Хімічні, біологічні, екологічні технології та інженерія

Засновницька наукова школа “Хімічні, біологічні, екологічні технології та інженерія”

Об’єкт дослідження – теоретичні положення та закони хімії, біології, термодинаміки, хімічної кінетики в умовах виробництва для розрахунку фізико-хімічних даних, підбирання та обґрунтування оптимальних параметрів для складання технологічного регламенту або технології зі створення пристроїв і приладів для аналізу сировини, отримання проміжних і цільових продуктів, новітніх матеріалів, контрольно-вимірювального спеціалізованого технологічного обладнання.

Передумови та виникнення наукової школи. Наприкінці XIX – початку XX століття науково-технічний розвиток суспільства обумовив індустріалізацію господарської діяльності, запровадження передових технологій переробки сільськогосподарської продукції та був спрямований на використання нових найбільш економічно обґрунтованих методів хімічної переробки природної сировини, освоєння нових енергетичних ресурсів для створення новітніх матеріалів, предметів споживання та засобів виробництва. Це викликало гостру потребу в підготовці інженерних кадрів у галузі хімічних технологій. Вирішення поставлених задач зумовило стрімкий розвиток хімічної науки, яка стала фундаментом для створення передових технологій.

Формування і розвиток наукових шкіл в КПІ в різні роки здійснювали видатні вчені К. Г. Дементьєв, М. І. Коновалов, В. Н. Яворський, О. С. Плигунов, Л. В. Писаржевський, В. О. Плотніков, В. Ф. Тимофєєв, В. Г. Шапошніков, О. Г. Юрченко, М. М. Тихвінський, М. О. Тананаєв, Л. І. Антропов, Ю. Я. Фіалков, В. П. Чвірук та інші.

Вчителями керівників сучасних наукових шкіл були Л. І. Антропов (напрям досліджень – теоретична електрохімія, корозія металів та теорія інгібіторів), В. П. Чвірук (електрохімія твердотільних систем з протонними/матричними електролітами та каталітично активними електродами сенсорних систем), І. М. Астрелін (технологічні засади виробництва неорганічних речовин, сорбентів, коагулянтів для очищення води), О. О. Пащенко (фізико-хімічні процеси структуроутворення в’яжучих речовин), О. О. Вовк (геодинаміка), О. П. Шутько (основи промислової екології та охорони навколишнього середовища).

У межах засновницької наукової школи «Хімічні, біологічні, екологічні технології та інженерія» сформувалися й отримали розвиток такі наукові школи:

  1. Електрохімічна кінетика – д-р техн. наук, проф., О. В. Лінючева. Об’єкт дослідження – кінетика електродних процесів, теорія корозії та захисту металів, синтез інгібіторів, створення корозійно-індикаторних приладів, розроблення нових технологій електроосадження металів, створення сенсорів і генераторів для визначення електрохімічно активних газів у повітрі, хімічні джерела струму. Наукова школа нині представлена 18 вченими (докторів наук – 3, кандидатів наук і докторів філософії – 13).
  2. Хімія і технологія неорганічної продукції, наноматеріалів, переробки відходів та водопідготовки – д-р техн. наук, доц. Т.А. Донцова. Об’єкт дослідження – сорбційні й (фото) каталітичні матеріали, наноматеріали та нанокомпозити, керамічні мембрани, екологічний каталіз, водопідготовка, методи очищення та кондиціювання стічних вод, сучасні водні технології, управління водними ресурсами, технології отримання коагулянтів/ флокулянтів, ресурсоощадні технології, регенерація / утилізація вторинних матеріалів і відходів. Наукова школа нині представлена 19 вченими (докторів наук – 2, кандидатів наук і докторів філософії – 12).
  3. Хімічні технології неметалевих композиційних матеріалів – д-р техн. наук, проф. В.А. Свідерський. Об’єкт дослідження – природні та техногенні сировинні компоненти, процеси отримання, фізико-хімічні властивості, структурні особливості та експлуатаційна надійність композиційних матеріалів із застосуванням високомолекулярних органічних та неорганічних зв’язуючих матриць і наповнювачів різного генезису. Наукова школа нині представлена 12 вченими (докторів наук – 3, кандидатів наук і докторів філософії – 5).
  4. Перетворення видів енергії – біоенергетика екобіотехнологія – д-р хім. наук, проф. Є.В. Кузьмінський. Об’єкт дослідження – перетворення видів енергії – біопаливні елементи, відновлювані джерела струму, природоохоронні технології – технології переробки біосировини з отриманням енергоносіїв (біометану, біоводню та біодизеля) з одночасним очищенням стічних вод, газових викидів та ґрунтів. Наукова школа нині представлена 13 вченими (докторів наук – 3, кандидатів наук і докторів філософії – 6).
  5. Екологічна безпека геоінженерних систем під впливом техногенних навантажень – д-р техн. наук, проф. Н.С. Ремез. Об’єкт дослідження – взаємодія сейсмовибухових хвиль із природними середовищами та охоронними об’єктами та біотою, методики захисту від впливу небезпечних факторів, ресурсозберігаючі технології – низьковуглецевий видобуток корисних копалин; утилізація біомаси очисних споруд при реструктуризації гірничих виробництв; вторинне використання територій під хвостосховищами, териконами для споруд різного призначення. Наукова школа нині представлена 14 вченими (докторів наук – 6, кандидатів наук і докторів філософії – 6).
  6. Захист навколишнього середовища та раціональне використання водних ресурсів – д-р техн. наук, проф. М.Д. Гомеля. Об’єкт дослідження – методи і засоби контролю якості довкілля, вдосконалення систем моніторингу якості навколишнього середовища, створення технологій для захисту водних екосистем та атмосферного повітря від забруднення та раціонального використання водних ресурсів. Наукова школа нині представлена 22 вченими (докторів наук – 5, кандидатів наук і докторів філософії – 12).

Comments are closed.