Радіотехніка та електронні комунікації

Засновницька наукова школа “Радіотехніка та електронні комунікації”

Об’єкт дослідження – фундаментальні закони радіотехніки, електродинаміки та електронних комунікацій (телекомунікацій) і закономірності взаємодії матеріалів різної природи (діелектрики, ферити, метали) з електромагнітними полями надвисоких частот як основа для створення функціональних пристроїв та радіотехнічних і телекомунікаційних систем різного застосування.

Передумови та виникнення наукової школи. Потреби держави у розробленні та промисловому виробництві вітчизняних технічних систем радіоелектроніки і зв’язку зумовили необхідність мати власні інженерні кадри, підготовку яких у КПІ було розпочато із 30-х років ХХ століття засновником радіотехнічної школи в інституті та в Україні професором В. В. Огієвським. Видатним вченим цієї школи став С. І. Тетельбаум, який в 1930-1940-х роках провів перші в державі експерименти з телебачення, здійснив дослідження технічних засобів зв’язку, в т.ч. під водою; в 1950-х роках досліджував питання безпроводової передачі енергії на великі відстані з використанням надвисоких частот та інше. Подальше розширення цих напрямів досліджень здійснювали В. П. Тараненко (лампи біжучої хвилі), Н. П. Воллернер (спектральний аналіз сигналів і завад), Я. К. Трохименко (теорія електронних кіл), О. Я. Бокринська (функціональні твердотільні пристрої), Ю. П. Гудзенко (пристрої керування фазою і поляризацією радіосигналів), В. О. Гойжевський (високоточне вимірювання фаз) та інші. Їх справу успішно продовжують сучасні наукові школи з теорії і техніки антен на Радіотехнічному факультеті та з технологій електронних комунікацій у Навчально-науковому інституті телекомунікаційних систем. У межах засновницької наукової школи «Радіотехніка та електронні комунікації» сформувалися й отримали розвиток такі наукові школи:

  1. Технології електронних комунікацій – акад. НАН України, д-р техн. наук, проф. М.Ю. Ільченко. Об’єкт дослідження – фундаментальні закони телекомунікацій та прикладні наукові дослідження закономірностей резонансної взаємодії діелектричних і феритових матеріалів з електромагнітними полями надвисоких частот. Здійснювані системні розробки інформаційно-телекомунікаційних програмно-технічних комплексів вирішують завдання широкосмугового доступу, обміну інформацією в розподілених системах, надання послуг електронних комунікацій, розбудову цифрової трансформації України. Наукова школа нині представлена 59 вченими (акад. НАН України – 1, докторів наук – 11, кандидатів наук і докторів філософії – 29).
  2. Теорія і техніка антен – д-р техн. наук, проф. Ф.Ф. Дубровка. Об’єкт дослідження – процеси збудження, поширення, перетворення та випромінювання електромагнітних хвиль в антенних системах; нові методи аналізу та синтезу антен та пристроїв фідерних трактів; науково-технічні розробки новітніх антенних систем, зокрема для радарних комплексів «Кольчуга» та «Мінерал-МЕ1»; унікальна антенна система «Грот»; антенна система для супутникових телекомунікацій. Наукова школа нині представлена 17 вченими (докторів наук – 2, кандидатів наук і докторів філософії – 12).

Comments are closed.