Комплекс видань за загальною тематикою «Функціональні діелектрики в електроніці», автори Ю.І. Якименко, Ю.М. Поплавко, С.О. Воронов

Представлений комплекс виданий англійською мовою та складається з двох навчальних посібників та двох монографій.

Зміст орієнтований на електронну техніку, враховує швидкий прогрес, відображає останні досягнення.

Тому, перевагою цих видань – є органічне поєднання останніх досягнень науки і техніки в галузі сучасного матеріалознавства та професійного термінологічного англомовного апарату, що забезпечує ефективні наукові комунікації на світовому рівні, та слугує інноваційним інструментом запровадження  якісної вищої освіти (бакалаврів, магістрів, докторів філософії).

У виданнях автори використовують останні дослідження в області функціональних діелектриків англійською мовою. Оскільки видання є навчальним матеріалом, покликаним відрізнити усталені наукові дані від інших наукових ідей, що тільки розвиваються, тому у виданнях розглядаються спочатку відомі  дані, а на їх базі потім викладаються нові ідеї та факти. З цією ж метою приділяється увага історії електроніки як науково-технічного напряму, а також основним положенням фізичного матеріалознавства, які забезпечують здобувачів у введення в спеціальність. З метою поглиблення пізнавального процесу та формування у здобувачів практичних навичок в останньому розділі докладно наведено приклади вивчення одного з нових і перспективних для застосування явищ. Таким чином, цей навчальний курс може бути ключовим посиланням у застосуванні фізики для поглибленого фундаментального розуміння фізичних механізмів у мікро- та наноматеріалах та їх застосування в електроніці.

У монографіях і навчальних посібниках розглядаються фізичні основи та практичне застосування функціональних діелектриків та напівпровідників.  Розглянуто сучасні теорії, наведені експериментальні дані а також специфікації основних матеріалів, що необхідні для практичного застосування. Беруться до уваги результати сучасних досліджень у галузі мікроелектроніки та нанофізики, при цьому особлива увага приділяється  впливу внутрішньої структури на фізичні властивості матеріалів і на  перспективи їх використання. Як монографії, так і навчальні посібники  засновані на багаторічному досвіді авторів у викладанні курсів фізичного  матеріалознавства, фізики твердого тіла та фізики діелектриків, призначених  для здобувачів вищої освіти в галузях «Прикладна фізика» та  «Мікроелектроніка». Видання широко використовуються бакалаврами, магістрами і докторами філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського, що спеціалізуються і виконують дипломні роботи та дисертації в галузі  матеріалознавства.

Comments are closed.