергоефективності та ресурсозбереження енергетичних об’єктів і систем
Керівник школи – Черноусенко Ольга Юріївна
Наверх

Факультет біомедичної інженерії (ФБМІ)

Біомедична інженерія (Biomedical Engineering)
Керівник школи – Максименко Віталій Борисович
Наверх

Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки (ФБТ)

Перетворення видів енергії-біоенергетика-екобіотехнологія
Керівник школи – Кузьмінський Євгеній Васильович
Прикладні аспекти резонансних явищ хвильового співпадання в акустичному середовищі поліагрегатної структури
Керівник школи – Карачун Володимир Володимирович
Наверх

Факультет електроенергетики та автоматики (ФЕА)

Теорія та практика складних електромеханічних систем автоматичного керування
Керівник школи – Пересада Сергій Михайлович
Структурно-системні дослідження в електромеханіці
Керівник школи – Шинкаренко Василь Федорович
Комплексне використання відновлюваних джерел енергії
Керівник школи – Кудря Степан Олександрович
Моделювання і управління режимами електричних станцій та підсистем ЕЕС
Керівник школи – Костерєв Микола Володимирович
Теорія, методи та засоби управління електроенергетичними системами
Керівник школи – Яндульський Олександр Станіславович
Моделі та методи аналізу, розрахунку та оптимізації електроенергетичних систем і мереж
Керівники школи – Кирик Валерій Валентинович
Розвиток теорії перетворення енергії електромагнітного поля та її практичне застосування в електротехніці
Керівник школи – Островерхов Микола Якович
Електрофізичні процеси при дії сильних електричних та магнітних полів у високовольтній техніці та в електротехнологіях
Керівник школи – Бржезицький Володимир Олександрович
Наверх

Факультет електроніки (ФЕЛ)

Теоретичні основи перетворення параметрів електричної енергії
Керівник школи – Жуйков Валерій Якович
Мікро і наноелектронні системи
Керівник школи – Якименко Юрій Іванович
Технології та системи оброблення та передавання аудіовізуальної інформації
Керівник школи – Розорінов Георгій Миколайович
Школа прикладної акустики
Керівник школи – Дідковський Віталій Семенович
Електронно-променеві пристрої і технологі
Керівник школи – Мельник Ігор Віталійович
Плазмові фізико-технічні системи технологічного призначення
Керівник школи – Кузьмичєв Анатолій Іванович
Мікрохвильова діелектрична спектроскопія
Керівник школи – Поплавко Юрій Михайлович
Наверх

Факультет інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ)

Комбінаторна оптимізація
Керівник школи – Павлов Олександр Анатолійович
Високопродуктивні комп’ютерні системи та мережі: теорія, методи і засоби апаратної та програмної реалізації
Керівник школи на сьогодні – Луцький Георгій Михайлович
Наверх

Хіміко-технологічний факультет (ХТФ)

Електрохімічна кінетика
Керівник школи – Лінючева Ольга Володимирівна
Хімія та технологія виробництва неорганічної продукції, водопідготовки та утилізації промислових відходів
Керівник школи – Астрелін Ігор Михайлович
Композиційні матеріали
Керівник школи – Свідерський Валентин Анатолійович
Наверх

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

Факультет менеджменту та маркетингу (ФММ)

Економіка та управління підприємствами
Керівник школи – Гавриш Олег Анатолійович
Наверх

Факультет лінгвістики (ФЛ)

Київська фонетична школа
Керівник школи – Калита Алла Андріївна
Наверх

Факультет соціології і права (ФСП)

Психологія професіогенезу суб’єкта діяльності
Керівник школи – Ложкін Георгій Володимирович
Філософські засади творчості
Керівник школи – Новіков Борис Володимирович
Адміністративне право та процес
Керівник школи – Кравчук Олексій Олегович
Наверх

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Факультет прикладної математики (ФПМ)

Апаратно-програмна реалізація процесів зберігання, оброблення та введення графічно кодованої інформації
Керівник школи – Дичка Іван Андрійович
Математичне моделювання динамічних систем
Керівник школи – Легеза Віктор Петрович
Наверх

Фізико-математичний факультет (ФМФ)

Теорія ймовірностей та математична статистика
Керівник школи – Клесов Олег Іванович
Диференціальні рівняння з частинними похідними
Керівник школи – Івасишен Степан Дмитрович
Магнетизм
Керівник школи – Горобець Юрій Іванович
Наверх

Comments are closed.