Основи хвильової оптики, автор В. Г. Колобродов

Широке впровадження досягнень науки у виробництво – яскрава риса сьогодення. Одним з яскравих прикладів є оптика, наукові досягнення якої істотно змінили технологію використання оптичних явищ у різних сферах діяльності: від медичного застосування і комунікаційних систем до військового призначення. Підручник «Основи хвильової оптики» розширює курс загальної фізики, висвітлює закономірності, зумовлені хвильовою природою оптичного випромінювання і є основою для підготовки фахівців з оптотехніки, оптоелектроніки та оптоінформатики, а також з оптичного й оптико-електронного приладобудування.

Видання розкриває фундаментальну дисципліну «Основи хвильової оптики» обсягом 17,5 кредитів, ґрунтується на досвіді автора викладання дисципліни на кафедрі «Оптичних та оптико-електронних приладів» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» протягом тридцяти років. Робота над підручником тривала понад 10 років, за цей час видано два підручники: Колобродов В. Г. Хвильова оптика. Ч. 1. Електромагнітна теорія світла та інтерференція і Колобродов В. Г. Хвильова оптика. Ч. 2. Дифракція і поляризація світла, а також посібник та безліч методичних

вказівок до виконання практичних занять і лабораторних практикумів. Матеріал курсу ґрунтується на відомих монографіях: «Основы оптики» Борна М. і Вольфа Э., «Введение в Фурье-оптику» Гудмена Дж., «Розв’язування задач з курсу «Загальна фізика» Коваленка В. Ф., Колобродова В. Г. (видавництво Київського державного університету ім. Тараса Шевченка).

Підручник складається із десяти розділів, в яких описано основні етапи розвитку оптики, висвітлено електромагнітну теорію світла, відбивання та заломлення світла на основі електромагнітної теорії, розглянуто основи електронної теорії дисперсії світла, інтерференцію світла, скалярну теорію дифракції світла, оптичну голографію, поляризацію світла, оптично анізотропні середовища і розсіювання світла. Для засвоєння теоретичного матеріалу увагу приділено прикладам і задачам для самостійного розв’язання.

Новизна підручника полягає в наступному:
· Підручник є єдиним в Україні, в якому в доступній формі одночасно розглянуті усі оптичні явища хвильової оптики, що адаптовані для підготовки фахівців технічних спеціальностей.
· Наведено розв’язки багатьох прикладів, які гуртуються на результатах наукових досліджень, виконаних під керівництвом автора. Наприклад, приклад 6.9 використовується при проектуванні штучного дифракційного двофокусного кришталика ока.
· Розділ 6 дозволяє проводити підготовку фахівців з розробки лазерних комп’ютерних систем обробки інформації, а розділ 8 – є теоретичною основою для розробки перспективних поляризаційних тепловізорів, що застосовуються в військовій справі.

Підручник призначений для підготовки бакалаврів спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані системи» (спеціалізація «Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології») і 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (спеціалізація «Фотоніка та оптоінформатика»), а також фізичних, оптичних та радіотехнічних спеціальностей, буде корисним аспірантам і науково-інженерним працівникам оптичного та оптико-електронного приладобудування.

Comments are closed.