Навчальний посібник «Основи комп’ютерної техніки. Компоненти, системи, мережі»: автори Кравчук С.О., Шонін В.О.

Перевагами навчального посібника є:

Об’єднання в одному посібнику матеріалу по комп’ютерній техніці та основних відомостях щодо комп’ютерних мереж.
Повністю висвітлює всі основні розділи інформатики, пов’язані з комп’ютерною технікою й комп’ютерними мережами, містить важливу інформацію, що дає можливість професійного використання комп’ютерів.
Прикрасою посібника можна вважати об’ємний перелік сучасних термінів комп’ютерної техніки, а також докладний опис компонентів та периферійних пристроїв комп’ютера.
АНОТАЦІЯ
Незважаючи на те, що сучасна комп’ютерна техніка є «дружньою» стосовно корис­тувача, її професійне використання потребує поглиблених знань принципів функціо­нування і технічних характеристик комп’ютера та його компонентів, а також специфі­кацій і стандартів, використовуваних для конфігурування комп’ютерів і комп’ютерних мереж.

У першому розділі стисло розглянуто історію розвитку комп’ютерної техніки до по­яви перших комерційних комп’ютерів та логічну структуру комп’ютера і взаємодію його апаратних та програмних засобів.

Другий розділ містить основні теоретичні відомості, потрібні для розуміння функціонування елементів пристроїв комп’ютерної техніки.

Третій розділ – основний і найбільший за обсягом, у якому на сучасному науковому та методичному рівні докладно викладені основ­ні компоненти та периферійні пристрої комп’ютера.

Основні типи комп’ютерів представлено у четвертому розділі, у якому також розглянуто використовувані в портативних комп’ю­терах пристрої розширення.

У п’ятому розділі наведено розподілені інформаційні системи. Їх розгляд починається з опису основних використовуваних технологій і концепції реалізації на базі ета­лонної моделі взаємодії відкритих систем. Далі розглянуто основні компоненти таких інформаційних систем та їх архітектури, а також три типи цих систем (локальні, міські й глобальні мережі) на прикладах найпоширеніших реаліза­цій для кожного типу мереж.

За обсягом і рівнем поданого матеріалу навчальний посібник рекомендовано для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають сучасні апаратні за­соби комп’ютерів, комп’ютерні системи і мережі. Його можуть також використовувати як довідник не тільки ті, кому доводиться користуватися у своїй роботі комп’ютерною технікою, але й ті, для кого ця техніка є предметом розроблення, проектування й екс­плуатації.

Підручник здобув позитивну оцінку фахівців з комп’ютерної техніки в Україні. Він використовується у навчальному процесі не тільки в НТУУ “КПІ”, а й в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» (Харків), Львівському національному університеті імені Івана Франка, Одеському національному політехнічному університеті, Житомирському державному технологічному університеті, та багатьох інших.

Навчальний посібник «Основи комп’ютерної техніки. Компоненти, системи, мережі»   Автори – С.О.Кравчук, В.О.Шонін  у двох виданнях: К.: Політехніка: Каравела, 2005; К.: Каравела, 2006. – 344 с.

Comments are closed.