Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року

Згідно Закону України № 2519-VI від 9.09.2010 р. Про внесення змін до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року (Додаток до постанови Кабінету Міністрів України № 942 від 7 вересня 2011 р.)”.

 1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
  • Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук
  • Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства
  • Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій
  • Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій
  • Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
 2. Інформаційні та комунікаційні технології
  • Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій
  • Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси
  • Суперкомп’ютерні програмно-технічні засоби, телекомунікаційні мережі та системи. Грід- та клауд-технології
  • Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем
  • Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв’язання надскладних завдань державного значення
  • Технології та інструментальні засоби електронного урядування. Інформаційно-аналітичні системи, системи підтримки прийняття рішень. Ситуаційні центри
  • Технології та засоби захисту інформації
 3. Енергетика та енергоефективність 
  • Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд
  • Технології електроенергетики
  • Технології атомної енергетики
  • Технології енергетичного машинобудування
  • Технології використання нових видів палива, скидних енергоресурсів, відновлюваних та альтернативних джерел енергії. Теплонасосні технології
  • Нанотехнології створення нового покоління мастильних матеріалів для промисловості. Технології та засоби експертно-аналітичного контролю якості моторних палив (автомобільних бензинів та дизельного палива згідно з вимогами “Євро-4”,“ Євро-5”; скрапленого нафтового газу і біопалива)
  • Способи застосування сучасного енергоменеджменту. Технології забезпечення енергобезпеки
 4. Раціональне природокористування
  • Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття
  • Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища
  • Технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів
  • Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об’єктів
  • Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря
  • Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості
  • Технології виявлення і оцінки корисних копалин, їх раціонального екологічно безпечного видобування
  • Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості
 5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань
  • Цільові дослідження з питань гармонізації системи “людина — світ” та створення новітніх технологій покращення якості життя
  • Створення стандартів і технології запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпеки продуктів харчування
  • Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика
  • Геномні технології в біомедицині та сільському господарстві
  • Молекулярні біотехнології створення нових організмів та продуктів для сільського господарства, фармацевтичної та харчової промисловості
  • Конструювання та технології створення нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та використання наноматеріалів
  • Технології створення молекулярно-діагностичних систем та терапевтичних засобів, ферментних та бактеріальних препаратів
 6. Нові речовини і матеріали
  • Цiльовi дослiдження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення
  • Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання та оброблення конструкційних, функціональних i композиційних матеріалів
  • Створення та застосування нанотехнологій і технологiй наноматеріалів
  • Створення та застосування технологій отримання нових речовин хімічного виробництва

Наукові напрями підрозділів університету

 1. Машини і процеси поліграфічного виробництва
 2. Зварювання та споріднені процеси та технології
 3. Енергетика сталого розвитку
 4. Системний аналіз і теорія прийняття рішень
 5. Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології
 6. Матеріалознавство, фізика твердого тіла та фізичні технології одержання металевих та композиційних матеріалів
 7. Високоефективні, екологічно чисті, енерго- і ресурсозберігаючі технології та обладнання хімічної та споріднених промисловостей і створення нових конструкційних матеріалів та об’єктно-орієнтованих систем конструкційно-технологічного моделювання
 8. Перспективні наукові дослідження з метою створення високотехнологічної наукоємної продукції, передових базових технологій в машинобудуванні
 9. Біомедична інженерія
 10. Прилади і системи та технології вимірювання та реєстрації фізичних і хімічних характери стик динамічних об’єктів, а також методи і засоби фізичного впливу та керування об’єктами
 11. Теорія та техніка новітніх антенних систем та пристроїв НВЧ подвійного призначення
 12. Методи та засоби економії первинних енергоресурсів та забезпечення екологічної безпеки енергогенеруючих технологій. Нові високоефективні типи ресурсозберігаючого теплоенергетичного обладнання
 13. Розробка методів побудови і дослідження навігаційних приладів і систем на нових фізичних принципах та технологій їх застосування
  Інформаційно-вимірювальні технології та системи автоматизації експериментальних досліджень
 14. Промислова та екологічна біотехнології
 15. Науково-технічні засоби підвищення ефективності стійкості та надійності роботи електроенергетичних систем
  Теорія та практика складних, багатовимірних електромеханічних систем та структурний синтез електромеханічних перетворювачів
 16. Електроніка
  Перетворювачі електричної енергії
 17. Теорія мережевих інформаційних технологій, методи і засоби апаратної та програмної реалізації високопродуктивних комп’ютерних систем та мереж, орієнтованих на розподілену обробку інформації в кластерних, GRID та Cloud середовищах
  Створення математичних основ проектування інформаційно-управляючих систем і технологій, моделювання та впровадження в різних галузях народного господарства
  Створення перспективних інформаційних технологій, засобів інтелектуалізованої обробки інформації, проектування та управління в складних організаційно-технічних системах
 18. Школа актуальних проблем філології
 19. Актуальні проблеми економіки та управління
 20. Системна інженерія проектів інформатизації організаційних систем
 21. Гуманістичні засади формування творчої особистості. Соціальне управління та сталий розвиток
 22. Фізика твердого тіла, напівпровідників та нанотехнологій, магнітні властивості твердих тіл
  Геометричне моделювання об’єктів, явищ, технологічних процесів
  Математичний аналіз та теорія ймовірностей
 23. Нанофізика, наноелектроніка та нанофотоніка
  Методи структурно-параметричної оптимізації електродинамічних систем та створення новітніх радіотехнічних, гідроакустичних, електроакустичних та електронних пристроїв
  Криптографічний захист інформації та надійність складних систем
  Теоретичні та прикладні задачі моделювання, аналізу та синтезу складних систем.
 24. Хімічні та хіміко-технологічні процеси при створенні на їх основі нових речовин, наноматеріалів, композицій, новітніх екологічно чистих, енергозберігаючих технологій для сталого розвитку України

Comments are closed.