Соціальні та гуманітарні сучасні наукові школи

Впродовж останніх кількох десятиліть в КПІ ім. Ігоря Сікорського сформувалися і діють наукові школи в галузях історичних, економічних, філософських, соціологічних, філологічних та психологічних наук.

Вчителями керівників сучасних наукових шкіл цього напряму відповідно були В. Д. Немцов (напрямок досліджень – управління підприємства), О. В. Лихолат (проблеми історичного розвитку Українських земель в різні часи), О. І. Стеріополо (Київська фонетична школа), О. І. Погорілий (історія соціології), А. О. Старостіна (промисловий маркетинг), В. М. Глушков (кібернетика та обчислювальна техніка), Р. Г. Іванченко (редагування) А. С. Канарський (діалектика естетичного процесу).

  1. Економіка та управління підприємствами – д-р техн. наук, проф. О. А. Гавриш. Об’єкт досліджень – обґрунтування й удосконалення механізму управління та системотворчих економічних процесів діяльності підприємств, галузей, регіонів. Наукова школа нині представлена 28 вченими (докторів наук – 6, кандидатів наук і докторів філософії – 15).
  2. Історико-культурна спадщина України – д-р іст. наук, проф. С.О. Костилєва. Об’єкт дослідження – проблеми історичного розвитку в роки Світових воєн і міжвоєнний період, актуальні питання історії освіти, науки та техніки, джерелознавчі й бібліографічні студії історії України у хронологічних межах дослідницьких пошуків від середньовіччя до новітнього часу. Наукова школа нині представлена 12 вченими (докторів наук – 4, кандидатів наук і докторів філософії – 4).
  3. Історична соціологія конфліктів у контексті модернів та модернізацій – д-р соц. наук, проф. П.В. Федорченко-Кутуєв. Об’єкт дослідження – концепції і практики формування модерну (модернів), розвитку та модернізацій, теорія та методи врегулювання конфліктів у соціально-політичній сфері. Наукова школа нині представлена 11 вченими (докторів наук – 2, кандидатів наук і докторів філософії – 6).
  4. Київська фонетична школа – д-р філол. наук, проф. А.А. Калита. Об’єкт дослідження – енергетична теорія мовлення, що описує закономірності синергетичного саморозвитку у психіці індивіда, когнітивних процесів його мислемовлення та миследій, які беруть участь у звуковій матеріалізації мовлення. Наукова школа нині представлена 39 вченими (докторів наук – 3, кандидатів наук і докторів філософії – 27).
  5. Промисловий маркетинг – д-р фіз.-мат. наук, проф. С.О. Солнцев. Об’єкт досліджень – стратегічне маркетингове управління підприємствами в умовах турбулентного середовища, маркетинг стартап-проєктів, маркетинг в епоху невизначеності та цифрової трансформації суспільства та бізнесу. Наукова школа нині представлена 18 вченими (докторів наук – 3, кандидатів наук і докторів філософії – 11).
  6. Психологія професіогенезу суб’єкта діяльності – Заслужений діяч науки і техніки України, д-р психол. наук, проф. Г.В. Ложкін. Об’єкт досліджень – розвиток соціально-психологічного потенціалу особистості в умовах інноваційних змін, різноманітних видів діяльності та соціальних процесів, подій і відносин крізь призму ймовірних загроз безпеки і захищеності особистості, потенціал конфліктної взаємодії у розвитку особистості та групи. Наукова школа нині представлена 31 вченим (докторів наук – 5, кандидатів наук і докторів філософії – 21).
  7. Теорія і практика медіаредагування – д-р наук із соц. комун., проф. О.В. Тріщук. Об’єкт досліджень – історія, теорія і практика видавничої справи та редагування, теоретико-методологічне забезпечення комунікативних процесів наукової сфери, теоретичні та практичні проблеми соціальних комунікацій і редакторської діяльності, лінгводидактичне забезпечення сучасної медіаосвіти. Наукова школа нині представлена 28 вченими (докторів наук – 3, кандидатів наук і докторів філософії – 16).
  8.  Філософські засади творчості – д-р філос. наук, професор Б. В. Новіков. Об’єкт дослідження – гносеологічні та епістемологічні аспекти наукової творчості у вимірі соціальних, освітніх і виховних практик, розвиток творчого потенціалу особистості, методологічні засади наукової та науково-технічної творчості, покликання до наукової та науково-технічної творчості, інновації та технології наукової та науково-технічної творчості. Наукова школа нині представлена 29 вченими (докторів наук – 6, кандидатів наук і докторів філософії – 13).

Comments are closed.