Навчальний посібник «Аналіз часових рядів», автори Бідюк П.І., Романенко В.Д., Тимощук О.Л.

Створення математичних і статистичних моделей на основі експериментальних і статистичних даних у вигляді часових рядів – один із самих перспективних напрямів розвитку сучасної комп’ютерної науки. Методи АЧР дають можливість будувати економні моделі процесів та об’єктів самої різної природи, включаючи технічні системи, технологічні процеси, економіку, фінанси, біологію, екологію, експериментальну фізику і т. ін. Це свідчить про актуальність видання такого посібника. Структура посібника логічно побудована і відповідає сучасним вимогам до видань такого типу.

Основними елементами новизни навчального посібника є такі:

– методи знаходження повних розв’язків різницевих рівнянь, які використовуються для прогнозування, синтезу систем керування та асимптотичного аналізу процесів;
– оригінальне формулювання поняття структури моделі та узагальнена методика побудови математичних моделей на основі часових рядів даних, яка є коректною з точки зору сучасної теорії оцінювання;
– наведено множини статистичних критеріїв, необхідних для оцінювання адекватності моделей та якості оцінок прогнозів;
– запропоновано оригінальний підхід до обчислення оцінок прогнозів, який ґрунтується на використанні функцій прогнозування;
– алгоритмізація процесу оптимальної фільтрації, оцінювання не- вимірюваних компонент і прогнозування вектора стану досліджуваного процесу; представлення моделей процесів у просторі станів;
– коректна методика аналізу різнотемпових процесів, тобто процесів, які мають різну динаміку розвитку;
– моделювання і прогнозування процесів із сезонними ефектами та нестаціонарних гетероскедастичних процесів (із змінною у часі дисперсією);
– моделювання процесів за допомогою машини опорних векторів;
– байєсівський підхід до аналізу часових даних, методика побудови ймовірнісно-статистичних моделей у формі байєсівських мереж;
– аналіз і застосування моделей дискретного вибору для оцінювання кредитних ризиків та математичного опису нелінійних процесів в економіці, фінансах і технічних системах.

Навчальному посібнику «Аналіз часових рядів», автори Бідюк П.І., Романенко В.Д., Тимощук О.Л. надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Авторам невідоме існування сучасних вітчизняних посібників та монографій з аналізу часових рядів.

Comments are closed.