Комплект: „Основні процеси, машини та апарати хімічних виробництв”, „Навчальні дослідження процесів, машин та апаратів хімічних виробництв”, навчальний посібник „Розрахунки основних процесів, машин та апаратів хімічних виробництв”

Комплект: підручник „Основні процеси, машини та апарати хімічних виробництв”, навчальний посібник „Навчальні дослідження процесів, машин та апаратів хімічних виробництв”,  навчальний посібник „Розрахунки основних процесів, машин та апаратів хімічних виробництв”: автори  Коваленко І.В., Малиновський В.В.

Комплект – логічно завершений цикл учбової літератури з даної дисципліни.

“Ми – випускники хіммашу КПІ 60-х років відчуваємо добру заздрість студентам теперішнього ІХФ за можливість освоювати таку необхідну та затребувану спеціальність як «Основні процеси, машини та апарати хімічних виробництв» за такою навчальною літературу”

Директор Інституту газу НАНУ, академік Б.І. Бондаренко

АНОТАЦІЯ
В підручнику подані теоретичні відомості про основні механічні, гідромеханічні, теплові та масообмінні процеси, притаманні технології та обладнанню сучасних хімічних виробництв. Наведено методики розрахування технологічного обладнання і подано рекомендації щодо його вибору. Викладено основні теоретичні положення теплових розрахунків обладнання для переробки полімерних матеріалів. Розглянуто способи інтенсифікації основних процесів і проведено аналіз перспектив розвитку хімічних технологій .

В навчальному посібникурозглянуто сутність, теорію, методики  експериментів для теплових ,гідромеханічних процесів обладнання хімічних виробництв.Подано  рекомендації  щодо узагальнення й обробки дослідних даних, методів розрахунку. Посібник стане у нагоді студентам під час самостійної роботи, лабораторних і практичних занять. Студенти мають навчитися планувати експеримент, аналізувати результати, набути навичок роботи з машинами, апаратами, вимірювальними приладами, обчислювальною технікою.

В навчальному посібникурозкриваються основні питання розрахунків щодо навчального курсу, подано фізичну сутність найважливіших технологічних процесів,описи конструкцій та принципу дії обладнання хімічних виробництв, методики його розрахунків. За кожним процесом, машиною чи апаратом наведені числові приклади, які сприяють засвоєнню курсу під час навчального проектування, а також у виробничій діяльності інженера-механіка та інженера-технолога хімічних виробництв. Міститься великий довідковий матеріал, який охоплює всю змістову сутність роботи.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами “Інженерна механіка” і “Хімічна технологія та інженерія”; заочників під час вивчення  курсу, виконанні курсової роботи, бакалаврської роботи; стаціонару і заочників під час дипломного проектування, а також для аспірантів та наукових співробітників галузі.

Комплект підручника і посібників повністю забезпечує програму аудиторної підготовки з дисципліни „Процеси та апарати…”, вперше включає в себе україномовну технічну термінологію, забезпечує також недавно створену спеціальність у галузі пакування.

Comments are closed.