Наука

КПІ ім. Ігоря Сікорського – провідний дослідницький заклад вищої освіти України. Свою наукову та інноваційну діяльність університет здійснює в правовому полі, визначеному законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», чинними нормативно-правовими актами України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Стратегією розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на період 2020-2025 роки, наказами ректора.

Звіт на Вченій раді КПІ ім. Ігоря Сікорського про наукову та інноваційну діяльність у 2022 році (20 лютого 2023 року)

Звіт на Вченій раді КПІ ім. Ігоря Сікорського про наукову та інноваційну діяльність у 2021 році (14 лютого 2022 року)

При визначенні напрямів наукової та інноваційної діяльності університет керується Глобальними цілями сталого розвитку, затвердженими на саміті ООН з питань сталого розвитку в 2015 році, Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки», розпорядженням Кабінету Міністрів України «Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки». Це стало основою для створення в КПІ ім. Ігоря Сікорського низки Комплексних програм за Напрямами фундаментальних і прикладних досліджень.

Наукові дослідження та інноваційні розробки забезпечуються 76-ма науковими школами та понад 270-ма науковими групами, 25-ма факультетами та інститутами, 16-ма науково-дослідними інститутами та лабораторіями, 6-ма навчально-науковими центрами, 10-ма науково-дослідними центрами, 3-ма конструкторськими бюро, Центром колективного користування науковим обладнанням, Науковим парком «Київська Політехніка», Інноваційною екосистемою «Sikorsky Challenge». В КПІ ім. Ігоря Сікорського працює понад 330 докторів і понад 1400 кандидатів наук. Навчаються і реалізують себе як науковці майже 700 аспірантів (PhD студентів). Активно працює Рада молодих вчених та Наукове товариство студентів та аспірантів.

Наукові результати висвітлюються у фахових виданнях КПІ ім. Ігоря Сікорського. Здобутки вчених КПІ ім. Ігоря Сікорського відзначені багатьма Державним преміями в галузі науки і техніки за вагомі розробки, які широко впроваджені.

Організаційно наукова та інноваційна діяльність забезпечується Науково-дослідною частиною та Департаментом інноватики і трансферу технологій, які через систему конкурсів та стимулюючих заходів сприяють посиленню активності науковців на національному та міжнародному рівнях.

В своїй діяльності наукові підрозділи КПІ ім. Ігоря Сікорського взаємодіють із Департаментом організації освітнього процесу, Департаментом навчально-виховної роботи, Департаментом міжнародного співробітництва, Департаментом економіки і фінансів, підрозділами, підпорядкованим проректору з адміністративної роботи, а також комісіям Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Всю наукову та інноваційну діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського координує проректор з наукової роботи – д.т.н., проф. Віталій ПАСІЧНИК.

Comments are closed.