«Надійність електроенергетичних систем і електричних мереж», автори А.В. Журахівський, С.В. Казанський, Ю.П. Матеєнко, О.Р. Пастух

Забезпечення надійної роботи об’єктів електроенергетичних систем і електричних мереж є стратегічним завданням, яке визначає енергетичну безпеку держави.

Специфічні особливості електроенергетичних систем як великих систем кібернетичного типу зумовлюють необхідність удосконалення існуючих та розроблення новітніх методів аналізу надійності електроустановок та електроенергетичних систем загалом. Необхідність комплексного розгляду питань надійності на основі кількісних критеріїв, логіко-ймовірнісних та економічних ринкових моделей змушує майбутніх фахівців звертатись до спеціальної літератури з теорії надійності.

Студенти вищих навчальних закладів електроенергетичного напрямку підготовки мають чітко розуміти суть цієї проблеми, вміти аналізувати фактичний рівень і опанувати методи та засоби забезпечення надійності на стадії проектування та в процесі експлуатації об’єктів електроенергетичних систем.

Недостатня увага до питань надійності в процесі підготовки студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» значною мірою зумовлена відсутністю систематизованого викладу цих питань у навчальній та спеціалізованій технічній літературі. Зокрема за часів незалежної України не було опубліковано жодного україномовного підручника з надійності електроенергетичних систем та її об’єктів, який би містив результати сучасних досліджень з зазначеної тематики. Це суттєвий недолік підготовки спеціалістів у галузі електроенергетики, який потребував якнайшвидшого вирішення.

Головна мета укладення підручника — ознайомлення майбутніх фахівців у галузі електроенергетики зі сучасною методологією аналізу, визначення параметрів, забезпечення та керування надійністю на всіх стадіях функціонування електроенергетичних систем.

Підручник містить 12 розділів, у яких розглянуто весь спектр питань аналізу, нормування, забезпечення й оптимізації надійності електростанцій і підстанцій, електричних мереж, електроенергетичних систем та енергетичних об’єднань на стадіях проектування, в процесі експлуатації, а також під час управління їх розвитком. Кожен розділ містить відповідні теоретичні положення, проілюстровані конкретними прикладами розрахунків, підсумки викладеного матеріалу, а також контрольні запитання та завдання для самостійної роботи.

Comments are closed.