Навчальний посібник “Допуски, посадки та технічні вимірювання. Практикум: У 2 ч.”, автори Ю.І. Адаменко, О.М. Герасимчук, С.В. Майданюк, Н.В. Мініцька, В.А. Пасічник, О.А. Плівак

Навчальний посібник є результатом багаторічного досвіду викладання кафедрою «Інтегрованих технологій машинобудування» дисциплін «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Метрологія, стандартизація та сертифікація», «Метрологія, стандартизація та управління якістю», «Метрологічне забезпечення виробництва» та ін. для студентів механіко-машинобудівного інституту, інженерно-хімічного факультету, видавничо-поліграфічного інституту, факультету біотехнології і біотехніки, інституту аерокосмічних технологій та ін.

Викладання курсу «Метрологія, стандартизація та сертифікація» відноситься до нормативної частини формування фахових компетентностей механіка на сучасному рівні, вимагає урахування актуальних міжнародних та вітчизняних, стандартів, інших нормативних документів та їх практичного застосування. Це було покладено в основу під час роботи над посібником.

Попередні вітчизняні підручники не містять актуальної інформації стосовно міжнародних стандартів, закордонні англомовні видання не повною мірою враховують традиції, які склались у вітчизняній промисловості.

Часто підручники та посібники перенасичені другорядною інформацією та є занадто «затеоретизовані», що ускладнює сприйняття матеріалу. Саме тому авторами ставилась задача максимально компетентного представлення матеріалу, при цьому вся необхідна для вирішення практичних завдань інформація повинна бути зосереджена в одному місці.

Особливістю представленого посібника є застосування актуальних стандартів, лаконічне та стисле викладення матеріалу, наочне та докладне представлення прикладів, взятих із реальних завдань, що дозволяє швидко опанувати матеріал, зрозуміти логіку вирішення задач та застосовувати їх у подальшому.

Актуальність роботи полягає в тому, що під час проектно- конструкторської та технологічної підготовки виробництва, виконання курсових та дипломних проектів, пов’язаних з проектуванням машинобудівної продукції, виникає необхідність призначення на кресленнях посадок та вимог параметрів геометричної точності деталей. Обґрунтований, раціональний вибір посадок та допусків геометричних параметрів визначає правильне функціонування вузла та формує якісні показники машинобудівних виробів – його надійність, довговічність, ремонтопридатність.

Призначення занадто точних допусків розмірів, форми, розташування та шорсткості поверхонь призводить до неоправданого підвищення вартості виготовлення та контролю деталей, а відповідно і зниження конкурентоспроможності виробу. З Іншого боку, призначення широких допусків може призвести до зниження якості виробу та погіршення його експлуатаційних характеристик. Перед конструктором стоїть завдання, враховуючи особливості конструкції вузла та технічні вимоги щодо його функціонування, призначити необхідні і достатні, економічно обґрунтовані допуски геометричних параметрів деталей.

Новизною представленого посібника є використання актуальних, чинних стандартів – міжнародних, міждержавних, державних стандартів України, галузевих стандартів та інших нормативних документів під час нормування параметрів геометричної точності деталей машин. Стандартизація в галузі взаємозамінності та метрології є наукою, що швидко розвивається, де застосовуються нові підходи до оцінки параметрів точності деталей машин, методів їх вимірювання та оцінки точності на основі використання сучасних вимірювальних систем та комплексів. Під час роботи над посібником вивчались матеріали провідних вітчизняних та міжнародних фірм у галузі взаємозамінності, стандартизації, а також розрахунку, виготовлення та експлуатації засобів вимірювальної техніки.

Практичне значення полягає в тому, що теоретичні матеріали, приклади розрахунків, довідникові таблиці, наведені в навчальному посібнику, дають змогу студенту під час курсового і дипломного проектування швидко і правильно приймати технічні рішення, опановуючи навички створення конкурентоспроможних машин. Автори посібника не ставили собі за мету дати якомога більше різноманітних завдань з взаємозамінності, розрахунку допусків та посадок, а зосередились лише на вирішенні найбільш важливих з практичної точки зору задач, які є типовими в інженерній практиці машинобудівного виробництва

Comments are closed.