Комплект з 3-х книг: «Мікрохвильова діелектрична спектроскопія», «Основи мікрохвильової електроніки» і «Диэлектрическая спектроскопия твердых тел», автори: Молчанов В.І, Поплавко Ю.М. І Казміренко В.А.

Науковий напрям «Мікрохвильова діелектрична спектроскопія» був заснований на кафедрі мікроелектроніки 50 років тому і натепер визнаний у науковому світі. Співробітниками кафедри надруковані у цьому напрямку біля двохсот статей і доповідей, захищено біля тридцяти дисертацій. Як монографія, так і підручники, що висунуті на конкурс КПІ, відповідають багаторічному досвіду авторів по читанню лекцій за даними курсами, в них також використані численні оригінальні публікації авторів в галузі діелектриків та сегнетоелектриків. Висунуті на конкурс підручники і монографія широко вирисовуються бакалаврами і магістрами, а також аспірантами, інженерами і науковими співробітниками, які спеціалізуються у галузях мікроелектроніки та нанофізики.

1. «Мікрохвильова діелектрична спектроскопія», автори Поплавко Ю.М., Молчанов В.І., Казміренко В.А., Навчальний посібник. 2011 p., 303 стор. Київ, видавництво «Політехніка», гриф МОНУ (лист №1/11 від 30.11.2010)

У посібнику розглянуто метод діелектричної спектроскопії як експериментальна основа для вивчення динамічних властивостей діелектриків та напівпровідників у широкому частотному діапазоні, який застосовується сучасною електронікою. Подані основи теорії діелектричних спектрів та наведені основні властивості діелектриків – в першу чергу НВЧ діелектриків, а також сегнетоелектриків, піроелектриків та п’єзоелектриків. Наведені важливіші приклади застосування НВЧ діелектриків в електроніці. Посібник складений на основі багаторічного досвіду авторів по читанню лекцій за даним курсом, а також з використанням численних оригінальних публікацій авторів в області НВЧ діелектриків та методик їх дослідження. Для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний аспірантами, інженерами і науковими співробітниками, що спеціалізуються в галузі матеріалознавства.

2. «Основи мікрохвильової електроніки», автори В.І.Молчанов, Ю.М.Поплавко. Навчальний посібник. 2010 р. 348 стор. Київ, видавництво «Політехніка», гриф МОНУ (лист №14/18-Г-2053 від 19.09.2008 р.)

Розглянуто основні властивості мікрохвиль, особливості та призначення надвисокочастотних пристроїв, їх застосування у сучасних електронних приладах електроніки, телекомунікації і радіолокації. Подано характеристики мікро¬хвильових трактів, розглянуто надвисокочастотну електродинаміку, описано основні елементи та вузли мікрохвильових мереж, а також наведено основні характеристики матеріалів надвисокочастотної техніки – діелектриків, феритів, металів та напівпровідників. Проаналізовано сучасні методи та конструкції мікроелектроніки надвисоких частот. Для студентів вищих навчальних закладів технічних та фізичних спеціальностей у галузях електроніки, радіотехніки та телекомунікацій. Може бути використано аспірантами, інженерами і науковими співробітниками, які спеціалізуються на мікро- та наноелектроніці.

3. «Диэлектрическая спектроскопия твердых тел. Основы теории и применение метода» (Монография), автор Ю.М. Поплавко, 2013, 253 c. LAMBERT Academic Publiching, Saarbruken, Germany.

Рассмотрен метод диэлектрической спектроскопии как основа для изучения динамических свойств диэлектриков и полупроводников в широком частотном диапазоне, который применяется современной электроникой. Представлена теория диэлектрических спектров и приведены основные свойства СВЧ диэлектриков, сегнетоэлектриков и пьезоэлектриков. Для аспирантов, инженеров и научных сотрудников, специализирующихся в области материаловедения.

Comments are closed.